eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-biurowego przy ul. Krakowskiej 28A, z niezbędną przebudową na pomieszczenia biurowe, z rozbudową klatki schodowej i nadbudową o antresolę oraz przebudową części istniejącego budynku biurowego siedziby Delegatury NIK przy ul. Krakowskiej 28 w Opolu, wraz z aranżacją wnętrz.Ogłoszenie z dnia 2020-01-23

Ogłoszenie nr 560013902-N-2020 z dnia 23-01-2020 r.

Opole: Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-biurowego przy ul. Krakowskiej 28A, z niezbędną przebudową na pomieszczenia biurowe, z rozbudową klatki schodowej i nadbudową o antresolę oraz przebudową części istniejącego budynku biurowego siedziby Delegatury NIK przy ul. Krakowskiej 28 w Opolu, wraz z aranżacją wnętrz.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 629748-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500245909-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500278551-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 16400000000000, ul. ul. Krakowska 28, 45-075 Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 497 000, e-mail jolanta.brzostowska@nik.gov.pl, faks 774 497 044.
Adres strony internetowej (url): www.nik.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: organ kontroli państwowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-biurowego przy ul. Krakowskiej 28A, z niezbędną przebudową na pomieszczenia biurowe, z rozbudową klatki schodowej i nadbudową o antresolę oraz przebudową części istniejącego budynku biurowego siedziby Delegatury NIK przy ul. Krakowskiej 28 w Opolu, wraz z aranżacją wnętrz.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

LOP.261.002.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zadanie obejmuje roboty konstrukcyjno-budowlane, wykończenie wnętrz, roboty instalacyjne z zakresu: wodno-kanalizacyjnego, centralnego ogrzewania, urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, instalacji elektrycznych i instalacji teletechnicznych, a także aranżację wnętrz. W ramach powyższego zadania przewiduje się w szczególności: o rozbiórkę istniejącej klatki schodowej i wykonanie w jej miejscu szybu windowego, o wykonanie nowej klatki schodowej (częściowa rozbudowa), o nadbudowę budynku o antresolę, o wyrównanie wysokości budynku poprzez częściową nadbudowę attyki przy granicy z działką nr 89/4, o przeniesienie otworu okiennego w lokalu usługowym (optyk), o docieplenie budynku i wykonanie elewacji z płyt ceramicznych i tafli szklanych, o wykonanie nowych otworów komunikacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, wydzielenie pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Krakowskiej 28, o wykonanie systemu p.poż., w tym oddymiania klatki schodowej i sygnalizacji pożaru, o wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji, o wykonanie instalacji elektrycznej, komputerowej, przeciwwłamaniowej, telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, o prace wykończeniowe, jak malowanie, gładzie, układanie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach, układanie wykładziny podłogowej w płytkach w pomieszczeniach biurowych, o aranżację wnętrz, w tym pierwsze umeblowanie budynku, montaż przesłon okiennych (żaluzje wewnętrzne, kotary), o wykonanie placu manewrowego i dojazdu do garażu z nawierzchnią z kostki brukowej. Roboty budowlane wykonywane będą głównie w budynku przy ul. Krakowskiej 28A, który nie jest zabytkiem. Powierzchnia zabudowy tego budynku to 119m2, wysokość 18,4m, liczba kondygnacji 4, powierzchnia użytkowa 376m2. Część robót - związanych z połączeniem komunikacyjnym budynków, wykończeniowych i aranżacyjnych - będzie wykonywana w części budynku zabytkowego (wpisanego do rejestru zabytków) przy ul. Krakowskiej 28.


II.4) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:

45313000-4,

45111100-9,

45400000-1,

45332000-3,

45310000-3,

45331200-8,

45223300-9,

45431000-7,

45421130-4

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
15.11.2018 - 15.07.2019, przedłużenie do 31.12.2019

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
27/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Przedłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy do 28 lutego 2020 r.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Wprowadzenie dodatkowego rozliczenia częściowego - zwiększenie liczby rozliczeń częściowych z 2 do 3.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wystąpienie niezawinionych przez Wykonawcę okoliczności wpływających na niemożność zakończenia i rozliczenia w całości realizacji przedmiotu umowy w ustalonym terminie, których ani Zamawiający ani Wykonawca, działając z należytą starannością, nie mogli przewidzieć: a) odkrycie luźnego gruntu nasypowego po placem dojazdowym, b) przeprojektowanie instalacji c.o., c) przeprojektowanie instalacji odprowadzania wody deszczowej, d) opóźnienie budowy przyłącza c.o. realizowanej w ramach odrębnego zamówienia, e) pożar zakładu produkcyjnego producenta mebli.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.