eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Wykonanie robót budowlanych w Komisariacie Policji Toruń-ŚródmieścieOgłoszenie z dnia 2020-02-13

Ogłoszenie nr 560026377-N-2020 z dnia 13-02-2020 r.

Bydgoszcz: Wykonanie robót budowlanych w Komisariacie Policji Toruń-Śródmieście
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 604454-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540211282-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510234822-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 91362152000000, ul. ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 525 255 320, e-mail przetarg@bg.policja.gov.pl, faks 525 255 319.
Adres strony internetowej (url): www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlanych w Komisariacie Policji Toruń-Śródmieście

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

SZPiFP-122-19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem postępowania jest wykonanie zadania pn.: "Wykonanie robót budowlanych w Komisariacie Policji Toruń Śródmieście ul. PCK 4". 2.Zakres robót przewidzianych do wykonania został szczegółowo określony w: 1) dokumentacji projektowej, 2) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, 3) przedmiarze robót, 4) istotnych postanowieniach umowy , 3. Przedmiotem postępowania są Roboty budowlane, a w szczególności: roboty rozbiórkowe; wykonanie posadzek z wykładziny PVC; malowanie tynków wewnętrznych,


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45111300-1,

45430000-0,

45442100-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
2019-12-20

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
10/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Roboty dodatkowe obejmujące wykonanie nowej posadzki cementowej.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Wartość zmian wynosi 9.853,07 zł jest mniejsza od kwoty 19.800,00 stanowiącej 15% wartości zamówienia okreslonej pierwotnie w umowie, która wynosi 132.100,00 zł.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wykonanie robót dodatkowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Brak wykonania nowej posadzki cementowej w pomieszczeniach Komisariatu Policji Toruń-Śródmieście uniemożliwia ułożenie w nich wykładzin, tym samym uniemożliwia prawidłową realizację umowy . Jednocześnie zakres tych prac nie był objęty dokumentacją projektową.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zlecenie wykonania robót dodatkowych dotychczasowemu wykonawcy tj. Firmie Usługowej BUDMAR Marcin Matłosz jest uzasadnione z powodów ekonomicznych oraz technicznych,a zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność i zwiększenie kosztów dla zamawiającego. W celu usunięcia nieprawidłowości podjęto działania zmierzające do wykonania nowych posadzek cementowych w pomieszczeniach. Przeprowadzona analiza sposobu obliczenia wartości tych robót wykazała, że zastosowane ceny i stawki są cenami niższymi niż ceny w cennikach Sekocnebud i Eurocenbud na podstawie, których Zamawiający opracował kosztorys inwestorski na kwotę 11893,99 zł brutto. Ponadto każdy nowy Wykonawca tego zadania musiałby ponieść większe koszty związane z organizacją prac, a których Wykonawca dotychczasowy nie musi ponosić. Ze względów technicznych nieuzasadnione byłoby wprowadzenie nowego wykonawcy, który musiałby zapoznać się z całą dokumentacją techniczną dotyczącą tego zadania. Należałoby również zinwentaryzować dotychczas wykonane prace przez firmę BUDMAR. Nie jest też możliwe prowadzenie prac przez dwóch wykonawców na jednym placu budowy z uwagi na technologię wykonania robót. Konieczność realizacji robót dodatkowych przez dotychczasowego Wykonawcę wynika również z warunków gwarancji oraz możliwości ich skutecznego egzekwowania. Realizacja robót przez jednego wykonawcę pozwoli na objęcie gwarancją całości robót przez jedną firmę i wykluczy możliwość przerzucenia odpowiedzialności na innego wykonawcę przy ewentualnych awariach lub usterkach. Jednocześnie wartość tej zmiany nie przekracza kwoty 66050,00 zł stanowiącej 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.