eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowni o pomieszczenia socjalne i biurowe.Ogłoszenie z dnia 2020-02-13

Ogłoszenie nr 560027001-N-2020 z dnia 13-02-2020 r.

Murowana Goślina: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowni o pomieszczenia socjalne i biurowe.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 530029-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540067136-N-2019, 540068797-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510133706-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Murowana Goślina, Krajowy numer identyfikacyjny 52810300000000, ul. pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8923600, 8923601, 8923602, e-mail gmina@murowana-goslina.pl, faks 618 122 140.
Adres strony internetowej (url): http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowni o pomieszczenia socjalne i biurowe.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.3.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowni o pomieszczenia socjalne i biurowe, położonego na terenie działki nr ewid. 34/21, przy ulicy Goślińskiej w Rakowni. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 1.1. dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku OSP w Rakowni o pomieszczenia socjalne i biurowe, obejmującej: a)Projekt architektoniczno-budowlany, b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, c) kosztorysie ofertowym; 1.2.Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której częścią jest opis przedmiotu zamówienia.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45216121-8,

45310000-3,

45333000-0,

45312000-7,

45330000-9,

45422000-1,

45262410-8,

45262620-3,

45262210-6,

45261210-9,

45321000-3,

45262522-6,

45431200-9,

45421110-8,

45410000-4

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
15.05.2019 r. - 31.10.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowni o pomieszczenia socjalne i biurowe.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 15/05/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Gringo Jarosław Mikołajczak, biurogringo@op.pl, ul. Lipowa 29A, 62-100, Wągrowiec, kraj/woj. wielkopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 531234.89 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
21/10/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Wzrost wartości umowy do kwoty brutto 669 208,91 PLN.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wzrost wartości zamówienia wynika z: 1. zmiany rodzaju posadzki w pomieszczeniu garażowym z tradycyjnej na posadzkę przemysłową-zmiana spowodowana błędnym zaprojektowaniem warstw posadzkowych, nieuwzględniającym obciążenia posadzki pojazdem wozu strażackiego. 2.wykonania dodatkowych czynności nieobjętych zamówieniem podstawowym polegających na wykonaniu dodatkowych robót elektrycznych (oświetlenie zewnętrzne, instalacja do podłączenia agregatu oraz instalacja elektryczna do systemu powiadamiania) oraz robót budowlanych polegających na połączeniu zaprojektowanego podjazdu z istniejącym utwardzeniem chodnika i jezdni. Łączna wartość powyższych zmian wynosi 15 790,00 zł brutto i nie przekracza 15% wartości zamówienia podstawowego określonego w umowie nr 272.285.2019 z dnia 15.05.2019 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.