eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Roboty budowlane, polegające na wykonaniu prac związanych z projektem budowlanym zamiennym w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania piwnic i parteru budynku IMPAN przy ul. Śniadeckich 8 w WarszawieOgłoszenie z dnia 2020-01-21

Ogłoszenie nr 560012235-N-2020 z dnia 21-01-2020 r.

Warszawa: Roboty budowlane, polegające na wykonaniu prac związanych z projektem budowlanym zamiennym w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania piwnic i parteru budynku IMPAN przy ul. Śniadeckich 8 w Warszawie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)" w Instytucie Matematycznym PAN : Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550118695-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510155862-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Krajowy numer identyfikacyjny 00032586000000, ul. ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 5228123, e-mail zamowienia@impan.pl, faks 226293997.
Adres strony internetowej (url): www.impan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Instytut naukowy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Roboty budowlane, polegające na wykonaniu prac związanych z projektem budowlanym zamiennym w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania piwnic i parteru budynku IMPAN przy ul. Śniadeckich 8 w Warszawie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

5/220/IMPAN/WR/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Roboty budowlane, polegające na wykonaniu prac związanych z projektem budowlanym zamiennym w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania piwnic i parteru budynku IMPAN przy ul. Śniadeckich 8 w Warszawie." 45000000-4 roboty budowlane 54500000-6 - roboty budowlane wykończeniowe pozostałe.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-4
Dodatkowe kody CPV:

54500000-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
DO 20/01/2020

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
11/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Konieczność wymagania robót dodatkowych wynikających z wykonania projektu zamiennego i wystapienia o uzyskanie pozowlenia zamiennego na budowę

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W okoliczności zaistniałego faktycznego stanu na budowie wystąpiły zarówno przesłanki o których mowa w art 144 ust 2 i 6 Prawa zamówień publicznych Roboty zamienne nie były objęte zamówieniem podstawowym co spowodowało że zamawiający nie był w stanie przewidzieć konieczności ich wykonania. Zmiana wykonawcy nie mogła być dokonana ze względów ekonomicznych z uwagi na fakt iż wprowadzenie nowego wykonawcy spowodowałoby zaingerowanie w plac budowy i roboty wykonawce przez obecnego wykonawcę. Wejście na teren budowy nowego wykonawcy doprowadziłby do zmiany zobowiązań gwarancyjnych w stosunku do zamawiającego co w jasny i niepodważalny sposób spowodowałoby podrożenie kosztu całej inwestycji. Wartość w przedmiocie wykonania robót zamiennych nie przekracza 50% wartości zamówienia.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.