eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kłobuck › Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2018/2019 na terenie Powiatu Kłobuckiego.Ogłoszenie z dnia 2019-02-08

Ogłoszenie nr 560025179-N-2019 z dnia 08-02-2019 r.

Kłobuck: Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2018/2019 na terenie Powiatu Kłobuckiego.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 596147-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500230146-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Kłobucki, Krajowy numer identyfikacyjny 15218075400000, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42100 Kłobuck, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 109 500, e-mail zamowienia@klobuck.pl, faks 343 109 507.
Adres strony internetowej (url): www.bip.klobuck.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2018/2019 na terenie Powiatu Kłobuckiego.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IR.272.1.20.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2018/2019 na terenie Powiatu Kłobuckiego. W sezonie zimowym 2018/2019 planowane jest zaangażowanie następującego sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie Powiatu Kłobuckiego. Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku obejmujący Gminę Wręczyca Wielka, Kłobuck, Miedźno, Popów zaangażuje: Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej od 8 ton do 20 ton lub ciągnik siodłowy z zamontowanym pługiem odśnieżnym i rozsypywarką dozującą i rozsypującą materiały - 4szt, Ciągnik rolniczy o mocy nie mniejszej niż 40 kW z zamontowanym pługiem odśnieżnym - 2 szt, Równiarka - 1 szt, Koparko-ładowarka o mocy nie mniejszej niż 55 kW i pojemności fabrycznej łyżki nie mniejszej niż 1,0 m3 do załadunku, przygotowania mieszanki, pracy na składowisku - 1 szt, Pojazd z zamontowanym pługiem do odśnieżania chodników o wadze do 800 kg - 1szt. Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni obejmujący Gminę Przystajń, Panki, Opatów, Krzepice, Lipie zaangażuje: Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej od 8 ton do 20 ton lub ciągnik siodłowy z zamontowanym pługiem odśnieżnym i rozsypywarką dozującą i rozsypującą materiały - 4 szt, Ciągnik rolniczy o mocy nie mniejszej niż 40 kW z zamontowanym pługiem odśnieżnym - 3 szt, Koparko-ładowarka o mocy nie mniejszej niż 55 kW i pojemności fabrycznej łyżki nie mniejszej niż 1,0 m3 do załadunku, przygotowania mieszanki, pracy na składowisku - 1 szt, Ciągnik rolniczy o mocy nie mniejszej niż 40kW z zamontowanym pługiem wirnikowym - 1 szt., Pojazd z zamontowanym pługiem do odśnieżania chodników o wadze do 800 kg - 1szt. Na samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 8 ton do 20 ton lub ciągniki siodłowe z zamontowanym pługiem odśnieżnym i rozsypywarką dozującą i rozsypującą materiały - przeznaczone na Obwód Drogowy Nr 1 /część nr 1, 2, 3, 4/ i Obwód Drogowy Nr 2 /część nr 10, 11, 12,13/, ustala się rozliczenie za fizycznie przejechany kilometr podczas odśnieżania i usuwania śliskości zimowej. Dodatkowo za każdy miesiąc w okresie obowiązywania umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie za gotowość do wykonania usługi (gotowość techniczną sprzętu i dyspozycyjność osób), w wysokości 2 500,00 zł na pojazd. Na koparko-ładowarkę o mocy nie mniejszej niż 55 kW i pojemności fabrycznej łyżki nie mniejszej niż 1,0 m3 do załadunku, przygotowania mieszanki, pracy na składowisku Obwodu Drogowego Nr 1 w Kłobucku /część nr 8/ oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni /część nr 17/ ustala się rozliczenie za fizycznie wykonaną pracę sprzętu przy załadunku, przygotowaniu mieszanki do zwalczania śliskości zimowej. Dodatkowo za każdy miesiąc w okresie obowiązywania umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie za gotowość do wykonania usługi (gotowość techniczną sprzętu i dyspozycyjność osób), w wysokości 1 500,00 zł na pojazd. Pozostały sprzęt użyty przez zamawiającego do zimowego utrzymania