eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jastrzębie-Zdrój › Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-ZdrojuOgłoszenie z dnia 2020-01-23

Ogłoszenie nr 560013186-N-2020 z dnia 23-01-2020 r.

Jastrzębie-Zdrój: Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 633161-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500252160-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510030307-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Jastrzębie Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 27625535800000, ul. Al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 47 85 133, e-mail bzp@um.jastrzebie.pl, faks 32 47 85 350.
Adres strony internetowej (url): www.bip.jastrzebie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IKI.271.81.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka drogi wraz z rozbiórką wiaduktu drogowego w ciągu ul. Wyzwolenia zgodnie z planem sytuacyjnym stanowiącym Załącznik 6b do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiają przedmiar robót - Załącznik nr 9 do SIWZ wraz z projektem budowlano-wykonawczym i STWiOR - Załącznik nr 6a do SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:

45110000-1,

45233124-4,

45316110-9,

45310000-3,

32412100-5

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
300 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, tj. do dnia 19.11.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: .
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 23/01/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Firma "BUD-ROL" Bogusław Reclik, , ul. Konopnickiej 2A, 43-252, Golasowice, kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 2474425.67 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
08/10/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
- wzmocnienie skarp w rejonie skrzyżowania ul. Wyzwolenia i Ruptawskiej

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Podczas wykonywania robót ziemnych - formowania skarp budowlanego przepustu, ujawnił się słabonośny nawodniony grunt, który uniemożliwia wykonanie projektowanych skarp. Po wizji lokalnej stwierdza się, iż skarpa na odcinku 20 m musi zostać wzmocniona. Projektant przedstawił projekt wzmocnienia skap w rejonie skrzyżowania ul. Wyzwolenia i Ruptawskiej. Roboty należy wykonać niezwłocznie ze względu bezpieczeństwa dla ruchu lokalnego na szczycie skarpy jak również z powodu zapewnienia stateczności istniejących budynków.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Łączna kwota dokonanych zmian w ramach aneksu do umowy wynosi 99.031,57 zł brutto/80.513,47 zł netto.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.