eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leszno › Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław.Ogłoszenie z dnia 2019-02-08

Ogłoszenie nr 560025215-N-2019 z dnia 08-02-2019 r.

Leszno: Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Miasto Leszno w partnerstwie z: Powiatem Leszczyńskim, Gminą Lipno i Gminą Święciechowa, uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5: Transport, Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie 5.1.2. Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne).

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 563421-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500012319-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500051144-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzili postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno NIP 697-22-59-898 REGO 411050445
Gmina Lipno Urząd Gminy Lipno ul. Powstańców Wlkp. 9 , 64-111 Lipno NIP 697-223-49-29 REGON 411050764
Gmina Święciechowa Urząd Gminy Święciechowa ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa NIP 697-223-57-22 REGON 41105072
Powiat Leszczyński, Starostwo Powiatowe w Lesznie Pl. Kościuszki 4B, 64-100 Leszno NIP 697 229 47 65 REGON 411102917I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna, Krajowy numer identyfikacyjny 000660995, ul. ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5298100, e-mail dpolaszek@leszno.pl, odurczok-gosiewska@leszno.pl, faks 65 5298131.
Adres strony internetowej (url): www.bip.leszno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

BPW.271.10.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi powiatowej łączącej drogę ekspresową S5 -Węzłem Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie Części: 1)Część I: a)Odcinek C na terenie miasta Leszna (od granicy miasta do wiaduktu drogowego nad linią kolejową) - rozbudowa drogi na długości 656,62 m. polegająca na: poszerzeniu jezdni, budowie nowej nawierzchni dostosowanej do obciążenia 115kN/oś, budowie: ciągu pieszo - rowerowego, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego. Przewidziano też likwidację kolizji z siecią wodociągową i energetyczną. Wybudowane zostaną 2 zatoki autobusowe pomiędzy ul. Spółdzielczą a planowanym wiaduktem. Inwestycja obejmuje również przebudowę skrzyżowań: ul. Wilkowickiej z ul. Spółdzielczą oraz ul. Wilkowickiej z planowaną drogą do Węzła Święciechowa, na skrzyżowania typu rondo. Zakres inwestycji nie obejmuje przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. b)Odcinek D na terenie miasta Leszna (od wiaduktu nad linią kolejową do Ronda Gronowo (DK5) ) - remont ul. Wilkowickiej na dł. 283 m. Zakłada się wymianę nawierzchni jezdni i opraw oświetleniowych. 2)Część II: a)Odcinek A na terenie gm. Święciechowa (od Węzła Święciechowa na drodze ekspresowej S5 do granicy gmin Święciechowa - Lipno), o dł. 769 m - opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie drogi o parametrach klasy "Z" z jezdnią dostosowaną do obciążenia 115 kN/oś wraz z budową oświetlenia ulicznego, ciągu pieszo-rowerowego i kanału technologicznego. Na tym odcinku należy zaprojektować po 3 zjazdy z każdej strony drogi. Wzdłuż projektowanej drogi należy zarezerwować pas terenu pod przyszłą budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Dokumentację projektową należy uzgodnić branżowo w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie, w dziale Inwestycji (dalej MPWiK). b)Odcinek B na terenie gm. Lipno (od granicy gmin Święciechowa - Lipno do granicy gmin Lipno - Leszno), o dł.1165 m - opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie drogi o parametrach klasy "Z" z jezdnią dostosowaną do obciążenia 115 kN/oś wraz z budową oświetlenia ulicznego, ciągu pieszo-rowerowego, odcinka kanalizacji deszczowej i kanałutechnologicznego, energetycznej i przepusty na rowach melioracyjnych. Na tym odcinku należy również wykonać zatokę do ważenia pojazdów. Wzdłuż projektowanej drogi należy zarezerwować pas terenu pod przyszłą budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Dokumentację projektową należy uzgodnić branżowo w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie, w dziale Inwestycji (dalej MPWiK). UWAGA: Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jedną lub wszystkie z wyżej wymienionych Części przedmiotu zamówienia. 3.Na realizację Projektu p.n.: "Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław" Miasto Leszno w partnerstwie z: Powiatem Leszczyńskim, Gminą Lipno i Gminą Święciechowa, uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5: Transport, Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie 5.1.2. Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne). Zamówienie realizowane jest w Partnerstwie z Powiatem Leszczyńskim, Gminą Lipno i Gminą Święciechowa na podstawie zawartego w dniu 28 października 2016 r. Porozumienia Partnerskiego w sprawie wspólnej realizacji Projektu p.n.: "Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław". 4.Na podstawie Porozumienia z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym ww ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław", zawartego pomiędzy Miastem Leszno a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w trakcie realizacji Etapu I inwestycji, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. będzie budowało sieć kanalizacji sanitarnej, nie objętą przedmiotowym zamówieniem. W miarę postępu prac kanalizacyjnych Wykonawca wybrany przez MPWiK będzie udostępniał Wykonawcy teren budowy w porozumieniu z MPWiK. Prace te będą koordynowane przez Inspektorów Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych w taki sposób, aby nie kolidowały one z robotami prowadzonymi przez Wykonawcę MPWiK. Wykonawstwo robót przez MPWiK sp. z o.o. zostało uwzględnione w terminie realizacji zadania, o którym mowa w Rozdz. 4 SIWZ. Wszelkie materiały związane i z zakresem i warunkami wykonywania robót realizowanych przez MPWiK dostępne są na stronie internetowej spółki, tj.: http://www.mpwik-leszno.pl/ w zakładce Przetargi. W związku z Porozumieniem, które zostanie zawarte w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław", zawartego pomiędzy Miastem Leszno a Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. w trakcie realizacji Części I i II inwestycji, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. będzie przebudowywała sieć gazową, nie objętą przedmiotowym zamówieniem. W miarę postępu prac gazowniczych Wykonawca wybrany przez PSG będzie udostępniał Wykonawcy teren budowy w porozumieniu z PSG. Prace te będą koordynowane przez Inspektorów Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych w taki sposób, aby nie kolidowały one z robotami prowadzonymi przez Wykonawcę PSG. Wykonawstwo robót przez PSG zostało uwzględnione w terminie realizacji zadania, o którym mowa w Rozdz. 4 SIWZ." 5.Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany: 1)dla Części I - w projekcie budowlanym i wykonawczym, przedmiarze robót oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). 2)dla Części II - w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (dalej PFU). Przedstawione w PFU opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagań pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przezWykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z osobami trzecimi. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych założeń PFU, poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych i konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach przedstawionych przez Zamawiającego w PFU a opracowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. Przedstawione w PFU parametry są wielkościami szacunkowymi. Ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i projektu(ów) wykonawczego(ych)). Wymienione powyżej dokumenty są załącznikami SIWZ (Załącznik nr 8 i 9 do SIWZ) i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej www.bip.leszno.pl oraz są dostępne w biurze prowadzącego postępowanie (Biuro Projektów Współfinansowanych, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 - 100 Leszno). 6.W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy: 1)Dla Części I przedmiotu zamówienia: a)Wykonanie robót budowlanych na podstawie przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji ZRID. b)Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej, w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania i do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. c)Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 2)Dla Części II przedmiotu zamówienia: a)Wykonanie dokumentacji projektowej. W zakres opracowania projektowego wchodzi: A.sporządzenie projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami oraz przygotowanie materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przez Zamawiającego oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania. Projekt budowlany sporządzony powinien być na podstawie załączonego do SIWZ Programu Funkcjonalno-Użytkowego - w 6 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf). Wszelkie odstępstwa od wytycznych zawartych w PFU wymagają zgody Zamawiającego. B.sporządzenie projektów wykonawczych uzupełniających i uszczegóławiających projekty budowlane, o