dróg będzie rozliczany wyłącznie na podstawie fizycznie wykonanej pracy. Do pozostałych części zamówienia nie przewiduje się wynagrodzenia za gotowość do wykonania usługi. Z chwilą rozpoczęcia okresu umownego, wykonawca jest zobowiązany podstawić odpowiednio przygotowany pojazd na parking do Obwodu Drogowego Nr 1 w Kłobucku lub Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni. Wynagrodzenie za gotowość do wykonania usługi, jak również stawka za kilometr lub godzinę pracy sprzętu obejmować będzie wszelkie koszty związane z prawidłowym świadczeniem usługi objętej umową, w tym również koszty dyżurów operatora sprzętu na danym Obwodzie Drogowym. Świadczenie usługi odbywać się będzie w zależności od warunków pogodowych. Prognozowana ilość kilometrów na jednostkę sprzętową została określona w załączniku do szczegółowego opisu zamówienia. W ramach świadczonej usługi sprzętowej obowiązkiem wykonawcy będzie uczestniczenie w dyżurach. O potrzebie pełnienia dyżuru na Obwodzie Drogowym decydować będzie Kierownik tego Obwodu lub osoba działająca w jego zastępstwie. O użyciu sprzętu, rodzaju pracy i miejscu pracy decyduje Kierownik danego Obwodu Drogowego lub w jego zastępstwie pracownik pełniący dyżur przy zimowym utrzymaniu dróg na danym Obwodzie Drogowym. Wskazane jest, aby wykonawca posiadał obsługę 2 osobową (zasadnicza+zmiennik) na proponowany sprzęt, w celu zapewnienia pełnej gotowości do wykonania zleconych mu usług. Wykonawca odda do dyspozycji odpowiednio przygotowany i w pełni sprawny sprzęt łącznie z operatorem posiadającym kwalifikacje gwarantujące prawidłowe wykonanie usługi. Wykonawca oddeleguje wyłącznie kompetentnych i doświadczonych pracowników, niezbędnych dla odpowiedniego wykonania zamówienia. Zamawiający posiadać będzie pełne prawo zgłaszać zastrzeżenia i żądać od wykonawcy usunięcia każdej osoby, która jego zdaniem zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna, niedbała w wykonywaniu swojej pracy, każda osoba usunięta przez zamawiającego powinna być niezwłocznie zastąpiona. Nośniki pod piaskarki oraz pozostały sprzęt przeznaczony do pracy na drogach publicznych musi być wyposażony w ostrzegawczy sygnał błyskowy barwy żółtej. Zamawiający ma prawo w każdej chwili zamontować na nośnikach pod piaskarki urządzenia monitorujące GPS. Operatorzy każdego sprzętu użytego do zwalczania śliskości na drogach muszą być wyposażeni w ładowarki telefoniczne oraz telefony komórkowe. Wykonawca zobowiązany jest podjąć działania zmierzające do poprawy stanu dróg w przeciągu czasu określonego w złożonej ofercie. Zamawiający zastrzega sobie, w przypadku wystąpienia korzystnych warunków atmosferycznych, możliwość nie wykorzystania pełnego zakresu zamówienia. W przypadku awarii któregokolwiek sprzętu wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie zamawiającego oraz podstawić sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych.


II.4) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:

90630000-2

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Od dnia 15.10.2018 r. do dnia 31.03.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 19 NAZWA: Pojazd z zamontowanym pługiem do odśnieżania chodników o wadze do 800 kg.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 18/09/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Zbigniew Goł ROBO-KOP, robokop-gol@wp.pl , ul. Częstochowska 25 , 42-151, Waleńczów , kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 2275.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
21/01/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
wysokość wynagrodzenia

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Stosownie do paragrafu 3 ust. 1 umowy nr 40/IR/18 z dnia 18 września 2018 r. strony wprowadziły zmianę w zakresie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w paragrafie 1 umowy. Wynagrodzenie zostało zwiększone o 10% tj. o kwotę 245,70 zł.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.