eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Parczew › "Modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Parczew"Ogłoszenie z dnia 2019-02-08

Ogłoszenie nr 560025911-N-2019 z dnia 08-02-2019 r.

Parczew: "Modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Parczew"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Zdanie współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew"

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 51769-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 62552,67642,76146,83056,88543

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500018134-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 03009414700000, ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 083 3551267, e-mail biuora@zukparczew.pl, jakimiuk@zukparczew.pl, faks 083 3551268.
Adres strony internetowej (url): http://www.zukparczew.pl/joomlaPE/content/view/87/70/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Parczew"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

I-ZP.271.1.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

I. Przedmiot zamówienia jest : "Modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Parczew" - Budowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności 15 700 RLM, o przepływie pionowym z dwoma reaktorami o kubaturze 2853m3 każdy w zakresie m.in:- część I zamówienia Budowy: 1.Budowa budynku technicznego - pow. zabudowy 149,40m2, kubatura V-978,0m3. 2. Budowa dwóch reaktorów biologicznych - pow. zabudowy 2x423,0m2=846,0m2, kubatura V-2x2835m3= 5670,0m3. 3. Budowa punktu zlewny ścieków dowożonych (budynek stacji FEK_PAK i taca najazdowa dla wozu asenizacyjnego. Budynek -pow. zabudowy 16,50m2, kubatura V-49,50m3. Taca najazdowa - pow. zabudowy. 66,00m2. 4. Budowa budynku transportera osadu odwodnionego pow. zabudowy 110,50m2, kubatura V-942,00m3. 5. Budowa fundament pod silos na wapno 6. Budowa wiaty na osad odwodniony pow. zabudowy 265,0m2, kubatura V-1440,0m3. 7. Budowa budynku krat na pompowni ścieków surowych z częścią przyległą na transport skratek - pow. zabudowy 77,50m2, kubatura V-335,0m3. 8. Budowa studni pomiarowej ścieków oczyszczonych 9. Budowa komory zbiorczej osadu Przebudowy: 10. Studnia wody technologicznej( przebudowa w zakresie budowlanym i technologicznym (zmiana funkcji) technologicznej): 11. Pompownia ścieków surowych (wprowadzenie funkcji oddzielania skratek) - pow. zabudowy 154,0m2, kubatura V-1302,0m3. 12.Zbiornik ścieków dowożonych (wydziela się komorę uśredniającą ścieków dowożonych i komorę zagęszczacza osadu) - pow. zabudowy 28,30m2, kubatura V-127,50m3. 13. Budynek stacji odwadniania (likwidacja funkcji odbioru ścieków dowożonych i mechanicznego oddzielania skratek) - pow. zabudowy 173,50m2, kubatura V-1240,0m3. 14. Budynek biurowo-socjalny (wykończenie budynku z korektą przeznaczenia i wielkości pomieszczeń do aktualnych potrzeb i planów użytkownika) - pow. zabudowy 338,0m2, kubatura V-3050,0m3. 15. Budynek stacji dmuchaw (przeznacza się na garaż sprzętu eksploatacyjnego)- pow. zab. 130,40m2, kubatura V-835,00m3. 16.Komory osadu czynnego (przeznacza na zbiornik retencyjny wód deszczowych) Rozbiórki: 17.Budynek pompowni - część nadziemna socjalna 18. Kontener dyspozytora (biurowy) 19.Komora uspokojenia" 20.Piaskownik 21. koryto pomiarowe 22. komory defosfotacji chemicznej 23. osadnik końcowy 24. pompownia recyrkulatu. oraz 25 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków:-część II zamówienia -kanału grawitacyjnego Ø 0,20m z rur PVC-U na odcinku S1 - Sr o dł. L=61,5m i S4 - S13 o dł. L=86,5mrazem L=148,0m -przepompowni ścieków PS. -przewodu tłocznego z rur PE100 RC Ø75/4,5mm SDR 17 typ 3 o długości L=32,5m -przewodu tłocznego z rur PE100 RC Ø75/4,5mm SDR 17 typ 1 o długości L=40,5m -studzienki rozprężnej Sr z tworzywa-1 szt. -studzienki niewłazowej S1 z tworzywa -1 szt. -studzienek niewłazowych S2 ÷ S13 z tworzywa -12 szt. Zamówienie obejmuje również serwis wszystkich urządzeń oraz wykonywanie wszelkich przeglądów technicznych wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych w okresie udzielonej