których mowa w lit. a) powyżej - w 6 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf). C.sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót - w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf). D.sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf). E.sporządzenie obmiarów i kosztorysów robót dla poszczególnych etapów robót: UWAGA: Wartości poszczególnych etapów robót wynikające z opracowanych przez Wykonawcę kosztorysów muszą odpowiadać cenom ofertowym podanym w ofercie przetargowej. b)Uzyskanie na rzecz Zamawiającego niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji wraz z ostateczną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) / o pozwoleniu na budowę. Materiały do wniosków o wydanie decyzji ZRID należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji 30 dni przed planowanym złożeniem wniosku. Uwagi Zamawiającego zostaną wprowadzone w ciągu 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy uwag. c)Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane. d)Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji ZRID/o pozwoleniu na budowę. e)Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej, w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania i do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. f)Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 7.Dokumentacja projektowa, wykonana w ramach Części II przedmiotu zamówienia, winna spełniać wszystkie obowiązujące w zakresie przedmiotu zamówienia wymagania: 1)w zakresie formalno - prawnym Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa: a)sporządzona była na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, b)spełniała wymagania m.in. następujących aktów prawnych: -ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332), -ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016 poz.1570), -ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2031). -ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2017 poz. 519), -rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 ). -rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462.) -rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ) -rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389 ), c)została uzgodniona z odpowiednimi organami i właścicielami sieci infrastruktury; Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór przedstawicieli właścicieli sieci, d)wykonana została zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami i warunkami technicznymi, e)projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branżach powinien uwzględniać wytyczne architektoniczno-budowlane i instalacyjne ujęte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym dla przedmiotowego zadania. 2)Zamawiający wymaga, aby przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia ZRID Wykonawca uzyskał pisemną akceptację od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. 3)Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt ekspertyz, opinii, badań i innych dokumentów, które są niezbędne do prac projektowych oraz do uzyskania decyzji ZRID dla realizacji przedmiotu zamówienia i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 4)Zamawiający zastrzega konieczność uzgodnienia rozwiązań na etapie projektowania oraz uzyskania akceptacji pełnej dokumentacji projektowej. 8.Przedmiary robót mają charakter orientacyjny. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu robót w oparciu o opracowaną dokumentację techniczną i wizję lokalną - dotyczy Części I przedmiotu zamówienia. 9.Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania określone: -Dla Części I - w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych oraz w polskich normach, -Dla Części II - w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, polskich normach, projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym oraz w specyfikacjach technicznych. 10.Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570). 11.Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych oraz elementów wyposażenia równoważnych opisywanym w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz STWIORB. 12.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w załączonych do SIWZ dokumentach jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz obowiązany jest uzyskać na ich zastosowanie akceptację Zamawiającego i Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu. 13.W przypadku, gdy w projekcie budowlanym, PFU, STWIORB lub przedmiarach robót wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie techniczne lub element wyposażenia parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy przyjąć, że wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i występujących w dokumentacji przetargowej towarzyszą wyrazy "lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o cechach niezgorszych niż opisywane w niniejszym dokumencie, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w specyfikacji materiałowej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w załączonych do SIWZ dokumentach. 