eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › Remont motorówki inspekcyjnej M/S Radunia w celu wydania dokumentu (orzecznictwa, świadectwa) dopuszczenia do eksploatacji na okres minimum 5 latOgłoszenie z dnia 2019-02-08

Ogłoszenie nr 560025362-N-2019 z dnia 08-02-2019 r.

Elbląg: Remont motorówki inspekcyjnej M/S Radunia w celu wydania dokumentu (orzecznictwa, świadectwa) dopuszczenia do eksploatacji na okres minimum 5 lat
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 650958-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500304728-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Zarząd Zlewni w Elblągu, Krajowy numer identyfikacyjny 368302575, ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48552325725, e-mail zz-elblag@wody.gov.pl, faks +48552327118.
Adres strony internetowej (url): www.wodypolskie.bip.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: państwowa osoba prawna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont motorówki inspekcyjnej M/S Radunia w celu wydania dokumentu (orzecznictwa, świadectwa) dopuszczenia do eksploatacji na okres minimum 5 lat

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

GD.ZOZ.2.281.9.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest remont motorówki inspekcyjnej M/S Radunia w celu wydania dokumentu (orzecznictwa, świadectwa) dopuszczenia do eksploatacji na okres minimum 5 lat.


II.4) Główny kod CPV: 50.24.11.00 - Usługi w zakresie naprawy statków
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy, z terminem realizacji do 01-03-2019 r. Data zawarcia umowy 10.12.2018 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Remont motorówki inspekcyjnej M/S Radunia w celu wydania dokumentu (orzecznictwa, świadectwa) dopuszczenia do eksploatacji na okres minimum 5 lat
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 10/12/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

"ZRUO" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, biuro@zruo.pl, ul. B. Krzywoustego 1A, 81-035, Gdynia, kraj/woj. pomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 178000.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
07/02/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Wykonanie prac dodatkowych, których działając z należytą starannościa nie można było przewidzieć (wartośc zmiany do 50%)

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana umowy nr GD.ZOO.2.282.12.2018 z dnia 10.12.2018 r. dot. remontu motorówki inspekcyjnej M/S Radunia w celu wydania dokumentu (orzecznictwa, świadectwa) dopuszczenia do eksploatacji na okres minimum 5 lat, nastąpiła na podstawie zaleceń upoważnionego podmiotu do wykonywania przeglądów technicznych statków. Zalecenie wykonania dodatkowych prac nie ujętych w umowie podstawowej nastąpiło po wykonaniu oczyszczenia (piaskowania) i wykonaniu pomiaru grubości poszycia kadłuba oraz po oględzinach mechanizmów.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Rodzaj i zakres zmiany: Wykonanie prac dodatkowych o wartości 51490,00 zł netto zgodnie z kosztorysem, których działając z należytą starannością nie można było przewidzieć oraz wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 04.04.2019 r. Pierwotna wartość umowy netto 178000,00 zł, wartość umowy po zmianie netto 229490,00 zł. Wykaz prac dodatkowych wynikłych z weryfikacji w ramach zadania: remont motorówki inspekcyjnej m/s Radunia dla przedłużenia dokumentu bezpieczeństwa jednostki na okres 5 lat. Zakres robót: 1. Dostawa i wymiana tulei wraz z nakrętkami na wale pośrednim - szt. 2, 2. Uzupełnienie laminatu na wale, 3. Próba szczelności zbiornika w skrajniku rufowym po pracach z ogniem, 4. Próba szczelności zbiornika w skrajniku dziobowym po pracach z ogniem, 5. Wykonanie wkładów nierdzewnych koszy kingstonowych - szt. 2, 6. Wykonanie nowych gniazd i montaż nowych sztyc na pokładzie - szt. 3 - prace wynikły po piaskowaniu, 7. Naprawa poszycia w ustalonej technologii z inspektorem żeglugi śródlądowej - 29 m2: I. LB - 5,5 m2 - dziób mocnica - wr. 31-37 - dziób burta - wr. 28-32 - dziobnica II. PB - 8 m2 - dziób mocnica - wr. 31-37 - dziób mocnica - wr. 21-31 - stępka wr. 2-3 III.Pawęż - 5 m2 (+ rejony burtowe w koło pawęży) IV. Pokład - 9,5 m2 - rufa wr. - 3-4 V. Skrajnik rufowy - 1 m2 - gródź wr. 1-4 x (0,3 x 1) 8. Konserwacja poszycia od wewnątrz po naprawie poszycia - 29 m2 (rejony jak w poz. 7), 9. Wykonanie zadaszenia nad statkiem celem umożliwienia prac naprawczych na kadłubie wg ustalonej technologii z inspektorem żeglugi śródlądowej.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.