eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Budowa budynku Radioterapii z bunkrem dla akceleratora, placem manewrowym i drogą pożarową wraz z przyłączami do budynku w ramach POIiŚ "Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora.".Ogłoszenie z dnia 2020-02-14

Ogłoszenie nr 560028140-N-2020 z dnia 14-02-2020 r.

Kielce: Budowa budynku Radioterapii z bunkrem dla akceleratora, placem manewrowym i drogą pożarową wraz z przyłączami do budynku w ramach POIiŚ "Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora.".
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu nr POIiS.09.02.00-00-0133/17 "Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kiniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora" w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 548079-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500092945-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500178812-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Krajowy numer identyfikacyjny 12632330000000, ul. ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. (041) 3674280, e-mail sco@onkol.kielce.pl, faks (041) 36 74 071.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip2.onkol.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa budynku Radioterapii z bunkrem dla akceleratora, placem manewrowym i drogą pożarową wraz z przyłączami do budynku w ramach POIiŚ "Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora.".

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

AZP 241-50/18

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Przedmiotem zamówienia jest: budowa budynku Radioterapii z bunkrem dla akceleratora, placem manewrowym i drogą pożarową wraz z przyłączami do budynku w ramach zadania POIiŚ "Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora.", w oparciu o dokumentacją projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do SIWZ, a w tym: 1. Zorganizowanie placu budowy. 2. Wykonanie robót ziemnych zgodnie z dokumentacją. 3. Wykonanie obiektów zgodnie z dokumentacją techniczną, wraz z ich inwentaryzacją geodezyjną. 4. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczo-odbiorowej zrealizowanych obiektów oraz instrukcji użytkowania dostarczonych i wbudowanych urządzeń. 5. Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku na podstawie projektu powykonawczego. 6. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.


II.4) Główny kod CPV: 45215514-0
Dodatkowe kody CPV:

45213250-0,

45233220-6,

45310000-3,

45331200-8,

45311000-0,

45331100-7,

45111200-0,

45331000-6,

45321000-3,

45231300-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa została zawarta na czas oznaczony z terminem zakończenia 12.01.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Budowa budynku Radioterapii z bunkrem dla akceleratora, placem manewrowym i drogą pożarową wraz z przyłączami do budynku w ramach POIiŚ "Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora.".
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 25/07/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Moris-Polska Sp. z o.o., , ul. Baletowa 4, 02-867, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 10219003.87 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
22/01/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
a) wykonanie robót zamiennych wynikających z protokołów konieczności wykonania robót zamiennych, które to projekty zamienne zastępują w części dotychczasowe wynikające z dokumentacji projektowej będących integralną częścią Umowy oraz powierza określone we wskazanych w protokołach konieczności prace, za wynagrodzeniem określonym w dołączonych do nich kosztorysach i w konsekwencji zmianie ulega Przedmiot Umowy o wykonanie prac wynikających z projektów zamiennych oraz wynikających z w/w protokołów konieczności oraz wynagrodzenie Wykonawcy.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
? Protokół konieczności Nr 1 z dnia 27.05.2019 r. o wartości: 113 823, 61 zł netto określonej w kosztorysie robót dodatkowych - ww. protokół konieczności oraz kosztorys stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu; ? Protokół konieczności Nr 5 z dnia 05.07. 2019 r. o wartości: 28 974, 00 zł netto określonej w kosztorysie robót dodatkowych - ww. protokół konieczności oraz kosztorys stanowią załącznik nr 5 do niniejszego Aneksu; ? Protokół konieczności Nr 7 z dnia 05.07. 2019 r. o wartości: 1841,27 zł netto określonej w kosztorysie robót dodatkowych - ww. protokół konieczności oraz kosztorys stanowią załącznik nr 7 do niniejszego Aneksu;