14.Powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.) i jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej. 15.Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także (dla Części I i II zamówienia): 1)organizację i zagospodarowanie terenu robót oraz zaplecza robót, ustanowienie Kierownika Budowy oraz wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 2)ustanowienie Koordynatora Robót, Kierownika Budowy i Kierowników Robót dla poszczególnych branż, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Do obowiązków Kierownika Budowy należeć będzie koordynowanie prac wszystkich branż oraz sporządzanie we współpracy z Inspektorami Nadzoru poszczególnych branż i Zamawiającym protokołów z rad budowy; 3)opracowanie projektu organizacji ruchu na czas realizacji robót, uzgodnienie i zatwierdzenie z organami przewidzianymi przepisami ustawy "Prawo o ruchu drogowym" oraz oznakowanie robót zgodnie z tym projektem; UWAGA: projekt tymczasowej organizacji ruchu dla Części I przedmiotu zamówienia powinien w sposób szczególny uwzględniać dojazd pojazdów ciężarowych do Strefy Przemysłowej VASA oraz innych nieruchomości; 4)materiały porozbiórkowe nie nadające się do powtórnego wykorzystania oraz masy ziemne pozyskane przy przedmiotowej budowie należy zagospodarować we własnym zakresie. Powyższe należy ująć w cenie ofertowej włącznie z opłatą za wysypisko, 5)materiały porozbiórkowe nadające się do ponownego wykorzystania w tym kora asfaltowa, kostki betonowe, krawężniki itp. stanowią własność Zamawiającego i w cenie ofertowej każdy Wykonawca uwzględnia zasady ich zagospodarowania. Do obowiązków Wykonawcy należy wywóz, po uprzednim oczyszczeniu, materiałów porozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez Przedstawiciela Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji Urzędu Miasta Leszna, przy czym miejsce to będzie się mieścić w granicach administracyjnych miasta Leszna. Płytki betonowe i kostkę betonową należy złożyć na paletach i foliować. Koszt palet i folii należy ująć w cenie ofertowej. Palety te wraz z materiałem porozbiórkowym stanowią własność Zamawiającego. Dla Części I przedmiotu zamówienia zasady dotyczące zagospodarowania zdemontowanych urządzeń elektrycznych zostały określone w projekcie budowlanym i wykonawczym branży elektrycznej. 6)prowadzenie robót budowlanych w sposób umożliwiający korzystanie z przyległych nieruchomości przez ich właścicieli; 7)nie dopuszcza się gromadzenia i przechowywania na placu budowy jakichkolwiek materiałów porozbiórkowych; 8)stały nadzór i obsługę geodezyjną, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacja geodezyjną; 9)właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót oraz ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z sumą ubezpieczenia nie niższą niżcena ofertowa brutto. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kopię w/w ubezpieczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych składek oraz OWU. Warunki dotyczące ubezpieczenia określone zostały w projektach umowy, stanowiących Załączniki nr 7a i 7b do SIWZ; 10)organizację min. 1 raz na dwa tygodnie posiedzeń koordynacyjnych - tzw. rad budowy wraz z udziałem w nich upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiającego, Kierownika Budowy i Kierowników Robót, Koordynatora Robót, Przedstawicieli Inżyniera Kontraktu. Terminy rad budowy należy uzgodnić z Zamawiającym. Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani do uczestniczenia w tzw. naradach technicznych na każde żądanie Zamawiającego; 11)Na każdej naradzie Wykonawca ma złożyć sprawozdanie ze zrealizowanych robót zgodnie z przedłożonym wcześniej harmonogramem. Harmonogram musi być aktualizowany na bieżąco, z uwzględnieniem ewentualnych opóźnień robót, tak aby zapobiec zmianie terminu realizacji zamówienia. 