eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › "Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda - ZADANIE NR 1 - Przebudowa drogi powiatowej NR 1995N (stary numer drogi 1464N) na odc. Ostrzeszewo- Klebark Mały (od wiaduktu kolejowego w Ostrzeszewie do tzw. Obwodnicy Klebarka Małego); - ZADANIE NR 2 - Przebudowa drogi gminnej w Klebarku Małym - droga jednokierunkowa (odc. A); - ZADANIE NR 3 - Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej (branża sanitarna) na odcinku od DK nr 16 do msc. Klebark Mały (odc.B)Ogłoszenie z dnia 2020-01-21

Ogłoszenie nr 560012088-N-2020 z dnia 21-01-2020 r.

Olsztyn: "Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda - ZADANIE NR 1 - Przebudowa drogi powiatowej NR 1995N (stary numer drogi 1464N) na odc. Ostrzeszewo- Klebark Mały (od wiaduktu kolejowego w Ostrzeszewie do tzw. Obwodnicy Klebarka Małego); - ZADANIE NR 2 - Przebudowa drogi gminnej w Klebarku Małym - droga jednokierunkowa (odc. A); - ZADANIE NR 3 - Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej (branża sanitarna) na odcinku od DK nr 16 do msc. Klebark Mały (odc.B)
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda. Projekt współfinansowamy jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540105-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540081865-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510137000-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
1) 1)Lider Projektu - Powiat Olsztyński: ul. Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn , NIP: 7393851648, w imieniu którego działa na podstawie upoważnienia ORII.0027.12.2019 z dnia 14.02.2019 Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie: Nazwa (firma): Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie Siedziba: ulica Cementowa 3, 10-429 Olsztyn Telefon: (89) 535 66 30 Faks: (89) 535 66 40 e - mail: psd@powiat-olsztynski.pl Strona internetowa: www.powiat-olsztynski.pl (BIP: bip.powiat-olsztynski.pl) Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:00-15:00 Osoba do kontaktu: Karolina Fiedorowicz 2) Partner Projektu: GMINA PURDA Purda 19, 11-030 Purda, NIP: 739-375-67-20 Tel. 89 512-22-23, FAX: 89 512-22-80 e-mail: ug@purda.pl Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:30-15:30 Osoba do kontaktu: Bożena Gruszewska 2. Na podstawie art. 16 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz.1986) Zamawiający postanowili wspólnie przeprowadzić postępowanie przetargowe i udzielić zamówienia publicznego na roboty budowlane, w podziale na trzy zadania Projektu pn.: "Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Purda". 3. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 2 czerwca 2018 roku w Olsztynie pomiędzy Partnerami: 1) Powiatem Olsztyńskim z siedzibą przy ul. Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, oraz 2) Gminą Purda z siedzibą w Purdzie 19,11-030 Purda, 3.1. Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Lider- Powiat Olsztyński, w imieniu którego działa Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie, reprezentowana przez Dyrektora Dariusza Jasińskiego. 4. Adres do korespondencji: Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie ulica Cementowa 3, 10-429 Olsztyn e - mail: psd@powiat-olsztynski.plI. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 51086673300000, ul. ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 535 66 30, e-mail psd@powiat-olsztynski.pl, faks 89 535 66 40.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-olsztynski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda - ZADANIE NR 1 - Przebudowa drogi powiatowej NR 1995N (stary numer drogi 1464N) na odc. Ostrzeszewo- Klebark Mały (od wiaduktu kolejowego w Ostrzeszewie do tzw. Obwodnicy Klebarka Małego); - ZADANIE NR 2 - Przebudowa drogi gminnej w Klebarku Małym - droga jednokierunkowa (odc. A); - ZADANIE NR 3 - Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej (branża sanitarna) na odcinku od DK nr 16 do msc. Klebark Mały (odc.B)

