eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kędzierzyn-Koźle › Dostawa roztworów do wstrzykiwań dla oddziału okulistyki SP ZOZ w Kędzierzynie-KoźluOgłoszenie z dnia 2020-02-13

Ogłoszenie nr 560026595-N-2020 z dnia 13-02-2020 r.

Kędzierzyn-Koźle: Dostawa roztworów do wstrzykiwań dla oddziału okulistyki SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 543963-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510129636-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 31466100000000, ul. ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 062 566, e-mail przetargi@e-szpital.eu, faks 774 062 567.
Adres strony internetowej (url): http://www.e-szpital.eu/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa roztworów do wstrzykiwań dla oddziału okulistyki SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

AZ-P.2019.13

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowo-cenowy). 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na następujące części/pakiety: Pakiet 1 - dostawa roztworu do wstrzykiwań Aflibercept, Pakiet 2 - dostawa roztworu do wstrzykiwań Ranibizumab. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub obydwa pakiety. 3. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia w odpowiednich opakowaniach posiadających informację w języku polskim, wraz ze wskazaniem producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania, posiadające oznaczenie CE (o ile jest wymagane), datę ważności i numer serii.


II.4) Główny kod CPV: 33.69.21.00 - Roztwory do wstrzykiwania
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
11.06.2019r. - 10.06.2020r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa roztworu do wstrzykiwań Aflibercept
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 11/06/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Konsorcjum: Bayer Sp. z o.o., Urtica Sp. z o.o., , ul. Krzemieniecka 120, 54-613, Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 371556 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
09/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy całkowite wynagrodzenie w kwocie: wartość netto: 372.481,93 zł, wartość brutto (wraz z VAT): 402.280,48 zł,

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z rozpoczęciem leczenia pacjentów z rozpoznaniem cukrzycowego obrzęku plamki i w przebiegu zakrzepu żyły centralnej siatkówki w procedurze B84, oraz w związku z promocyjną ofertę firmy Bayer określonej dotyczącą zakupu 10 fiolek leku Eylea co pozostaje w zgodzie z §2 ust. 14 Umowy, konieczna staje się zmiana Umowy poprzez zawarcie niniejszego aneksu. Niniejszą zmianę umożliwia zapis § 8 ust. 3 pkt 3.1. lit. c oraz d Umowy oraz art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony zgodnie wprowadzają zmiany do Umowy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.