eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Budowa magazynu dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w formule "zaprojektuj i wybuduj"Ogłoszenie z dnia 2020-02-25

Ogłoszenie nr 560033508-N-2020 z dnia 25-02-2020 r.

Łódź: Budowa magazynu dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w formule "zaprojektuj i wybuduj"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500744-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540007309-N-2018, 540009684-N-2018, 540016521-N-2018, 540020587-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510080611-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Medyczny, Krajowy numer identyfikacyjny 47307330800000, ul. al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 422 725 937, e-mail biurozp@umed.lodz.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.umed.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia wyższa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa magazynu dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w formule "zaprojektuj i wybuduj"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP/89/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są roboty budowlane pn. " Budowa magazynu dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w formule "zaprojektuj i wybuduj".


II.4) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:

45100000-8,

45233260-9,

45213220-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin wykonania 10 miesięcy od daty podpisania umowy (18.04.2019r.). Termin realizacji przesunięty aneksem do dnia do 20.04.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
23/01/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym dotyczących wykonania dodatkowych: inst. niskoprądowych - LAN, sprzęt aktywny (switche) związane z rozbudową LAN, kamery i kontrola dostępu, BMS, inst. elektrycznych - montaż dodatkowych pod-liczników wszystkich pomieszczeń dla Startup-ów, gniazdek elektrycznych - co związane z rozbudową sieci LAN, inst. sanitarnych - opomiarowanie na wodę dla Start up oraz rozbudowę przyłącza do sieci ciepłowniczej.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku ze zmianami funkcji i przeznaczenia budynku zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym dotyczących wykonania dodatkowych: inst. niskoprądowych - LAN, sprzęt aktywny (switche) związane z rozbudową LAN, kamery i kontrola dostępu, BMS, inst. elektrycznych - montaż dodatkowych pod-liczników wszystkich pomieszczeń dla Startup-ów, gniazdek elektrycznych - co związane z rozbudową sieci LAN, inst. sanitarnych - opomiarowanie na wodę dla Start up oraz rozbudowę przyłącza do sieci ciepłowniczej.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Łączna wartość robót zleconych na podstawie aneksu wynosi: 438 953,24 zł brutto.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.