eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › "Wyłonienie trenerów/ wykładowców do przygotowania i przeprowadzenia zajęć praktyczno-warsztatowych"Ogłoszenie z dnia 2019-01-22

Ogłoszenie nr 560013353-N-2019 z dnia 22-01-2019 r.

Suwałki: "Wyłonienie trenerów/ wykładowców do przygotowania i przeprowadzenia zajęć praktyczno-warsztatowych"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Zintegrowany Program PWSZ Suwałki finansowanego z realizowanego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 649951-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510013160-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Kancelaria Adwokacka adw. E. Rybak Kraków - Justyna StarekI. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, Krajowy numer identyfikacyjny 20002650700000, ul. ul. Teofila Noniewicza 10, 16400 Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 628 456, e-mail przetargi@pwsz.suwalki.pl, faks 875 628 455.
Adres strony internetowej (url): www.pwsz.suwalki.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.pwsz.suwalki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Wyłonienie trenerów/ wykładowców do przygotowania i przeprowadzenia zajęć praktyczno-warsztatowych"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

5/ZinP/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

"Wyłonienie trenerów/ wykładowców do przygotowania i przeprowadzenia zajęć praktyczno-warsztatowych"


II.4) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:

80500000-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
zgodnie z SIWZ

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: "Wyłonienie trenerów/ wykładowców do przygotowania i przeprowadzenia zajęć praktyczno-warsztatowych"
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 07/01/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Alicja Klimowicz, , , ul. Naftowa 5B, 15-563, Białystok, kraj/woj.

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 6720.00 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
07/01/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
sprpstowanie ogłoszenia o udzieleniu

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Sprostowanie ogłoszenia o udzieleniu

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi szkoleniowe »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.