eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Police › Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież-etap III /odcinek od przejazdu kolejowego w drodze wojewódzkiej nr 114 do ulicy Brzozowej w miejscowości Trzebież/Ogłoszenie z dnia 2020-02-25

Ogłoszenie nr 560034137-N-2020 z dnia 25-02-2020 r.

Police: Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież-etap III /odcinek od przejazdu kolejowego w drodze wojewódzkiej nr 114 do ulicy Brzozowej w miejscowości Trzebież/
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Budowa dróg rowerowych w Policach w celu zapewnienia dostepności komunikacyjnej do terenów przemysłowych -etap I, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500117226-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500212323-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Policach, Krajowy numer identyfikacyjny 81168539000000, ul. ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 311 830, e-mail sekretariat@ug.police.pl, faks 914 311 832.
Adres strony internetowej (url): www.police.plW

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież-etap III /odcinek od przejazdu kolejowego w drodze wojewódzkiej nr 114 do ulicy Brzozowej w miejscowości Trzebież/

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Wykonawca opracuje dokumentację projektową oraz wybuduje ścieżkę rowerową i ciągi pieszo-rowerowe obejmujące następujące przebiegi: odcinek nr 1 - dł. około 520 m - obejmuje budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej i szerokości 2,0 m od przejazdu kolejowego w miejscowości Niekłończyca do miejscowości Uniemyśl, gdzie droga rowerowa dowiązuje się do istniejącego chodnika. Na etapie projektu budowlanego wykonawca zaproponuje alternatywne rozwiązanie przejścia ścieżki rowerowej przez miejscowości Uniemyśl pozwalające zachować ciągłość ścieżki rowerowej poza jezdnią drogi wojewódzkiej. Odcinek nr 2 - dł. około 3 100 m - rozpoczyna się poza terenem zabudowanym, na wysokości skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 114 z drogą powiatową i na odcinku 2,2 km przebiega ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej i szerokości 2,0 m - na odcinku 600 m ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni z kostki betonowej niefazowanej o szerokości 3,0 m - następnie na odcinku około 300 m wyznaczono ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej i szerokości 2,0 m. 2. Wykonawca w dokumentacji projektowej uwzględni: wycinkę drzew, konieczną do umiejscowienia wszystkich niezbędnych elementów ścieżki rowerowej, podział działek pod pas drogowy, przebudowę i budowę nowych przepustów na istniejących ciekach/rowach, oświetlenie przejazdów rowerowych


II.4) Główny kod CPV: 71322000-1
Dodatkowe kody CPV:

71320000-1,

71248000-8,

45000000-7,

45100000-8,

45200000-9,

45233161-5,

45233162-2,

45233150-5,

45233290-8,

31527200-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
17 miesięcy od daty udzielenia zamówienia, w tym: dokumentację projektową wraz z decyzją zrid (decyzja zrid musi mieć nadany rygor natychmiastowej wykonalności) i prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę należy dostarczyć Zamawiającemu w terminie 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież-etap III /odcinek od przejazdu kolejowego w drodze wojewódzkiej nr 114 do ulicy Brzozowej w miejscowości Trzebież/
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 03/08/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiorstwo Użytecznosci Publicznej TRANS-NET S.A., , ul. Tanowska 8, 72-010, Police, kraj/woj. zachodniopomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 2154471.54 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
13/02/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy na dzień 29 maja 2020 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Niekorzystne warunki pogodowe (opady atmosferyczne oraz niskie temperatury) spowodowały opóźnienie harmonogramu prac ziemnych oraz wykonanie podbudowy. Brak możliwości dostępu do części nieruchomości przejętych decyzją zrid.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.