eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ośno Lubuskie › Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Ośno Lubuskie, ul. OgrodowaOgłoszenie z dnia 2019-02-11

Ogłoszenie nr 560026772-N-2019 z dnia 11-02-2019 r.

Ośno Lubuskie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Ośno Lubuskie, ul. Ogrodowa
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 588647-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500173520-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500228464-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ośno Lubuskie, Krajowy numer identyfikacyjny 21096685200000, ul. ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 571 330, e-mail sekretarz@osno.pl, faks 957 575 080.
Adres strony internetowej (url): http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugosnolubuskie/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Ośno Lubuskie, ul. Ogrodowa

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZF.271.7.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Ośno Lubuskie, ul. Ogrodowa". Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Projektowaną kanalizację należy włączyć do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. 1 Maja do studni o rzędnych 46,13/41.85. Kanalizacja grawitacyjna jest zaprojektowana z rur DN 200 PVC-U SN8 SDR 34. Jako studzienki rewizyjne zaprojektowano studnie Tegra Dn 1000, 600 i 425 PP. Wszystkie studnie należy wykonać z włazem żeliwnym typu ciężkiego klasa D400 (wg PN-EN 124:2000). Lokalizacja studzienek rewizyjnych umożliwia wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnych. Rurociąg PVC należy układać na podsypce piaskowej o gr. 20 cm oraz obsypać warstwą o gr. 30 cm ponad wierzch rury. Pozostałą część zasypać urobkiem z wykopu pozbawionym gruzu. Długość projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi L= 511,0m 1) Rozwiązania techniczne STUDNIE TWORZYWOWE WŁAZOWE D= 1000 mm CECHY OGÓLNE Typowe kompletne studzienki włazowe (dn 1000mm) z prefabrykowanych elementów wykonanych z tworzyw sztucznych, montowanych w miejscu wbudowania o następujących parametrach: ? Studzienki są zgodne z normą PN-EN 13598-2 i odpowiadają następującej charakterystyce: a) Dopuszczalna głębokość zabudowy - 6 m; b) Dopuszczalny poziom wody gruntowej 5m od dna kinety; c) Dopuszczalne obciążenie ruchem ciężkim (SLW 60 - klasa obciążenia włazów D400); ? Parametry techniczne potwierdzone w deklaracji zgodności oraz trwałym cechowaniem zgodności z normą PN-EN 13598-2 (dopuszczalny poziom wody gruntowej podany w sposób trwały - zgodnie z normą); ? Uszczelki spełniające wymagania w kanalizacji PE-EN 681-1 (oznaczone obszarem WC); ? Odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych z PE lub PP zgodna z ISO/TR 10358; ? Procent studzienek powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001; ? System kanalizacyjny (rury, kształtki, studzienki) od jednego producenta. KINETY ? Kinety z PP lub z PE prefabrykowane z podwójnym dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym w postaci monolitycznej z dospawaną fabrycznie płytą denną (niedopuszczalne łączenie elementów profilu hydraulicznego z elementów); ? Żebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiększające sztywność oraz odporność na wypór przez wody gruntowe; ? Trwałość kinet przy max poziomie wody gruntowej (5m) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi w warunkach podciśnienia -0,5bar w oparciu o PN-EN 14830:2007; ? Integralność konstrukcji kinet (ekstrapolowane dla okresu 50 lat odkształcenie kanału przewodu głównego studzienki) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi w warunkach podciśnienia -0,5bar w oparciu o PN-EN 14830:2007; ? Króćce do łączenia rur kielichowe zintegrowane z kinetą - niedopuszczalne króćce bose lub połączenia w postaci uszczelki manszetowej; ? Króćce kielichowe powinny zapewniać elastyczne połączenie z łączonymi rurami. Zakres elastyczności min +/-6 st., co zapewnia zachowaniem szczelności związanych z nierównomiernym osiadaniem gruntu oraz przy łączeniu rur z większymi spadami; ? Łączny kąt zmiany kierunku przepływu kinety w zakresie +/- 30° - zastosowanie kinet przelotowych 0, 30, 60 i 90° z nastawnymi kielichami umożliwiające zmianę kierunku kanalizacji o dowolny kąt; ? Króćce połączeniowe dla rur gładkościennych i rur karbowanych; ? W króćcach kinet do połączenia rur gładkościennych uszczelki z pierścieniem tworzywowym usztywniającym. RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP ? Trzon studzienki w postaci rury trzonowej karbowanej z PP o sztywności obwodowej SN>= 2 KN/m² zgodnie z normą PN-EN 13598-2:2009; ? Przy montażu zgodnym z zaleceniami producenta (> 90% SP dla terenów zielonych, 95% SP dla dróg o umiarkowanym obciążeniu ruchem drogowym i 98% SP dla dróg o dużym obciążeniu ruchem drogowym) studzienka odporna na wypór wód gruntowych; ? Średnica wewnętrzna rury 1000 mm; ? Możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez przycięcie rury; ? Możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek "in situ" o średnicach DN100, DN160 i DN200. STOŻEK STUDZIENKI ? Stożek studzienki zmieniający średnice z 1000 na 600 wykonany z PP; ? Średnica wew. Wejścia do stożka > 600 mm (niedopuszczalne zawężanie światła otworu przez montaż stopnia złazowego); ? Możliwość skracania stożka w części cylindrycznej. ZWIEŃCZENIA ? Zwieńczenia studzienek w miejscach obciążonych ruchem o konstrukcji "pływającej" składające się z włazu opartego na prefabrykowanym żelbetonowym pierścieniu odciążającym o wymiarach 1200/1200/200 mm powiązanym z konstrukcją drogi, nieprzenoszące obciążeń na trzon studzienki i jej podłączenia; ? Włazy żeliwne (klasa A15, B125 lub D400) lub żeliwne z wypełnieniem betonowym (Klasa B125 lub D400); ? Włazy niewentylowane - ograniczające wydostawanie na zewnątrz oparów z kanalizacji oraz zabezpieczające przedostawanie się do systemu kanalizacji piasku i zanieczyszczeń z nawierzchni; ? Zewnętrzne gabaryty pierścienia żelbetonowego - średnica 1100mm; ? Włazy zgodne z PN-EN 124-1:2000. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE Warunki hydrogeologiczne zgodne z odrębnym opracowaniem. PRZYWOŁANE NORMY ? PN EN 13101 - Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności ? PN EN 1610 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych ? PN-EN 1401-1 - Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek, systemu. ? pr EN 13476 - Plastic piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - structured-wall piping systems of unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system. ? PN EN 1852-1 - Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji WYKONANIE PRAC ZIEMNYCH Roboty ziemne w pasie drogowym należy prowadzić w wykopach wąskoprzestrzennych umocnionych na warunkach określonych w uzgodnieniu z zarządcą drogi. W pozostałych drogach (utwardzonych) wykopy należy prowadzić w wykopach wąskoprzestrzennych umocnionych (szczególnie w rejonie zabudowy) lub szerokoprzestrzennych skarpowanych (przy zachowaniu możliwości objazdu). Prace ziemne prowadzone w polu należy poprzedzić zebraniem warstwy wierzchniej gleby i złożeniu jej w miejscu wyznaczonym przez Inwestora. Przy braku możliwości prowadzenia wykopów na odkład urobek należy składać na czasowym składowisku w miejscu wyznaczonym przez Inwestora. Przewody kanalizacyjne należy układać na podsypce piaskowej. Jeśli grunt z wykopu spełnia wymogi gruntu kategorii I-II dopuszcza się jego użycie do zasypania po oczyszczeniu z gruzu i odpowiednim zagęszczeniu (zgodnie z obowiązującymi przepisami). W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać przekopy kontrolne a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem służb eksploatacyjnych danego uzbrojenia. W przypadku wystąpienia wód gruntowych odwodnienie należy prowadzić za pomocą pomp powierzchniowych, ciągów drenarskich lub zestawów igłofiltrowych. Decyzję co do sposobu wykonania odwodnienia należy podjąć w uwzględnieniu z Inspektorem Nadzoru. PRÓBA CIŚNIENIOWA Próba ciśnieniowa musi się odbyć przed zasypaniem rurociągu. Kształtki rury należy przed wykonaniem próby szczelności zasypać. Złącza pozostawić niezasypane. Wszystkie odejścia należy zamknąć i odpowiednio zamocować. KANALIZACJA GRAWITACYJNA (WG PN-EN 1610) Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 min ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: ? 0,15 dm³/m² dla przewodów, ? 0,20 dm³/m² dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi, ? 0,40 dm³/m² dla studzienek kanalizacyjnych. UWAGI KOŃCOWE 1. Całość prac przewidzianych projektem wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" część II Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych". 2. Z uwagi na istniejące uzbrojenie podziemne, roboty ziemne w terenie uzbrojonym prowadzić ręcznie, a w przypadku odkrycia obcego uzbrojenia, roboty prowadzić pod nadzorem Eksploatatora sieci. 3. Roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 4. Stosować się do instrukcji i warunków technicznych producentów zastosowanych materiałów. 5. Wszelkie zmiany należy uzgodnić z projektantem i inspektorem nadzoru. 6. Wszystkie rzędne projektowane, przed przystąpieniem do robót sprawdzić rzędne w terenie. 7. Prace ziemne po trasie projektowanych przewodów poprzedzić przekopami kontrolnymi w celu identyfikacji uzbrojenia jak również pod kątem ewentualnych kolizji. 8. Roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach branżowych stanowiących załączniki do dokumentacji. Szczegóły rozwiązań projektowych zawiera projekt wykonawczy. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załączniki nr 8 i 9 do SIWZ oraz przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:

45300000-0,

45100000-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia 3 miesiące od podpisania umowy.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Ośno Lubuskie, ul. Ogrodowa
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 04/09/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

NIEWIADOMSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, biuro@pphuniewiadomski.pl, ul. Pamiątkowa 3, 66-300, Międzyrzecz, kraj/woj. Polska

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Niewiadomski" Władysław Niewiadomski, biuro@pphuniewiadomski.pl, ul. Pamiątkowa 32, 66-300, Międzyrzecz, kraj/woj. Polska

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 707575.91 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
22/11/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmiana warunków płatności umowy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Ze względu na konieczność odwodnienia wykopów oraz porę zimową uniemożliwiającą odtworzenie nawierzchni drogi Zamawiający zgodził się na przesunięcie terminu realizacji zadania zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ i umowie z wykonawcą. W związku z znaczącym przesunięciem się terminu realizacji zadania (4 miesiące) Zamawiający umożliwił częściową zapłatę wynagrodzenia.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Przygotowanie terenu pod budowę »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.