12)szkolenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przepisów BHP; 13)po zakończeniu robót doprowadzenie terenu robót do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu; 14)bieżące utrzymanie czystości na terenie prowadzonych robót; 15)wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badań laboratoryjnych wraz z inspekcją TV wykonanych kanalizacji włącznie, potwierdzających uzyskanie dla badanych elementów parametrów technicznych wymaganych dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszą być wykonywane przez uprawnione laboratoria niezależne w stosunku do Wykonawcy; 16)wyniesienie urządzeń kanalizacyjnych do nowej rzędnej niwelety drogi, chodnika, ścieżki rowerowej. Z uwagi na powyższe Wykonawca, ma obowiązek zgłoszenia do MPWiK gotowości do odbioru robót drogowych pod kątem weryfikacji wyniesienia wszystkich urządzeń kanalizacyjnych, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia robót. Wykonawca ponosi koszty wyniesienia oraz usunięcia ewentualnych uszkodzeń infrastruktury kanalizacyjnej. 17)poniesienia wszystkich kosztów związanych z demontażem elementów sieci przewidzianych do likwidacji. Zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy protokolarnie w obecności Inspektora Nadzoru przekazać do MPWiK, 18)wykonania i pokrycia kosztów, wymaganych obowiązującymi przepisami: badań, sprawdzeń, prób, kontroli i odbiorów technicznych w tym badanie szczelności sieci wodociągowej, badanie przydatności wody do spożycia, 19)wykonania i pokrycia kosztów płukania sieci wodociągowej, po uprzednim poinformowaniu MPWiK; Obowiązkiem Wykonawcy jest, aby ilość wody płuczącej była mierzona wodomierzem (przepływomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wypływie, np. wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy leży przygotowanie hydrantowego punktu poboru wody płuczącej). Odbiornikiem wody popłucznej (traktowanej jako ściek) może być studzienka kanalizacyjna (po uzgodnieniu z MPWiK); 20)pokrycia kosztów każdorazowego wyłączenia i włączenia odcinka sieci wodociągowej, 21)pokrycia kosztów kształtek do wykonania chlorowania, płukania i prób szczelności sieci wodociągowej; 22)ewentualne inne koszty, które zdaniem Wykonawcy trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia; 23)Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia na zasadach opisanych w rozdziale 13 ust. 1 pkt 2) SIWZ i w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ; 24)Dostawę i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych (po 2 sztuki) zgodnie z zasadami promowania projektu i obowiązkami informacyjnymi beneficjenta określonymi na stronie: http://wrpo.wielkopolskie.pl. a ponadto dla Części I przedmiotu zamówienia: 25)Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował Część I w kolejności i podziale na następujące Etapy: a)Etap I - odcinek C: od granicy miasta Leszna do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą - od km 1+934,00 do km około 2+380,00 b)Etap II - odcinek C: rondo na skrzyżowaniu ul. Wilkowickiej z ul. Spółdzielczą - od km ok. 2+380,00 do km ok. 2+455,00 c)Etap III - odcinek C: od ronda do torów kolejowych - od km ok. 2+455 do km. 2+595,00 d)Etap IV - odcinek D. Zamawiający dopuszcza równoległą realizację tylko etapu I z etapem II. ". 26) na czas realizacji Etapu I i II, o którym mowa w pkt 25) lit. a) i lit. b) powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowej drogi (np. z wielkogabarytowych płyt betonowych) łączącej ul. Wilkowicką z ul. Spółdzielczą, zlokalizowanej na działkach nr: 489/102 i 489/103 ark. m. 117. Droga tymczasowa musi być dostosowana do ruchu pojazdów ciężkich. Po zakończeniu tego etapu Wykonawca rozbierze drogę tymczasową i doprowadzi teren do poprzedniego stanu i porządku 27)Zinwentaryzowanie i wykonanie połączeń drenów przerwanych w wyniku realizacji robót oraz opracowanie projektów powykonawczych przebudowy niezinwentaryzowanej sieci drenarskiej (dla Części I i II zamówienia). UWAGA: Zamawiający informuje, iż MPWiK w trakcie realizacji kanalizacji sanitarnej zrealizuje roboty ziemne tj. zasypkę, do głębokości posadowienia sieci kanalizacji deszczowej. Z uwagi na powyższe pozostałą część zasypki - do poziomu nowej rzędnej niwelety chodnika, ścieżki rowerowej - wykona Wykonawca. 16.Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 1)Protokolarne przejęcie placu budowy od Zamawiającego 2)Usuwanie wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości w terminie określonym przez Zamawiającego i Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu. 3)Wykonywanie poleceń i wskazówek Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu. 4)Organizowanie robót w uzgodnieniu z Przedstawicielem Inżynierem Kontraktu tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót. 5)Rozpoczęcie prac niezwłocznie od dnia przekazania placu budowy. 