eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skarbimierz › Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz" w zakresie przebudowy dróg w Gminie Skarbimierz z realizacją ścieżek rowerowych w ciągu dróg gminnych nr 102019O, 102033O, 102017O, 102018O, 102020O.Ogłoszenie z dnia 2019-02-08

Ogłoszenie nr 560025718-N-2019 z dnia 08-02-2019 r.

Skarbimierz: Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz" w zakresie przebudowy dróg w Gminie Skarbimierz z realizacją ścieżek rowerowych w ciągu dróg gminnych nr 102019O, 102033O, 102017O, 102018O, 102020O.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Wdrażanie strategiiniskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 501168-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500022953-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skarbimierz, Krajowy numer identyfikacyjny 53051770900000, ul. ul. Parkowa 12, 49318 Skarbimierz, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 046 600, e-mail ug.skarbimierz@pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.skarbimierz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz" w zakresie przebudowy dróg w Gminie Skarbimierz z realizacją ścieżek rowerowych w ciągu dróg gminnych nr 102019O, 102033O, 102017O, 102018O, 102020O.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Ri.271/1/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Droga 102019O ul. Pępicka oraz droga powiatowa 1178O - Szerokość ścieżki rowerowej - 1,50 m - Od strony istniejącej jezdni separator pasa drogowego 1000x150x60 mm szer. 15 cm - Pod separatorem pas malowany farbą białą np. TRAFFIC Ph 3 z odblaskiem szer. 24 cm (znak poziomy P-7b) - Po przeciwnej stronie obrzeże betonowe na ławie oraz pobocze o szer. 0,25 m Droga 102033O ul. Brzeska - Szerokość ścieżki rowerowej - 1,50 m - 2,00 m - Na odcinku od ronda (DK 94) do km 0+178,50 dodatkowo chodnik z kostki betonowej o szer. 1,50m oddzielony od ścieżki obrzeżami - Od strony istniejącej jezdni na odcinku 874,00m istniejący krawężnik wystający, w dalszej części od strony istniejącej jezdni krawężnik najazdowy (do km 2+530) - Na odcinku od km 0+178,50 do 0+268 dodatkowo remont jezdni o szer. 5,00m z oddzieleniem ścieżki rowerowej jezdni separatorem pasa drogowego o wym. 1000x150x60 mm szer. 15 cm - Na odcinku od km 1+530 od strony istniejącej jezdni separator pasa drogowego 1000x150x60 mm szer. 15 cm - Pod separatorami pas malowany farbą białą np. TRAFFIC Ph 3 z odblaskiem szer. 20 cm (znak poziomy P-7b) - Na odcinku od km 0+268 do km 0+975 wyłącznie oznakowanie (wydzielenie) pasa rowerowego - Po przeciwnej stronie obrzeże betonowe na ławie oraz pobocze o szer. 0,25 m Droga 102020O, 102017O ul. Parkowa oraz droga 102018O ul. Motoryzacyjna - Szerokość ścieżki rowerowej - 2,00 m - Od strony istniejącej jezdni separator pasa drogowego 1000x150x60 mm szer. 15 cm - Pod separatorem pas malowany farbą białą np. TRAFFIC Ph 3 z odblaskiem szer. 24 cm (znak poziomy P-7b) - Po przeciwnej stronie pobocze obrzeże betonowe na ławie oraz 0,25 m lub istniejąca płyta betonowa. Zatoka/pętla autobusowa, węzeł "park&ride" i "bike&ride" - W ciągu ul. Parkowej droga gminna nr 102017O przewidziano wykonanie zatoki/pętli autobusowej, a także węzeł "park&ride" i "bike&ride". - Nawierzchnia bitumiczna o powierzchni 1248m2. - Pętla autobusowa - wyposażona w prefabrykowaną wiatę przystankową. - Węzeł park&ride - 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. - Węzeł bike&ride - 13 podwójnych stanowisk na rowery (rama parkingowa typu U), nawierzchnia w kształcie koła o powierzchni 78,5m2. Miejsca postojowe - Postój na ul. Brzeskiej droga gminna 102033O przy wjeździe do Skarbimierza: nawierzchnia z kostki betonowej o powierzchni 19,5m2 , wyposażony w stojak na rowery pięciostanowiskowy stalowy ocynkowany, 4 ławki, tablicę informacyjną oraz 2 kosze na śmieci - Postój na ul. Parkowej droga gminna nr 102020O ( obok UG ): nawierzchnia z kostki betonowej o powierzchni 37,5m2, wyposażony stojak na 12 rowerów wraz z dwoma ławkami, tablicę informacyjną, a także trawnik o pow. 428 m² Odwodnienie - Wody opadowe ze ścieżki rowerowej zostaną odprowadzone poprzez projektowane pochylenia poprzeczne i podłużne ścieżki do istniejących rowów przydrożnych. Niweleta ścieżki oraz ukształtowanie terenu umożliwiają powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych. - Istniejące rowy przydrożne zostaną oczyszczone i wyprofilowane. - Na ul. Parkowej wody opadowe będą odprowadzane tak jak dotychczas do istniejącej sieci kanalizacji burzowej lub bezpośrednio do gruntu. Równocześnie w celu poprawienia odprowadzania wód opadowych i roztopowych z istniejącej drogi ul. Parkowej projektuje się wykonanie nowych studzienek betonowych o średnicy 450 mm z wpustem ulicznym usytuowanym w ciągu korytka ściekowego. Przykanaliki z rur PVC 160 - 200 mm, a także nowego drenażu. Całość włączona do istniejących kanalizacji deszczowej. - Na ul. Brzeskiej, na odcinku na którym funkcjonuje system odwodnienia drogi woda z projektowanych ścieżek odprowadzona będzie do tego systemu. Oznakowanie drogowe - Oznakowanie poziome - na jezdni i ścieżkach rowerowych wykonane farbami nie pogarszającymi przyczepności nawierzchni drogi dla rowerów, odblaskowe. - Oznakowanie pionowe - standardowych rozmiarów. Na samej drodze dla rowerów zalecane ustawienie znaków mini Oświetlenie Na ul. Brzeskiej zaprojektowano doświetlenie skrzyżowania z DK39 dwoma urządzeniami hybrydowymi solarno-wiatrowymi np. typu Bocian Eco. Wysokość masztu : 8,2 m, wysokość źródła światła LED : ok. 6,0 m, moc źródła światła: 28W, strumień świetlny : >= 2900 lm, barwa światła ( biała chłodna) : 5000-7000 K, moc modułu fotowoltaicznego : min. 230W, trwałość źródła światła: min. 30 000 h, pojemność akumulatorów > 100Ah, programator czasu pracy. Fundament prefabrykowany : F160. Urządzenia w całości pobierają energię z promieni słonecznych i wiatru, a jej nadmiar magazynują.


II.4) Główny kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV:

45111000-8,

45200000-9,

45230000-8,

45232000-2,

45233000-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
31.sierpień 2018r

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
27/09/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres , w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy , zmiana terminu i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Aneks Nr.1 - zmiana dotyczy terminu wykonania w związku z wystąpieniem robót dodatkowych oraz robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania określonych w protokółach konieczności. Aneks nr.2 zmiana wartości umowy - Na podstawie obmiaru końcowego faktycznie wykonanych prac oraz na podstawie powykonawczych pomiarów geodezyjnych z uwzględnieniem robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania oraz robót zamiennych zmianie ulega wynagrodzenie kosztorysowe które wynosi kwotę brutto: 5390662,46.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.