eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jastrzębie-Zdrój › "Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju"Ogłoszenie z dnia 2020-02-19

Ogłoszenie nr 560029936-N-2020 z dnia 19-02-2020 r.

Jastrzębie-Zdrój: "Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 612855-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500219213-N-2018, 500227095-N-2018, 500239871-N-2018, 500249935-N-2018 - ciąg dalszy w sekcji IV.4)

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510089625-N-2019, Biuletyn Zamówień Publicznych

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, Krajowy numer identyfikacyjny 27625535800000, ul. Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4785302, e-mail przetargi@um.jastrzebie.pl, faks 32 4785350.
Adres strony internetowej (url): www.bip.jastrzebie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IKI.271.78.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie prac związanych ze zwiększeniem efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju. Zakres całego opracowania obejmuje działki: 2595/158, 2596/158, 1579/158, 1718/345. Inwestycja winna być zrealizowana zgodnie z dokumentacją techniczną pt.: "Rozbudowa, termomodernizacja i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Pszczyńskiej 125A w Jastrzębiu-Zdroju na Zespół Szkolno-Przedszkolny wraz z infrastrukturą zewnętrzną", obejmującą: * projekty budowlane i wykonawcze branży architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych, oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych (w tym niskoprądowych), elektroenergetycznych, fotowoltaicznych, odgromowych oraz teletechnicznych, * szczegółowe specyfikacje techniczne, * kosztorysy ślepe (przedmiary robót), oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wiedzą techniczną i obowiązującymi normami. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 1.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU ? Budowa budynku przedszkola, ? Budowa drogi pożarowej, dojść, dojazdów brukowych, murków oporowych, ? Usunięcie bieżni do skoku w dal, ? Budowa chodnika łączącego ul. Pszczyńską z wejściem do szkoły, ? Budowa 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych na istniejącym placu utwardzonym oraz 25 miejsc parkingowych w południowej części działki, ? Rozbiórka dawnego domu nauczyciela, ? Wycinka drzew i krzewów, ? Budowa placu zabaw w dziedzińcu istniejącego i projektowanego budynku, ? Budowa wiaty śmietnikowej. 1.2 PROJEKTOWANY BUDYNEK PRZEDSZKOLA ? Ściany w technologii tradycyjnej murowanej, ? Konstrukcja nośna - słupy i stropy żelbetowe, ? Ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, dachu, ? Stropodach wentylowany o konstrukcji drewnianej wspartej na płycie żelbetowej, ? Pokrycie dachu NRO, ? Ławy i mury fundamentowe monolityczne, żelbetowe schodkowe oraz zabezpieczenie obiektu na wpływy eksploatacji górniczej. 1.3 ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY ? Termomodernizacja istniejącego budynku szkoły, ? Likwidacja istniejącej kotłowni, ? Budowa nowej kotłowni z podniesieniem dachu i jego ociepleniem, ? Przebudowa sanitariatów na parterze i piętrze budynku szkoły, ? Adaptacja pomieszczeń dawnej kotłowni i składu opału, ? Przebudowa pomieszczeń w celu dostosowania do potrzeb szkoły związanych z nowowdrożoną reformą edukacji, ? Wymiana rynien i rur spustowych, 2. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ? Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej ? Instalacje oświetlenia niskoprądowego ? Instalacja odgromowa, ? Instalacje elektryczne zewnętrzne, ? Instalacja CCTV, ? Instalacja włamania i napadu, ? Instalacja fotowoltaiczna na dachu projektowanego przedszkola i szkoły 3. CZĘŚĆ SANITARNA ? Wykonanie wewnętrznej instalacji wody i kanalizacji, ? Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, ? Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu, ? Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej ? Wykonanie instalacji klimatyzacji, ? Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin urządzeń, ? Wykonanie konstrukcji wsporczych pod urządzenia instalacji wentylacyjnej, ? Wykonanie przyłącza wody, ? Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej dla odwodnienia powierzchni parkingu przed budynkiem oraz odwodnienia dachu budynku szkoły i przedszkola ? Wykonanie przyłącza gazu 4. WYPOSAŻENIE ? Dostawa i montaż wyposażenia meblowego i sprzętowego budynku przedszkola oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z oświadczeniami i dokumentami niezbędnymi do złożenia w PINB celem zgłoszenia zakończenia robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej części budynku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ, dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9, specyfikacje techniczne - załącznik nr 10 oraz kosztorysy ślepe (przedmiary robót) - załącznik nr 12.