6)Przestrzegania zasad BHP oraz planu BIOZ. 7)Najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających uprawnienia osób uczestniczących w realizacji zamówienia, o których mowa w rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) lit. c) SIWZ. 8)Przygotowanie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do właściwego inspektora nadzoru budowlanego wraz z oświadczeniem Kierownika budowy o podjęciu obowiązków oraz właściwego inspektora pracy, zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Dokumenty należy przekazać Zamawiającemu w terminie 5 dni przed planowanym przekazaniem placu budowy. 9)Opracowania harmonogramu realizacji robót i jego aktualizacji - zgodnie z zapisami projektu umowy. 10)Przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów przekazanie Przedstawicielowi Inżyniera Kontraktu świadectwa dopuszczenia tego materiału do stosowania w budownictwie i spełniania wymogów określonych w specyfikacjach technicznych i polskich normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie. 11)Umożliwienie Przedstawicielom Inżyniera Kontraktu sprawdzenia każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu. 12)Dla każdego z etapów: uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu lub dostarczenie skutecznego (potwierdzonego przez odpowiedni organ) zawiadomienia o zakończeniu budowy (w zależności od obowiązujących przepisów). 13)Na żądanie Zamawiającego zapewnienie obecności Inspektora nadzoru autorskiego na radzie budowy (dotyczy Części II przedmiotu zamówienia). 14)Usuwanie z placu budowy osób i sprzętu niezwiązanych z realizacją zadania. 15)Uczestniczenie w radach budowy Koordynatora Robót, Kierownika Budowy oraz odpowiednich Kierowników Robót, którzy przedstawią zaawansowanie robót oraz sprawy, które wymagają rozstrzygnięcia przez Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu i przez Zamawiającego, w szczególności nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania zamówienia. 16)Przed przystąpieniem do wykonywania prac bitumicznych Wykonawca przedłoży Przedstawicielowi Inżyniera Kontraktu do akceptacji receptury na bazie, których będą wytwarzane mieszanki mineralno-asfaltowe przeznaczone do wbudowania. 17)Do budowy nowej nawierzchni będzie można przystąpić po dokonaniu odbiorów wybudowanych nowych urządzeń infrastruktury podziemnej. 18)Dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót w terminach określonych przez Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu. 19)Wykonanie na polecenie Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu prac niezbędnych ze względu na zagrożenie życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczenie przed awarią, zawiadamiając o tym niezwłocznie Zamawiającego. 20) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (planuje się jeden przegląd rocznie). Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 21)Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych w terminie określonym przez Zamawiającego. 22)Do wykonywania robót budowlanych w taki sposób, aby nie kolidowały one z robotami prowadzonymi przez Wykonawcę MPWiK. 23)Ustala się następujące zasady prowadzenia wycinki drzew: -wycinkę drzew oraz karczowanie pni należy wykonywać pod nadzorem Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie - dotyczy Części I przedmiotu zamówienia, -całość pozyskanego drewna z wycinki drzew w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Leszna musi zostać odwieziona do siedziby Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4 - dotyczy Części I przedmiotu zamówienia, -całość pozyskanego drewna z wycinki drzew w pasie drogowym w granicach administracyjnych Gminy Lipno i Święciechowa należy odwieźć na plac składowy Zarządu Dróg Powiatowych - Obwód Drogowy ul. Święciechowska 154, 64-100 Leszno ,- dot. Części II przedmiotu zamówienia, -pozyskane drewno musi zostać pocięte na odcinki 1,1m długości , -przez drewno dłużycowe należy rozumieć drewno o grubości powyżej 7 cm, -gałęzie należy rozdrobnić rąbakiem do drewna i rozdrobniony urobek przekazać: dla Części I przedmiotu zamówienia - do Miejskiego Zakładu Zieleni i dla Części II przedmiotu zamówienia - na plac składowy Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie - Obwód Drogowy ul. Święciechowska 154, 64-100 Leszno, -korzenie z karczowania należy wywieść na wysypisko z uwzględnieniem opłaty za składowanie lub zagospodarować we własnym zakresie.Część II- obejmuje wykonanie inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj" na terenie gminy Lipno i gminy Święciechowa. Szczegółowe warunki realizacji Części I i II zamówienia znajdują się odpowiednio w Załączniku nr 7a i 7b do SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 45230000-8
Dodatkowe kody CPV:

