eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piła › "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej" - roboty budowlano-montażowe na terenach nadrzecznychOgłoszenie z dnia 2020-02-17

Ogłoszenie nr 560028408-N-2020 z dnia 17-02-2020 r.

Piła: "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej" - roboty budowlano-montażowe na terenach nadrzecznych
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej"

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 561356-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540131102-N-2019, 540132119-N-2019, 540142106-N-2019, 540149800-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510181695-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Piła, Krajowy numer identyfikacyjny 57079116400000, ul. Pl. Staszica 10, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 126 210, e-mail bzp@um.pila.pl, faks 672 123 566.
Adres strony internetowej (url): www.pila.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej" - roboty budowlano-montażowe na terenach nadrzecznych

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

BZP.271.15.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn. "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej" - roboty budowlano-montażowe na terenach nadrzecznych, w tym ścieżki rowerowe, chodniki, ciąg pieszo-jezdny, zjazd, nawierzchnie ażurowe, oświetlenie terenu, mała architektura, skateplaza, tor rolkowy, kalistenika, boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki, monitoring wizyjny, instalacja wodna i kanalizacyjna. 2. Przedmiot zamówienia określa niniejsza specyfikacja (SIWZ), w tym dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Projekty wykonawcze załączone do SIWZ mogą obejmować większy zakres robót budowlano-montażowych niż ilość przewidziana do wykonania w ramach zamówienia. Wykonawca przygotowując ofertę winien sugerować się ilością robót ujętych w załączonych przedmiarach. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z całą dokumentacją oraz dołożyć najwyższej staranności w celu prawidłowego sporządzenia oferty, a zwłaszcza rzetelnego wyliczenia ceny oferty adekwatnej dla realizacji przedmiotu zamówienia.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45100000-8,

45112000-5,

45111200-0,

45112700-2,

45233222-1,

45112710-5,

45220000-5,

45231000-5,

45212221-1,

45112710-5

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 7 lipca 2021 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
13/02/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości: brutto: 13 792 729,44 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 44/100) w tym: netto: 11 213 601,17 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście trzynaście tysięcy sześćset jeden złotych 17/100) oraz podatek VAT 23 % w wysokości: 2 579 128,27 zł (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych 27/100)".

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpiła na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz § 4 ust. 3 i 4, § 20 ust. 2 pkt. 2 lit. c, § 21 ust. 3 umowy nr 26/PN/2019 z dnia 27.08.2019 r., w związku z podpisaniem protokołu konieczności nr 1 z dnia 23.01.2020 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.