II.4) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:

45110000-1,

45330000-9,

45311000-0,

45400000-1,

45112710-5,

45233260-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
300 dni kalendarzowych, tj. do 04.02.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: .
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 10/04/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik, biuro@czestobud.pl, al. Bohaterów Monte Cassino 40, 42-200, Częstochowa, kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 9522178.49 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

ciąg dalszy nr ogłoszeń o zmianie ogłoszenia zamieszczonych w BZP: 500257214-N-2018, 500262398-N-2018, 500267492-N-2018, 500276041-N-2018, 500285718-N-2018, 500296446-N-2018, 500302419-N-2018, 500305530-N-2018SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
28/11/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
1) wykonanie dodatkowego zakresu robót instalacyjnych: kanalizacji wod.-kan., białego montażu i robót budowlanych a następnie robót odtworzeniowych posadzki, 2) wykonanie instalacji technologicznej centrali wentylacyjnej, 3) wymiana wykładzin podłogowych w salach lekcyjnych na I piętrze. Zlecenie zamówienia dodatkowego i zwiększenie wartości zamówienia o 209 384,94 zł netto, co stanowi 2,2%.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Roboty sanitarne: 1. W związku z koniecznością doprowadzenia kanalizacji sanitarnej wewnętrznej oraz instalacji wody zimnej i ciepłej na zaprojektowanych sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego w poziomie piwnicy, a jednocześnie brakiem tego zakresu w dokumentacji projektowej instalacji sanitarnych i kosztorysach, zachodzi konieczność wykonania dodatkowego zakresu robót instalacyjnych: kanalizacji wod.-kan., białego montażu i robót budowlanych a następnie robót odtworzeniowych posadzki. Wartość zamówienia dodatkowego dotyczącego instalacji sanitarnych: 91 690,41 zł netto. Wartość zamówienia dodatkowego dotyczącego robót budowlanych: 50 154,65 zł netto. 2. Kosztorys robót instalacyjnych nie obejmuje wykonania instalacji technologicznej centrali wentylacyjnej. Instalacje c.t. jest elementem niezbędnym w celu dostarczenia ciepła do nagrzewnicy wentylacyjnej i prawidłowej pracy. Powyższy zakres stanowi zamówienie dodatkowe. Wartość zamówienia dodatkowego dotyczącego instalacji technologicznej: 12 366,22 zł netto. Roboty budowlane: 1. W zakresie umownym Wykonawca miał wymienić najbardziej zniszczone wykładziny podłogowe na poziomie parteru budynku szkoły. W związku z bardzo złym stanem technicznym części wykładzin podłogowych na I piętrze budynku szkoły (stan wykładzin uległ znacznemu pogorszeniu w okresie od sporządzenia dokumentacji projektowej w 2016 r. do czasu rozstrzygnięcia przetargu tj. kwietnia 2019 r. i uniemożliwia bezpieczne, zgodne z zasadami Sanepidu użytkowanie pomieszczeń) zachodzi konieczność zlecenia dodatkowego zakresu prac tj. wymienianie wykładzin podłogowych w salach lekcyjnych na I piętrze. Wartość zamówienia dodatkowego określono na kwotę: 55 173,66 zł netto.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Łączna kwota dokonanych zmian w ramach aneksu do umowy wynosi 209 384,94 zł netto / 257 543,48 zł brutto.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.