gwarancji na przedmiot zmówienia tj. modernizacji oczyszczalni ścieków i budowy kanalizacji sanitarnej. Szczegółowy zakres prac znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego SIWZ obejmującej: projekt budowlano -wykonawczy przebudowy oczyszczalni ścieków w Parczewie wraz z projektem budowlano wykonawczym budowy sieci kanalizacji sanitarnej w części ul. 11-go Listopada w Parczewie, projekt technologiczny oczyszczalni ścieków, STWiOR oraz przedmiarami robót i elementami wyposażenia. Uwaga: Roboty budowlane będą odbywały się na czynnym obiekcie. Po stronie wykonawcy leży obowiązek takiej organizacji by zapewnić możliwość wykonywania przez pracowników Zamawiającego czynności związanych z bieżącą obsługą istniejących urządzeń. Wszelkie niezbędne koszty wykonania niezbędnych obejść, przepinek, tymczasowych robót, pompowań itp. leżą po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów zużycia wody i energii elektryczne oraz innych mediów oraz ich opomiarowania. Sposób rozliczenia zostanie uzgodniony podczas przekazania placu budowy VII. Opis w zakresie równoważność: 1.Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określonych w dokumentacji projektowej. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów lub urządzeń oraz przedłożenia listy referencyjnej z obiektami, gdzie wbudowane zostały zaproponowane zamienniki. Na trzy dni przed podpisaniem umowy Wykonawca przedkłada Zamawiającemu zestawienie oferowanych urządzeń z podaniem nazwy urządzenia oraz dołącza stosowne dokumenty zawierające parametry techniczne zaproponowanych równoważnych materiałów i urządzeń. W przypadku wątpliwości Zamawiający może raz zwrócić się do oferenta o wyjaśnienia. Oferent w terminie 3 dni składa wyjaśnienia do złożonej pod rygorem odrzucenia oferty jako nie zgodniej z SIWZ i zatrzymania wadium. Zestawienie proponowanych urządzeń stanowi załącznik nr 12a do SIWZ. 2.Podane urządzenia technologiczne dobrano na bazie doświadczeń projektanta. Projektant opracowujący załączoną do SIWZ dokumentację gwarantuje przy zainstalowaniu zaproponowanych urządzeń oraz rozwiązań prawidłową pracę oczyszczalni ścieków. Dla dobranych urządzeń i rozwiązań dostosowano gabaryty projektowanych pomieszczeń oraz przestrzeń na ich montaż w komorach zbiorników. 3. Wykonawca proponując urządzenia lub rozwiązania równoważne zobowiązany będzie w ramach realizacji umowy opracować projekt zamienny z podaniem typów proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych, załączeniem ich kart katalogowych oraz z wrysowaniem proponowanych urządzeń równoważnych na rysunkach technologicznych. 4. Ocena możliwości zastosowania proponowanego urządzenia lub rozwiązania równoważnego powinna zawierać dla każdego urządzenia minimum analizę; o parametrów technologicznych proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych, o zgodność parametrów technologicznych proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych z pozostałymi zaprojektowanymi urządzeniami lub rozwiązaniami technologicznymi oraz zaprojektowanymi instalacjami technologicznymi, o gabarytów, kształtów i rozwiązań konstrukcyjnych proponowanych urządzeń równoważnych w stosunku do gabarytów zaprojektowanych pomieszczeń oraz przestrzeni na ich montaż w komorach zbiorników, w tym możliwość ich montażu, demontażu i podejść do czynności obsługowych i serwisowych, szerokości przejść dla pracowników obsługi, wielkości otworów drzwiowych, włazów technologicznych itp., o rozwiązań materiałowych, o podejść i połączeń z instalacjami technologicznymi, o ciężaru urządzeń, sprawdzenia obliczeń wytrzymałości stropów, udźwigu urządzeń do czynności obsługowych itp., o innych informacji potwierdzających równoważność proponowanego urządzenia lub rozwiązania. 5. W przypadku wystąpienia niezgodności z uzyskanymi na etapie prac projektowych uzgodnieniami, uzyskanymi decyzjami lub w przypadku konieczności zmian konstrukcyjnych obiektów budowlanych naruszających warunki pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków Wykonawca, po uzyskaniu opinii Projektanta o konieczności uzyskania nowego Pozwolenia na budowę ze względu na zmiany istotne i akceptacji przez autora projektu, Wykonawca winien uzyskać nowe pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków, co nie może wpłynąć na czas realizacji zamówienia. Wszystkie dodatkowe prace związane z przeprojektowaniem oczyszczalni ścieków będą ponoszone na koszt Wykonawcy. 