eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Przebudowa budynku Szpitala i nadbudowa V piętra budynku Szpitala z przeznaczeniem na Blok Operacyjny wraz z infrastrukturą w systemie modułowymOgłoszenie z dnia 2019-01-21

Ogłoszenie nr 560012536-N-2019 z dnia 21-01-2019 r.

Opole: Przebudowa budynku Szpitala i nadbudowa V piętra budynku Szpitala z przeznaczeniem na Blok Operacyjny wraz z infrastrukturą w systemie modułowym
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 607206-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500055633-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500069883-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 53116351500000, ul. ul. Krakowska 44, 45-075 Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4011100, e-mail kjarosz@spzozmswia.opole.pl, faks 77 4011121.
Adres strony internetowej (url): www.spzozmswia.opole.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: SP ZOZ

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa budynku Szpitala i nadbudowa V piętra budynku Szpitala z przeznaczeniem na Blok Operacyjny wraz z infrastrukturą w systemie modułowym

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP-6b/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: nadbudowa budynku Szpitala SP ZOZ MSWiA w Opolu o VI kondygnację w systemie modułowym, budowa zewnętrznego dźwigu szpitalnego, dostosowanie zamierzenia inwestycyjnego do wymogów p/poż., przebudowa istniejącego budynku Szpitala obejmująca wykonanie kondygnacji technicznej, przebudowa źródeł zasilania.


II.4) Główny kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 30.10.2018r. po zmianie do 05.12.2018r. po zmianie do 24.12.2018r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Przebudowa budynku Szpitala i nadbudowa V piętra budynku Szpitala z przeznaczeniem na Blok Operacyjny wraz z infrastrukturą w systemie modułowym
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 28/11/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Climamedic Sp. z o.o. sp.k.,, , reguły, ul. Stanisław Bodycha 73a, 05-816, Michałowice, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 20729512.20 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
21/12/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
1. W Umowie, dotychczasowa treść postanowienia paragrafu 5 ust. 1 zd. 1 zastepuje sie następujacym brzmieniem: "Strony ustalaja termin wykonania przedmiotu umowy: 11 lutego 2019r. - zgłoszenie o zakończeniu i wykonaniu robót oraz złożenie wniosków o przeprowadzenie kontroli ze strony PSP o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Pismo Wykonawcy z dnia 18.12.2018r. oraz opinia Inżyniera Kontraktu z dnia 21.12.2018r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.