45233000-9,

45233140-2,

45231300-8,

45316100-6,

45231400-9,

45232300-5,

71320000-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
data zawarcia umowy 05.10.2017r. Data zakończenia : 15.04.2019r. (zmiana wprowadzona aneksem nr 4 do umowy)

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Wykonanie robót budowlanych w granicach miasta Leszna
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 05/10/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

STRABAG Sp. z o.o., kalkulacjapoznan@strabag.com, ul. Parzniewska 10, 05-800, Pruszków, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 6091392.14 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

Wykonawca oświadczył, że zamierza realizować zamówienie z udziałem podwykonawców: branża elektryczna ((oświetlenie, kolizje) branża sanitarna(kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa), branża telekomunikacyjna (przebudowa sieci telekomunikacyjnej, kanał technologiczny), roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, odwodnienie, frezowanie, podbudowy niebitumiczne, urządzenia bezpieczeństwa ruchu i oznakowanie,SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
19/12/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Zmiana dotyczy wartości kontraktu w związku z realizacją dodatkowych robót budowalnych od dotychczasowego Wykonawcy Strabag Sp. z o.o. nieobjętych zamówieniem podstawowym, które stały się niezbędne dla osiągnięcia zakładanego rezultatu. Wartość zmiany wynosi 158.483,23 zł brutto. Wartość kontraktu po uwzględnieniu zmiany wzrosła z kwoty 7.492.412,33 zł brutto do kwoty 7.650.895,56 zł brutto.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana dotyczy zmiany wartości kontraktu w związku z realizacją dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy Strabag Sp. z o.o. nieobjętych zamówieniem podstawowym, które stały się niezbędne do osiągnięcia zakładanego rezultatu. Wartość zmiany wynosi 158.483,23 zł brutto. Wartość kontraktu po uwzględnieniu zmiany wzrosła z kwoty 7.492.412,33 zł brutto do kwoty 7.650.895,56 zł brutto. Zmiany zostały zatwierdzone trzema Protokółami Konieczności. Protokół Konieczności nr 1 dot. A) Zmiany lokalizacji i budowy studni rewizyjnej Di4.7 - Ze względu na brak studni Di4.7 Wykonawca musi ją wykonać. Uwzględniając podłączenie w przyszłości do studni Di4.7 kolektora deszczowego sąsiadującej inwestycji realizowanej przez firmę TORPOL sp. z o.o. , wykonawca wnioskuje o zmianę lokalizacji w/w studni co umożliwi podłączenie kolektora bez ingerencji w zakres realizowanej przez firmę STRABAG Sp. inwestycji. B) usunięcia kolizji energetycznych tj. przebudowę przewodów sieci niskiego i średniego w km 2+260, nie uwzględnionych w dokumentacji projektowej a kolidującej z budowanym kolektorem kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Wartość robót dodatkowych wynikających z Protokołu konieczności nr 1 wynosi 11.356,69 zł brutto. Protokół Konieczności nr 2 dot. A) usunięcia kolizji energetycznych tj. przebudowę przewodów sieci niskiego i średniego napięcia w km 1+ 400, nie uwzględnonych w dokumentacji projektowej a kolidującej z budowanym przepustem HCPA z blachy falistej, oraz zmiana lokalizacji nowoprojwktowanej lampy o symbolu UM/XXXIV I/25 która jest w kolizji z napowietrzną linią średniego napięcia, co uniemożliwia ustawienie w/w lampy w zaprojektowanej lokalizacji. B) wybudowanie perenu przy zatoce autobusowej celem zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z komunikacji miejskiej - autobusowej w km 2+505 strona prawa. - wykonanie konstrukcji peronu 40m2 - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - 40 m2 - przestawienie lamp oświetleniowych będących w kolizji z nową trasą ścieżki rowerowej uwzględniająca lokalizację peronu. Wartość robót dodatkowych wynikających z Protokołu konieczności nr 2 wynosi 9.7546,42 zł brutto. Protokół Konieczności nr 3 dotyczy A) Wykonanie robót dodatkowych związanych z budową dwóch studni wodomierzowych - źródła wody dla procesu utrzymania i pielęgnacji zieleni w rejonie zaprojektowanych rond, B) wymiana uszkodzonych elementów ulic - krawężnik betonowy oraz regulacja ścieku przykrawężnikowego wraz z elementami żeliwnymi studni wpustowych i rewizyjnych na odcinku "D". Wartość robót dodatkowych wynikających z Protokołu konieczności nr 3 wynosi 49.580,12 zł brutto. Powyższy zakres robót koniecznych do wykonania przekracza zakres i koszty założonych przez Wykonawcę robót niezbędnych do wykonania w związku z powyższym zasadnym było wprowadzenie robót dodatkowych.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.