eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skarbimierz › Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w miejscowości Żłobizna wraz z przebudowąOgłoszenie z dnia 2019-02-11

Ogłoszenie nr 560026216-N-2019 z dnia 11-02-2019 r.

Skarbimierz: Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w miejscowości Żłobizna wraz z przebudową
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 521885-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500067771-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skarbimierz, Krajowy numer identyfikacyjny 53051770900000, ul. ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 046 600, e-mail ug.skarbimierz@pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.skarbimierz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w miejscowości Żłobizna wraz z przebudową

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RI.271.4.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oraz termomodernizacja budynku sali gimnastycznej zlokalizowanej w miejscowości Żłobizna przy ul. Jaśminowej 1. Zakres robót budowlanych: I.Termomodernizacja (dofinansowanie z RPO): a)docieplenie podłogi na gruncie sali gimnastycznej (grubość docieplenia 0,10 m); b)docieplenie podłogi na gruncie pomieszczeń zaplecza (grubość docieplenia 0,10 m); c)demontaż starej i wstawienie nowej stolarki okiennej (U okien: 0,90 [W/m2K]) d)demontaż starej i wstawienie nowej stolarki drzwiowej zewnętrznej; e)ocieplenie elewacji (grubość docieplenia 0,16 m); f)zastąpienie części ścianki z luksferów na okna szczelne, o lepszym współczynniku oraz zamianę części ścianki z luksferów na ściankę murowaną z gazobetonu dodatkowo ocieploną warstwą styropianu; g)docieplenie stropodachu (grubość docieplenia 0,22 m); h)wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła; i)modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej; j)modernizacja instalacji centralnego ogrzewania; II.Roboty w zakresie przebudowy (nie objęte dofinansowaniem): a)roboty przygotowawcze - utwardzenie terenu (dojazd do budowy, miejsca postojowe); b)przebudowa sanitariatów, szatni, siłowni; c)modernizacja instalacji elektrycznych; d)modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnych; e)roboty budowlane w zakresie wykończenia posadzek, ścian i sufitów; f)wymiana podłogi sportowej w sali gimnastycznej; g)wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej; h)rozebranie części balkonu i zamurowanie otworu drzwiowego i zastąpienie oknem; i)wymiana balustrad i pochwytów.


II.4) Główny kod CPV: 45421000-4
Dodatkowe kody CPV:

45331000-6,

45443000-4,

45410000-4

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
10 grudnia 2018r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
19/11/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres , w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy , zmiana terminu i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Aneks Nr.1 z dnia 19.11.2018r.Na podstawie obmiaru końcowego wykonanych robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, a także robót zamiennych zgodnie z Protokołem konieczności nr.1 z dnia 06.04.2018r ,Protokołem konieczności nr 2 z dnia 12.04.2018r ,Protokołem konieczności nr.3 z dnia 26.04.2018r , Protokołem konieczności nr.4 z dnia 08.05.2018r. oraz protokołem konieczności nr.5 z dnia 07.06.2018r. W związku z brakiem rozwiązań w dokumentacji projektowej na etapie realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych oraz zamiennych i na tę okoliczność zostały spisane protokoły konieczności , które były niezbędne do wykonania całości zadania.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.