eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Usługa utrzymania czystości.Ogłoszenie z dnia 2020-01-22

Ogłoszenie nr 560012500-N-2020 z dnia 22-01-2020 r.

Lublin: Usługa utrzymania czystości.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 572751-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540150030-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510217363-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Urząd Pracy w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 43121364700000, ul. ul. Niecała 14 , 20-080 Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 814 665 200, e-mail przetarg@mup.lublin.pl, faks 814 665 201.
Adres strony internetowej (url): www.muplublin.praca.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa utrzymania czystości.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

MUP.PKIII.371.34.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynku MUP w Lublinie i w pomieszczeniach wynajmowanych dla potrzeb MUP w Lublinie oraz usługa utrzymania czystości terenu zewnętrznego przy budynku MUP w Lublinie, w tym odśnieżanie i zapobieganie gołoledzi i śliskości pośniegowej, obejmującą: a) Budynek administracyjny Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie przy ul. Niecała 14, o powierzchni 1680m² w skład którego wchodzą : pomieszczenia biurowe (pokoje biurowe, sala konferencyjna) /1039m²/, ciągi komunikacyjne (korytarz) /485m²/, pomieszczenia sanitarne (toalety) /63m²/, klatki schodowe /93m²/ oraz schody zewnętrzne, parking wraz z ciągami komunikacyjnymi o powierzchni 712, 30 m2, chodnik przed budynkiem o powierzchni 101 m2. b) pomieszczenia archiwalne wynajęte na potrzeby MUP w Lublinie w Instytucie Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Krajowego Laboratorium Pasz na ul. Chmielnej 2 w Lublinie o powierzchni 104 m2, c) pomieszczenia archiwalne wynajęte na potrzeby MUP w Lublinie przy ul. Ceramicznej 8 w Lublinie o powierzchni 216,15 m2. 2. Przedmiot zamówienia ma być wykonywany zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, w szczególności z poszanowaniem przepisów prawa pracy, prawa o ochronie środowiska, prawa o odpadach, prawa cywilnego a także aktualną wiedzą przy wykorzystaniu aktualnych dostępnych rozwiązań technicznych. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówieniai zgodnie z ustalonymi standardami jakościowymi powszechnie stosowanymi w zakresie usług utrzymania czystości. Na usługe utrzymania czystości składać się będzie, min.: bieżące uzupełnianie papieru toaletowego w każdej kabinie, uzupełnianie mydła w płynie i żelowych odświeżaczy w łazienkach, wyposażenie kabin sanitarnych w szczotki do czyszczenia, zabezpieczenie piasku oraz soli w ilościach niezbędnych do zwalczania gołoledzi. Termin realizacji zamówienia wynosi 24 miesiące nie wcześniej niż od 01.09.2019r.


II.4) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:

90911200-8,

90919200-4,

90911300-9,

90630000-2,

90620000-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od dnia 01.10.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Usługa utrzymania czystości
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 25/09/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Konsorcjum IMPEL SYSTEM Sp. z o.o.; IMPEL FACILITY SERVICES Sp. z o.o., t.pietrzak@impel.pl, ul. Ślężna 118, 53-111, Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 301633.66 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
31/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana brzmienia pararafu 12 ust. 1 i 2 umowy. Zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Przedmiotem aneksu jest zamiana treści par. 12 ust. 1 i 2 umowy-zlecenia nr 7/371.34/PKIII/2019, w zakresie wartości umowy-zlecenia, na podstawie par. 12 ust. 6 i 8 ww. umowy z uwagi na zmianę przepisów prawa dotyczących wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.