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

UD.262.9.2019.ZP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn: "Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda". Ze względu na zakres i złożoność robót budowlanych zamówienie zostało podzielone na 3 zadania: Zadanie realizowane przez Powiat Olsztyński: Roboty polegają na: Zadanie 1 - Przebudowie drogi powiatowej 1995N (stary numer drogi 1464N) na odc. Ostrzeszewo- Klebark Mały ( od wiaduktu kolejowego w Ostrzeszewie do tzw Obwodnicy Klebarka Małego) Zadania realizowane przez Gminę Purda: Roboty polegają na: Zadanie 2 - Przebudowie drogi gminnej w Klebarku Małym - droga jednokierunkowa (odc. A) Zadanie 3 - Budowie chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej (branża sanitarna) na odcinku od DK nr 16 do msc Klebark Mały (odc. B)


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45111200-0,

45314000-1,

45310000-3,

45233140-2,

45332000-3,

45330000-9,

45333000-0

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
umowa została zawarta na okres od dnia jej zawarcia do dnia 15 listopada 2019

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: ZADANIE NR 1- Przebudowa drogi powiatowej 1995N ( stary numer drogi 1464N) na odc. Ostrzeszewo - Klebark Mały (od wiaduktu kolejowego w Ostrzeszewie do tzw. Obwodnicy Klebarka Małego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 04/07/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., owm.przetargi@pbdim.com.pl, ul. Kolejowa 28, 05-300, Mińska Mazowiecki , kraj/woj. mazowieckie

"ALTOR" Sp. z o.o., owm.przetargi@pbdim.com.pl, ul. Kolejowa 28, 05-300, Mińsk Mazowiecki , kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 3135274.06 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
31/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana konstrukcji drogi i zmiana terminu (wydłużenie) realizacji umowy i zwiekszenie wynagrodzenia ze względu na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej w zakresie konstrukcji drogi.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Na podstawie §19 umowy, w powiązaniu z § 12 ust 1,2 pkt 4) i 1.3 pkt 2), 10) i 11) oraz ustępem 1.8 i 4 umowy, z uwagi na wady dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ze względu na konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie konstrukcji drogi, Strony umowy wprowadziły do umowy o zamówienie publiczne zmiany dotyczące konstrukcji drogi i konsekwencje zmian tj. Wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 30.04.2020 i zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy. UZASADNIENIE W trakcie realizacji robót stwierdzono konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie konstrukcji drogi. Uzasadnienie zmiany konstrukcji drogi: Brak możliwości wykonania prawidłowego wzmocnienia podłoża przy użyciu siatki stalowej i membrany slurry seal ze względu na bardzo liczne nierówności podłużne i poprzeczne istniejącej nawierzchni . Jej stan techniczny na przeważającym odcinku nie odpowiada wytycznym stawianym w SST D- 05.03.26D. ZASTOSOWANIE SIATKI Z DRUTU STALOWEGO W WARSTWACH ASFALTOWYCH NAWIERZCHNI pkt 5.3. Przygotowanie podłoża- Przygotowanie podłoża do ułożenia siatki (składającego się zwykle z podbudowy lub jej warstw) powinno polegać na wyrównaniu nierówności podłoża, mierzonych w kierunku podłużnym i poprzecznym łatą o długości 4 m do głębokości nie większej niż 12 mm Wykonawca przeprowadził pomiar spadków (nierówności istniejącej nawierzchni przy pomocy łaty o długości 4 m w odstępach 20 m na odcinku 0+500 do km 2+216. Na podstawie opracowanych wyników z tychże pomiarów należy stwierdzić, iż uśredniony wynik odchyłki pomiędzy projektowanymi a pomierzonymi spadkami wynosi, w wartości bezwzględnej, nie mniej niż 2,5 procent Lokalnie zaniżenia sięgają ponad 15 % od poziomu (Protokół konieczności Nr 1)- wartość zmiany konstrukcji drogi 1 082 564,26 zł netto. Wartość umowy po zmianach, objętych aneksem Nr 2 netto: 4 217 838,33 zł

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.