eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jastrzębie-Zdrój › "Budowa mini ronda wraz z zatoką autobusową i parkingiem przy ul. Boża Góra Prawa w Jastrzębiu-Zdroju"Ogłoszenie z dnia 2020-02-13

Ogłoszenie nr 560026631-N-2020 z dnia 13-02-2020 r.

Jastrzębie-Zdrój: "Budowa mini ronda wraz z zatoką autobusową i parkingiem przy ul. Boża Góra Prawa w Jastrzębiu-Zdroju"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 545086-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540097267-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510178087-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Jastrzębie Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 27625535800000, ul. Al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 47 85 133, e-mail bzp@um.jastrzebie.pl, faks 32 47 85 350.
Adres strony internetowej (url): www.bip.jastrzebie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Budowa mini ronda wraz z zatoką autobusową i parkingiem przy ul. Boża Góra Prawa w Jastrzębiu-Zdroju"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IKI.271.22.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest budowa mini ronda wraz z zatoką autobusową i parkingiem z odwodnieniem i oświetleniem przy ulicy Boża Góra Prawa 26 w Jastrzębiu-Zdroju. W zakresie wykonania przewidziano budowę nowych stanowisk postojowych, placu technicznego, przebudowę układu drogowego wraz z wykonaniem mini ronda i chodników. Założono również wykonanie odwodnienia i oświetlenia wg części instalacyjnej opracowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiają przedmiar robót - Załącznik nr 9, projekt budowlany - Załącznik nr 9a i STWiOR - Załącznik nr 6a do SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 45233124-4
Dodatkowe kody CPV:

45110000-1,

45233120-6,

45316110-9,

45310000-3,

32412100-5

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
180 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, tj. do dnia 10.02.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: .
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 14/08/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o., , ul. Gliwicka 179A , 44-207, Rybnik, kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 524355.34 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
16/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
- Roboty dodatkowe elektryczne w zakresie przełożenia i ułożenia nowych kabli energetycznych (zwiększenie wartości umowy o kwotę netto 45.712,90 zł co stanowi 8,72%)

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:
Zapisy odnośnie wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Roboty zamienne i dodatkowe w zakresie układania krawężników drogowych (zwiększenie wartości umowy o kwotę netto 15.360,49 zł co stanowi 2,93%)

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Dotyczy: art. 144 ust. 1 pkt. 2 - W związku z wystąpieniem kolizji usytuowania kabli zasilających projektant branży elektrycznej wystąpił do spółki Tauron Dystrybucja o wydanie warunków przebudowy sieci elektroenergetycznej. Na podstawie zaktualizowanych warunków przebudowy wykonawca przedstawił koszt przebudowy kolizyjnych kabli. Kolizja ta wynikła z powodu zbyt nissko nie normowo usytuowanych kabli zasilających oraz błędu projektowego wynikającego z niewłaściwie przyjętych rzędnych wysokościowych. Dotyczy: art. 144 ust. 1 pkt. 5 -Miasto zobowiązane zostało od 1.01.2020 r. do dokonywania zapłaty z tytułu otrzymanych faktur VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Dotyczy: art. 144 ust. 1 pkt. 6 - W związku z wystąpieniem różnicy pomiędzy projektem wykonawczym a przyjętym założeniem w kosztorysie ślepym sporządzonym przez projektanta, należy krawężnik betonowy zamienić na kamienny zgodnie z założeniami zatwierdzonego projektu budowlanego oraz bezpieczeństwem i trwałością użytkowania.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Łączna kwota dokonanych zmian w ramach aneksu do umowy wynosi 61.073,39 zł netto /75.120,27 zł brutto.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.