eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skarbimierz › Przebudowa drogi gminnej Małujowice -Skarbimierz- II etap wraz z przebudowa wodociągu.Ogłoszenie z dnia 2019-02-08

Ogłoszenie nr 560025390-N-2019 z dnia 08-02-2019 r.

Skarbimierz: Przebudowa drogi gminnej Małujowice -Skarbimierz- II etap wraz z przebudowa wodociągu.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 519363-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500066241-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skarbimierz, Krajowy numer identyfikacyjny 53051770900000, ul. ul. Parkowa 12, 49318 Skarbimierz, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 046 600, e-mail ug.skarbimierz@pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.skarbimierz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej Małujowice -Skarbimierz- II etap wraz z przebudowa wodociągu.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RI.271/3/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Małujowice-Skarbimierz na odcinku od km 0+000 (skrzyżowanie rondo DK94) do km 0+850 (koniec miejscowości Skarbimierz) wraz z przebudową chodników i systemu odwodnienia drogi - dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Dodatkowo w ramach zamówienia przewidziano przebudowę wodociągu wraz z przyłączami na tym samym odcinku drogi.


II.4) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:

45231000-5,

45233000-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
15.11.2018r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
14/11/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres , w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy , zmiana terminu i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiany dotyczyły obmiaru końcowego robót,który został wykonany po zrealizowaniu przedmiotu umowy na podstawie powykonawczych pomiarów geodezyjnych.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.