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
I. W projekcie budowlanym stanowiącym cześć specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Postępowaniu, w wyniku którego, zawarto umowę nr 179/50/18 z dnia 25.07.2018 zaprojektowano bunkier o osłonności 15 MV. Znalazło to odzwierciedlenie w Przedmiarze robót m.in. w pozycji 40 d.7 KNNR 2 0109-05 "Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą Beton ciężki o gęstości 3,7 t/m3 - 249,96 m3" oraz 42 d.7 KNNR 2 0109-08 "Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą Beton ciężki o gęstości 2,35 t/m3 - 363,39 m3". W oparciu o pierwotny projekt przeprowadzono Postępowanie i wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych - Moris Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który w ofercie oraz w złożonych kosztorysach uproszczonych i szczegółowych wycenił żądany materiał w odpowiedniej ilości, przyjmując wskazaną technologię wykonania prac. W trakcie realizacji prac budowlanych, a więc po wyborze wykonawcy robót budowlanych, wszczęto i przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup akceleratora, w którym dokonano zakupu urządzenia słabszego o mocy 6 MV. Należy zatem przyjąć, że zakup innego niż planowanego urządzenia było okolicznością nieprzewidywalną dla Stron. Zmiana urządzenia z 15MV na 6MV spowodowana była pojawieniem się na rynku urządzeń nowszej generacji o mniejszej mocy, które spełniają oczekiwania Zamawiającego w zakresie możliwości terapeutycznych oraz posiadają dodatkową funkcjonalność pozwalającą napromieniować szpik kostny przed transplantacją. Z uwagi na zmianę parametrów wyjściowych akceleratora mających wpływ na niniejszą Umowę, zaszła konieczność opracowania projektu zamiennego robót budowalnych w zakresie ochrony radiologicznej, z dostosowaniem do akceleratora o mocy 6 MV. Zmiana dotyczyła robót konstrukcyjnych ścian i stropu bunkra, a także wszystkich instalacji umożliwiających montaż i funkcjonowanie nowo zakupionego akceleratora, wykonania instalacji C.O, CT. C.W.U. i cyrkulacji z rur preizolowanych, robót w zakresie wykonania izolacji przeciwwodnych, robót w zakresie wykonania wypełnienia kwater w stolarce okiennej PCV oraz ślusarce aluminiowej zewnętrznej powyżej rzędnej sufitu podwieszanego w postaci szkła z lustrem weneckim w pakiecie 3 szybowym, wykonania instalacji wentylacji wraz z dostawą i montażem urządzeń. Dokonano wyliczeń, że realizacja nowej konstrukcji ścian i stropów bunkra (protokół nr 12) w oparciu o projekt zamienny dla robót żelbetowych przyniesie obniżenie kosztów budowy o kwotę ok. 1.824.329,52 zł brutto, co wpisuje się w przesłankę dopuszczalności zmian materiałowych w myśl § 8 w zw. z § 6 ust. 1 i 3 Umowy. Realizacja całości zadań zamiennych określonych powyżej (protokoły konieczności nr 6, 11, 12, 15, 16) sumarycznie przyniesie obniżenie kosztów budowy o łączną kwotę 1.818.661,35 zł brutto. A zatem zmiany polegające na wykonaniu powyższych prac zamiennych są dopuszczalne na postawie postanowień § 6 ust. 1, 2, 3 § 8 i § 20 ust 3 zawartej Umowy w związku z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz spełniają wymagania § 12a ust. 6 umowy o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0133/17-00/38/2017/1441 z dnia 14 grudnia 2017 roku. II. W związku z koniecznością wykonania projektu zamiennego robót budowalnych w zakresie ochrony radiologicznej, z dostosowaniem do akceleratora o mocy 6 MV zaszła konieczność wykonania prac dodatkowych nieprzewidzianych w pierwotnej dokumentacji, w tym w projekcie budowlanym, niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego w zakresie wynikającym z protokołu konieczności nr 1, 5, 7. Wprowadzenie robót dodatkowych jest dopuszczalne na postawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) poprzez postanowienia § 6 ust. 1 i 3, § 20 ust. 3 Umowy. Jednocześnie wprowadzenie robót dodatkowych wpisuje się w przesłankę art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp i nie przekracza 50% wartości pierwotnej Umowy. Zakres robót ujętych w protokole konieczności wykonania robót dodatkowych nr 1, nr 5, nr 7 wynika z opracowania projektu zamiennego, które nie były ujęte w przedmiarze robót (w kosztorysie ofertowym). Ich realizacja warunkuje zakończenie robót podstawowych i odbiór całego zadania. Są to roboty o nieznacznej wartości - 177.905,82 zł brutto (1,47 % wartości umowy). Zakres tych prac jest elementem składowym robót i wymaga realizacji łącznie przez jednego wykonawcę. Zmiana wykonawcy w celu realizacji niewielkich robót dodatkowych związanych i niezbędnych do realizacji umowy podstawowej byłaby znacząco utrudniona a w pewnych zakresach niemożliwa ze względów technologicznych i organizacyjnych (nakładanie się prac, odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji). Zmiana spowodowałoby znacząco wzrost kosztów dla Zamawiającego (drugi plac budowy, koszty przygotowawcze robót). III. Jednocześnie w trakcie realizacji Umowy zaszła konieczność usunięcia rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót na bazie, których kalkulowana była oferta Wykonawcy. W konsekwencji zmianie ulega przedmiar robót poprzez dodanie w nim pozycji, jak wymienione w protokołach konieczności robót dodatkowych nr: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13 wyszczególnionych w § 1 Aneksu oraz wynagrodzenie określone w Umowie na podstawie kosztorysów ofertowych poprzez dodanie w nich pozycji wycenionych i wyliczonych zgodnie z warunkami SIWZ i Umowy. Zmiana wynagrodzenia w zakresie usunięcia powyższych rozbieżności ma podstawę prawną sprecyzowaną w rozdz. XVII SIWZ w Postępowaniu oraz jest zgodna z § 12a ust. 10 c) umowy o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0133/17-00/38/2017/1441 z dnia 14 grudnia 2017 roku. Jednocześnie zmianę w zakresie usunięcia powyższych rozbieżności należy potraktować, jako zamianę wynikającą z art. 144 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp, względnie zmianę nieistotną w rozumieniu art. 144 ust 1e ustawy Pzp. Są to roboty o nieznacznej wartości - 213.914,57 zł brutto (1,77 % wartości umowy). Zmiany te nie uprzywilejowują pozycji wykonawcy w sposób nieprzewidziany ani nie powodują rozszerzenia świadczenia w sposób nieprzewidziany. W związku z powyższym, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1, ust. 2 oraz ust 1e ustawy Pzp w związku z § 6 ust 1, 2, 3, § 8 oraz § 20 ust 3 Umowy z zachowaniem wymogów § 12a umowy o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0133/17-00/38/2017/1441 z dnia 14 grudnia 2017 roku, Strony wprowadziły zmiany do zawartej Umowy. W związku z powyższym zmieniono termin wykonania zakresu rzeczowego zamówienia do dnia 31.01.2020 r., przy czym udostępnienie pomieszczenia bunkra dla potrzeb dostawcy akceleratora nastąpi do dnia 15.01.20120 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Po zmianie umowy wartość umowy wynosi netto: 9.900.305,93 pln

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.