eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Przebudowa budynku nr 8 - warsztatu remontu pojazdów gąsienicowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1248 BartoszyceOgłoszenie z dnia 2020-02-07

Ogłoszenie nr 560022866-N-2020 z dnia 07-02-2020 r.

Olsztyn: Przebudowa budynku nr 8 - warsztatu remontu pojazdów gąsienicowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1248 Bartoszyce
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 537344-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500141942-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 51069834200000, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48261321600, e-mail rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl, faks +48261321689.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka organizacyjna MON

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa budynku nr 8 - warsztatu remontu pojazdów gąsienicowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1248 Bartoszyce

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

44/RB

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku nr 8 - warsztatu remontu pojazdów gąsienicowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1248 Bartoszyce. W ramach zamówienia należy wykonać przebudowę części budynku warsztatowego nr 8 - hali naprawczej i lewego skrzydła budynku; w ramach przebudowy budynku należy między innymi wydzielić niezbędne pomieszczenia do obsługi hali naprawczej, wykonać nowy kanał przeglądowy, otwór bramowy w elewacji tylnej, przywrócić do eksploatacji suwnicę, wydzielić niezbędne dojścia, drogi i przejścia, wykonać nowe instalacje sanitarne, elektryczne, teletechniczne; w ramach robót związanych z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku należy przebudować istniejące i zbudować nowe przyłącza - wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, odtworzyć i zbudować nowe nawierzchnie placów i ciągów pieszych oraz terenów zielonych; ponadto należy wyciąć 4 drzewa zgodnie z inwentaryzacją dendrologiczną oraz zabezpieczyć pozostałe drzewa i zieleń zgodnie z wytycznymi zawartymi w inwentaryzacji dendrologicznej; Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 3, 4, 6, 7, 8 do SIWZ; 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: teren zamknięty Jednostki Wojskowej 1248 Bartoszyce, położony na działce nr ewid. 155/3, obręb 7 Bartoszyce. Teren administrowany przez 21 WOG Elbląg; 3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy, tj. wykonane roboty i zamontowane urządzenia na okres: minimum 36 - maksimum 60 miesięcy; 4. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt i wyposażenie na okres: minimum 36 - maksimum 60 miesięcy; 5. Okres rękojmi: 60 miesięcy - wg art. 568 § 1 K.C.; 6. Po zakończeniu zadania Wykonawca prowadzić będzie przez okres 12 miesięcy konserwację i przeglądy: suwnicy, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji detekcji tlenku węgla oraz odciągu spalin; 7. Zgodnie z art. 37 ust. 6 Zamawiający nie udostępnia na stronie internetowej: Projektu budowlanego zagospodarowania terenu o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz Projektu wykonawczego zagospodarowania terenu o klauzuli ZASTRZEŻONE, który pozostają do wglądu, w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim złożeniu przez Wykonawcę wniosku o udostępnienie powyższego dokumentu, wraz z podaniem proponowanej daty (godziny) udostępnienia i załączeniem upoważnień do dostępu do dokumentów o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz aktualnych zaświadczeń o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych osób, które będą dokonywały wglądu do dokumentów.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45315300-1,

45311100-1,

45216000-4,

45216200-6,

45232460-4

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
18.10.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Przebudowa budynku nr 8 - warsztatu remontu pojazdów gąsienicowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1248 Bartoszyce
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 19/06/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

BONUM FABRICA Sp. z o.o., , al. Bohaterów Września 9 lok. 135, 02-389, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 2823900.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
12/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmiana terminu realizacji z dnia 06.12.2019 r. na dzień 20.12.2019 r

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
konieczność zmiany trasy odcinka instalacji zasilającej budynek nr 7 wraz z wykonaniem kanału betonowego w posadzce.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.