eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Spytkowice › Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Parkowa 7 w RyczowieOgłoszenie z dnia 2019-02-11

Ogłoszenie nr 560026087-N-2019 z dnia 11-02-2019 r.

Spytkowice: Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Parkowa 7 w Ryczowie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 606960-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500267363-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Spytkowice, Krajowy numer identyfikacyjny 72182090000000, ul. ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 791 820, e-mail umowy@spytkowice.net.pl, faks 338 791 560.
Adres strony internetowej (url): www.spytkowice.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Parkowa 7 w Ryczowie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

PPRI.271.1.4.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Parkowa 7 w Ryczowie, w ramach którego Zamawiający przewiduje do wykonania: a) prace ogólno budowlane związane z podziałem mieszkań zlokalizowanych na piętrze tego budynku na cztery socjalne lokale mieszkalne wraz z wyposażeniem tych lokali w niezbędne instalacje, b) prace ogólno budowlane związane z dostosowaniem mieszkania na parterze dla osoby niepełnosprawnej wraz z budową zewnętrznej pochylni z tarasem i schodami ogrodowymi oraz wykonaniem instalacji wewnętrznych w tym lokalu, c) prace ogólno budowlane związane z remontem pomieszczeń piwnic wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej, d) ponadto zakres prac obejmuje wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie całego budynku, remont pokrycia dachowego, wykonanie instalacji odgromowej oraz remont istniejącego utwardzenia terenu wokół budynku, wykonanie utwardzenia terenu na połączeniu pochylni z istniejącym chodnikiem i pod pochylnią


II.4) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:

45111300-1,

45262500-6,

45420000-7,

45430000-0,

45440000-3,

45400000-1,

45332000-3,

45332400-7,

45331100-7,

45331110-0,

45321000-3,

45310000-3,

45233000-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
120 dni

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 0 NAZWA: 0
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 19/10/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Usługi Budowlane Antoni Dębski, , ul. Górki 40A, 34-116, Bachowice, kraj/woj. małopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 430600.51 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
25/01/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Przedmiot zamówienia zostaje zwiększony o następujące pozycje których wykonanie nie było uwzględnione, a których wykonanie jest konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj.: obróbki blacharskie dachu - pas nadrynnowy, remont kominów i czapek kominowych z obróbką blacharską, równanie ścian piwnic pod system izolacyjny, piony wentylacyjne systemowe, piony spalinowe dymowe, ścianki wygłuszające na pierwszym piętrze, parapety zewnętrzne i wewnętrzne, montaż wodomierzy, podbudowa pod kostkę, obrzeża chodnikowe, równanie powierzchni dachu pod pokrycie z papy termozgrzewalnej, sufity podwieszane w mieszkaniach na piętrze, okładziny schodów zewnętrznych płytkami, okładzina balkonów płytkami, okładziny ścian płytkami ceramicznymi w łazienkach, ocieplenie stropu wełną mineralną, ocieplenie stropu piwnicy styropianem, montaż nawiewników ściennych

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiany dotyczą dodatkowych robót budowlanych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia i które wynikły w trakcie wykonywania zamówienia podstawowego (protokół konieczności).

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Wartość zamówienia podstawowego wynosi: 465 048,55 zł (brutto) Wartość robót dodatkowych wynosi 98 000,33 zł (brutto)

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.