eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszcz Gdański › Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSOiO w Pruszczu Gdańskim - etap IVOgłoszenie z dnia 2019-02-04

Ogłoszenie nr 560021978-N-2019 z dnia 04-02-2019 r.

Pruszcz Gdański: Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSOiO w Pruszczu Gdańskim - etap IV
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540189-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500110680-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 19168640800000, ul. ul. Wojska Polskiego 16, 83000 Pruszcz Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 834 999, e-mail zamowienia@powiat-gdanski, faks 586 834 899.
Adres strony internetowej (url): http://www.zsoio.pl/index.php/pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSOiO w Pruszczu Gdańskim - etap IV

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.272.01.2018.PN.ZSOiO

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSOiO w Pruszczu Gdańskim - etap IV 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące zadania: 2.2. zadanie nr 1 - Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej na terenie ZSOiO przy ul. Wojska Polskiego 4 w Pruszczu Gdańskim; W ramach zadania przewiduje się: ? Roboty przygotowawcze ? Wykonanie prac rozbiórkowych istniejącej nawierzchni jezdni z płyt betonowych; ? Wykonanie robót ziemnych ; ? Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni (podbudowy); ? Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej ? 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm; ? Wykonanie trawników dywanowych; ? Wykonanie regulacji pionowej studzienek dla włazów kanałowych; ? Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 200 mm; ? Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; UWAGA: Całość prac należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. ? Użyte materiały i urządzenia muszą posiadać niezbędne ważne atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce. ? Po zakończeniu robót związanych z przedmiotem zamówienia teren przyległy do obszaru prowadzenia prac należy doprowadzić do stanu sprzed budowy tj. odtworzyć tereny zielone, naprawić ewentualne uszkodzenia chodników, jezdni i elementów infrastruktury. ? Prace należy prowadzić w uzgodnieniu z użytkownikiem oraz w sposób nie zakłócający statutowej działalności placówki. DANE OGÓLNE: Na terenie planowanej inwestycji występuje następujące uzbrojenie: - sieć kanalizacji deszczowej - sieć gazowa - sieci energetyczne - sieć ciepłownicza Droga objęta opracowaniem zlokalizowana jest na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących na dz. nr 22/10 przy ul. Wojska Polskiego 4 w Pruszczu Gdańskim. W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej drogi od strony wschodniej zlokalizowany jest budynek szkolny w którym znajdują się pomieszczenia kuchni i stołówki szkolnej. Od strony zachodniej biegnie skarpa, a dalej znajduje się boisko wielofunkcyjne. Przedmiotową drogę należy doprowadzić do urządzonego wjazdu od strony ulicy Raciborskiego. Wjazd ten będzie stanowił komunikację dla Wykonawcy na czas realizacji prac. Powierzchnia drogi po przebudowie wynosić będzie 493 m2. 2.3. zadanie nr 2 - Budowa parkingu dla osób niepełnosprawnych na terenie ZSOiO przy ul. Wojska Polskiego 4 w Pruszczu Gdańskim W ramach zadania przewiduje się: ? Wykonanie robót przygotowawczych; ? Wykonanie robót ziemnych; ? Wykonanie warstw konstrukcyjnych parkingu (podbudowy); ? Wykonanie nawierzchnia parkingu i dojazdu z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm; ? Wykonanie robót wykończeniowych (humusowanie); ? Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ? Wykonanie zabezpieczenia z rur osłonowych na istniejących kablach energetycznych i rurach gazowych; DANE OGÓLNE: Na terenie planowanej inwestycji występuje następujące uzbrojenie: ? sieć kanalizacji deszczowej; ? sieć gazowa; ? sieci energetyczne; ? sieć ciepłownicza; Miejsce przeznaczone na parking dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane są na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących na dz. nr 22/10 przy ul. Wojska Polskiego 4 w Pruszczu Gdańskim. Miejsca dla niepełnosprawnych urządzone zostaną przy wjeździe na posesję od strony ul. Wojska Polskiego. Wjazd ten będzie stanowił komunikację dla Wykonawcy na czas realizacji prac. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 9 do SIWZ). UWAGA: Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie w celu zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót uciążliwych mogących zakłócić pracę szkoły w ścisłym uzgodnieniu z użytkownikiem. Do robót uciążliwych zalicza się min.: ? prace powodujące hałas, ? prace powodujące drgania, ? prace powodujące zapylenie ? inne prace powodujące zakłócenia pracy szkoły Wszelkie prace opisane powyżej oraz inne wpływające na pracę szkoły należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym przynajmniej na dwa dni przed planowanymi pracami, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenie placu budowy w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003. Jednocześnie Wykonawca na własny koszt uprzątnie i doprowadzi tereny które uległy zanieczyszczeniu do należytego porządku po każdorazowym stwierdzeniu tego faktu przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania terenu budowy i jej zaplecza (w porozumieniu z zamawiającym), w tym wykonania - własnym staraniem i na własny koszt - tymczasowych obiektów i urządzeń na terenie budowy, w szczególności: ? opomiarowanego punktu poboru energii elektrycznej, ? zaplecza socjalno-magazynowego, ? uzyskania, na własny koszt, wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych. 5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ i załączoną dokumentacją techniczną, na którą składają się: ? Projekty wykonawcze; ? Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 6. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 7. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności bezpośrednio związane z: ? obsługą maszyn i urządzeń drogowych; ? wykonywaniem robót brukarskich; z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. Powyższy obowiązek dotyczy również podwykonawców. W związku z tym wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45233140-2,

45233251-3,

45233330-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od dnia18.05.2018 do dnia 15.06.2018r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej na terenie ZSOiO przy ul. Wojska Polskiego 4 w Pruszczu Gdańskim;
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 18/05/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

PUH ANKU Anna Kusa, , ul. Rejtana 1, , 83-110, Tczew, kraj/woj. pomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 82980.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Budowa parkingu dla osób niepełnosprawnych na terenie ZSOiO przy ul. Wojska Polskiego 4 w Pruszczu Gdańskim
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 18/05/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

PHU ANKU Anna Kusa, , ul. Rejtana 1 , 83-110, Tczew, kraj/woj. pomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 29800.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
18/05/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Zadanie nr 1 w związku z protokołem zaleceń na wykonanie robót nie przewidzianych w treści oferty oraz robót zamiennych wprowadzono: dla zadania nr 1a) zwiększa się zakres prac budowlanych o roboty polegające na: - Przesadzenie drzew kolidujących z realizowanym parkingiem, b) zmniejsza się zakres prac budowlanych o roboty polegające na: - Rezygnacja z fragmentu nawierzchni, - Rezygnacja z fragmentu podbudowy utwardzonej cementem oraz dla zad. nr 2a) zwiększa się zakres prac budowlanych o roboty polegające na: - Przesadzenie drzew kolidujących z realizowanym parkingiem, b) zmniejsza się zakres prac budowlanych o roboty polegające na: - Rezygnacja z fragmentu nawierzchni, - Rezygnacja z fragmentu podbudowy utwardzonej cementem

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z koniecznością wykonania robót zamiennych oraz rezygnacji z niektórych robót dokonano aneksowania umowy dla zadania nr 1 i nr 2, . Wartość każdej zmiany nie przekracza 50% wartości umowy oraz konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami których przy dochowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć.Zmiana wykonawcy nie może być dokonana ze wzgl. ekonomicznych. Całkowity koszt umowy zadanie nr 1 wynosi 89285.51zł natomiast dla zadania nr 2- wynosi 31141.08 zł netto

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.