6. Wykonawca dobierając inne materiały lub urządzenia lub rozwiązania równoważne do zaproponowanych w dokumentacji projektowej bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowe działanie oczyszczalni ścieków (określone w warunkach gwarancji) jak i wymagany stopień oczyszczenia ścieków podany w dokumentacji projektowej. 7. Nie dopuszcza się wykonania obiektu budowlanego oraz stosowania dostaw urządzeń materiałów itp. jako prototypy, seria próbna, lub jako produkcja jednostkowa. VIII. Wymagania dodatkowe: a)wszystkie materiały użyte do realizacji zamówienia muszą posiadać wymagane prawem certyfikaty, aprobaty techniczne i pozwolenia i być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie unormowaniami prawnymi, a w szczególności Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2014 poz. 883.). b)realizacja zamówienia musi być prowadzona zgodnie z wymaganiami w tym zakresie wynikającymi z obowiązujących uregulowań oraz zasadami wiedzy technicznej. c)wszelkie nazwy własne bądź marki użyte w dokumentacji przetargowej Zamawiający wykorzystuje wyłącznie jako opis oczekiwań co do tego przedmiotu. Zamawiający nie wskazuje konkretnego producenta. Dopuszcza się rozwiązania równoważne. Udowodnienie równoważności leży po stronie Oferenta, zgodnie z art.30 ust.4-5 ustawy Pzp. d)w przypadku wystąpienia rozbieżności w dokumentach ustala się ważność rozbieżności zawartych w dokumentach wg. kolejności: dokumentacja projektowa SIWZ przedmiar; Oferent, po zakończeniu realizacji zadania, przedłoży zamawiającemu dokumentację powykonawczą i odpowiednie protokoły odbiorów; f)Okres gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia musi wynosić co najmniej 36 miesięcy, liczonej od dnia odbioru końcowego. g)Oferent nie może wykorzystać jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy Oferent wykryje takie błędy lub braki niezwłocznie powiadamia o tym Zamawiającego, który wprowadzi niezbędne zmiany lub uzupełnienia. h)Nie zgłoszenie błędów, o których mowa w pkt. g) oznacza, że Oferent akceptuje dokonane przedmiary oraz dokumentację techniczną i składając ofertę zobowiązuje się do osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego efektu realizacji zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot niniejszej dokumentacji. W takiej sytuacji Oferent nie może wnosić żadnych roszczeń do Zamawiającego z tego tytułu. i)Podana w ofercie cena ofertowa brutto będzie ceną ryczałtową i będzie uwzględniała wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. j)Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym dla sporządzenia kalkulacji ceny oferty i jest on dołączony do SIWZ wyłącznie celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty oraz służył będzie do obliczania wynagrodzenia częściowego (nie częściej niż 1 raz na kwartał). Zamawiający uznaje, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach dokumentacji projektowej. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością zrealizowania przedmiotu zamówienia. k)Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży kosztorysy ofertowe. Kosztorysy niezbędne będą do realizacji rozliczeń Zamawiającego z Wykonawcą. l)Na trzy dni przed podpisaniem umowy Wykonawca przedkłada Zamawiającemu zestawienie oferowanych urządzeń z podaniem nazwy urządzenia. W przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych kartę techniczna danego urządzenia na potwierdzenie równoważności. W przypadku wątpliwości Zamawiający może raz zwrócić się do oferenta o wyjaśnienia. Oferent w terminie 3 dni składa wyjaśnienia do złożonej pod rygorem odrzucenia oferty jako nie zgodniej z SIWZ i zatrzymania wadium. Zestawienie proponowanych urządzeń stanowi załącznik nr 12a do SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45231300-8,

