eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Remont umocnienia brzegu w Ostrowie km 135,5-136,8Ogłoszenie z dnia 2020-02-13

Ogłoszenie nr 560026509-N-2020 z dnia 13-02-2020 r.

Gdynia: Remont umocnienia brzegu w Ostrowie km 135,5-136,8
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550052243-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510079016-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Krajowy numer identyfikacyjny 14500001111000, ul. ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (58) 355 33 33, e-mail zam_pub@umgdy.gov.pl, faks (58) 620 67 43.
Adres strony internetowej (url): www.umgdy.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont umocnienia brzegu w Ostrowie km 135,5-136,8

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP-ASc-3803-2/19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w formule "zaprojektuj i wybuduj" polegające na remoncie umocnienia brzegu w Ostrowie km 135,5-136,8. Do przedmiotu zamówienia należy: 1) Wykonanie ekspertyzy technicznej na podstawie protokołu z kontroli nadzwyczajnej,wykonanej na podstawie zamówienia nr 3/IOW/2019 2) wykonanie pomiarów i opracowanie dokumentacji projektowej 3) wykonanie prac remontowych, w tym: - transport sprzętu, - usunięcie pozostałości uszkodzonej konstrukcji; - wykonanie koniecznych wykopów; - transport kamienia; - formowanie obrzutu; - obsługę geodezyjną realizowanych prac, - naprawę dróg - w przypadku uszkodzeń po przejazdach sprzętu ciężkiego, - wykonanie dokumentacji powykonawczej. Szczegółowy opis zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Remont umocnienia brzegu w Ostrowie km 135,5-136,8 stanowiącym załącznik do zaproszenia.


II.4) Główny kod CPV: 45.24.33.00 - Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa została zawarta na okres do 15.06.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Negocjacje bez ogłoszenia


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
14/06/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, ponieważ stały sie niezbędne zaś warunki aneksowania określone w ustwie PZP zostają spełnione. Zmiany umowy dotyczą zakresu (ilości), wysokości wynagrodzenia i terminu realizacji.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
A. Uzasadnienie faktyczne : a)Na początku stycznia 2019 roku ponadnormatywny sztorm z wiatrami północnymi o sile do 100 km/h uszkodził cześć konstrukcji umocnienia brzegowego. b)W dniu 28.05.2019 Zamawiający otrzymał ekspertyzę techniczną, sporządzoną przez rzeczoznawcę w zakresie budowli hydrotechnicznych, z której wynika, że uszkodzona jest również konstrukcja na odcinku brzegu morskiego 135+350 - 135+500 km; c)W niniejszej ekspertyzie w uwagach zapisano, że działania naprawcze z wykorzystaniem narzutów z ciężkiego kruszywa zastopowały postępujacą destrukcję istniejącego umocnienia. Działania te są niezbędne celem utrzymania bezpieczeństwa zasiedlonego zaplecza lądowego Niziny Karwieńskiej na wymaganych przepisami prawa poziomie bezpieczeństwa. Poziom bezpieczeństwa jest określony w rozporządzeniu Ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej linii ochrony brzegu morskiego i wynosi dla przedmiotowego odcinka brzegu morskiego wynosi 100. Ponadto ekspertyza zaznacza, że są rozwojowe tendencje erozyjne na przedmiotowym odcinku brzegu morskiego w kierunku wschodnim uzasadnionym się staje wykonanie zabezpieczenia części istniejącego umocnienia pozostającym w chwili obecnej stosunkowo w najlepszym stanie technicznym na odcinku na którym nastąpi koncentracja obciążeń od falowania, tj.: 135+500 =135+350 i dalej w kierunku wschodnim; B. Uzasadnienie prawne: zmiana umowy jest zgodna z 144 ust 1 pkt 2) Prawo Zamówień Publicznych ponieważ: a)Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych. W przypadku procedowania dodatkowego zamówienia spowoduje, że remont dodatkowego odcinka umocnienia brzegowego zostałby wykonany po planowanych refulacjach w ramach projektu "Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego". W efekcie koszty remontu byłyby większe niż koszty planowanych robót dodatkowych, ze względu na konieczność wykonania dodatkowych wykopów w świeżo naniesionym piasku; b)nie wykonanie dodatkowych prac zagraża kolejnym zniszczeniom konstrukcji oraz zalaniu przez wody sztormowe terenu przyległego do obiektu; c)wartość umowy wzrasta o 15,56 %, czyli nie przekracza ustawowego progu 50%.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
W § 1 ust. 1 Umowy otrzymuje brzmienie: "W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: "negocjacji bez ogłoszenia", Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robotę budowlaną polegającą na wykonaniu remontu umocnienia brzegu w Ostrowie km 135,350-136,800 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U. z 2018r. poz. 1935 z późniejszymi zmianami) i ekspertyzą techniczną." §2 W § 2 ust. 1 Umowy otrzymuje brzmienie: "Maksymalna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wynika ze złożonej przez Wykonawcę oferty i wynosi: 1.535.040,00 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści i 00/100 zł), w tym podatek VAT w stawce 23 %." §3 W § 4 ust. 1 Umowy otrzymuje brzmienie: "Umowa zostaje zawarta na okres do 28 czerwca 2019." §4 Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.