45232410-9,

45200000-9,

45300000-0,

45400000-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Terminy realizacji zmówienia muszą być zgodne zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo finansowym sporządzonym i przekazanym do akceptacji Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Wymagany termin końcowy realizacji zamówienia ustala się na dzień 30 listopada 2018 roku. Termin realizacji zamówienia uznaje się za dochowany, gdy we wskazanym terminie nastąpi zgłoszenie gotowości do odbioru robót końcowych, a zgłoszenie to będzie potwierdzone przez inspektora nadzoru lub przez przedstawiciela Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji: - do 31 grudnia 2017r. stanu surowego zamkniętego budynku technicznego oczyszczalni oraz konstrukcji żelbetowej reaktorów oczyszczalni, - do 31 marca 2018r. wykończenie/przygotowanie budynku i reaktorów oczyszczalni do montażu urządzeń technologicznych, - do 30 czerwca 2018r. przepięcie ciągu ścieków do nowej oczyszczalni

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Parczewie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 24/08/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

INSTALBUD, , ul. T. Boya-Żeleńskiego 6a, 35-105 Rzeszów , 35-105, Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie

FAMBUD - Jerzy Pietrzak Sp. z o.o. , , ul. Mszczonowska 73, 96-100 Skierniewice , 96-100, Sierniewice, kraj/woj.

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1675000.00 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia-firmom: INSTALBUD/FAMBUDSEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
25/10/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym- : Należy uwzględnić doposażenie oczyszczalni w dodatkowe sita skratkowe wraz z urządzęniami towarzyszącymi

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie prowadzonego rozruchu technologicznego zaobserwowano iż, podczas zwiększonego dopływu ścieków na oczyszczalnię część skratek( długie włókna) przedostają się przez kratę hakową na dalszy ciąg oczyszczania. Zwiększony napływ ścieków powoduje iż, skratki w postaci długich włókien przepychane są przez 3mm otwory szczelinowe kraty i następnie przedostają się do piaskownika poziomego a pośrednio do płuczki piasku oraz reaktora biologicznego. Równocześnie przedostawanie się skumulowanych włókien skratek do urządzeń technologicznych zwiększa ryzyko awarii lub uszkodzenia urządzenia (pompy, przenośniki, mieszadła itd.) i obniża bezpieczeństwo oczyszczalni. W związku z powyższym w celu optymalizacji mechanicznego ciągu oczyszczania ścieków Nadzór Autorski zaproponował dostawę i montaż urządzeń technologicznych mających na celu poprawienie standardu eksploatacji oraz właściwości użytkowych obiektu poprzez zainstalowanie w budynku technicznym następujących urządzeń technologicznych 1. Automatycznego sita skratkowego na poszczególne ciągi technologiczne o wydajności Qh = 120 m3/h i średnicy otworu okrągłego 3 mm, które ma na celu zatrzymanie skratek w postaci włókna. 2. Automatycznej praso-płuczki skratek dla każdego z sit mającej na celu sprasowanie przepłukanych skratek w celu zmniejszenia objętości oraz usunięcia części organicznej 3. Przenośnika śrubowego skratek transportującego przepłukane i sprasowane skratki do kontenera usytuowanego w oddzielnym pomieszczeniu Zastosowanie dodatkowego stopnia pozwoli zwiększyć efektywność usuwania włóknistych skratek do niemal 100 % wraz z usunięciem zanieczyszczenia organicznego

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
z racji konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy do dnia 28.02.2019 r -Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 17 300 000 złotych netto (Słownie: siedemnaście milionów sto trzysta tysięcy i 00/100 złotych) oraz podatek VAT w wysokości 23% w kwocie 3 979 000 złotych. Wynagrodzenie brutto łącznie z podatkiem VAT Zamawiający zapłaci Wykonawcy w kwocie 21 279 000 złotych (Słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy i 00/100 złotych

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.