eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Przebudowa nieruchomości zabudowanej przy ulicy Grunwaldzkiej na potrzeby Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w OpoluOgłoszenie z dnia 2020-01-21

Ogłoszenie nr 560011458-N-2020 z dnia 21-01-2020 r.

Opole: Przebudowa nieruchomości zabudowanej przy ulicy Grunwaldzkiej na potrzeby Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 602076-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500198365-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500240095-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Izba Administracji Skarbowej w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 00102292000000, ul. ul. Ozimska 19, 45-057 Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 454 00 67/70, e-mail is@op.mofnet.gov.pl, faks 77 456 43 13.
Adres strony internetowej (url): http://www.opolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-opolu/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-eur

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa nieruchomości zabudowanej przy ulicy Grunwaldzkiej na potrzeby Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

1601-ILZ.260.24.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach inwestycji prowadzonej pod nazwą "Przebudowa nieruchomości zabudowanej przy ulicy Grunwaldzkiej na potrzeby Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu". Lokalizacja jednostki Zamawiającego, której dotyczy przedmiot zamówienia: ul. Grunwaldzka 42 dz. nr 59 k.m.45 jedn. ewid. Opole, obręb Opole-0103 Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków pod numerem 610, ochroną objęta jest elewacja budynku.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45100000-8,

45111000-8,

45110000-1,

45260000-7,

45262000-1,

45400000-1,

45410000-4,

45422000-1,

45420000-7,

45200000-9,

45216200-6,

45311000-3,

45261320-3,

45261000-4,

45430000-0,

45443000-4,

45442000-7,

45440000-3,

45440000-3,

45233000-9,

45230000-8,

45233120-6,

45233200-1,

45233226-9,

45233252-0,

45233260-9,

45112700-2,

45112710-5,

45113000-2,

45233290-8,

45111300-1,

45231100-6,

45231300-8,

45262400-5,

45111200-0,

45453000-7,

45261100-5,

45262410-8,

45261210-9,

45262520-2,

45262300-4,

45320000-6,

45452000-0,

45262100-2,

45431000-7,

45452100-1,

45442200-9,

45421000-4,

45261900-3,

45300000-0,

45312310-3,

45312311-0,

45232150-8,

45232130-2,

45232410-9,

45332000-3,

45332300-6,

45331100-7,

45331110-0,

45331221-1,

45332200-5,

45331210-1,

45331000-6,

45331000-6,

45330000-9,

45421152-4,

45432100-5,

45432111-5,

45421131-1,

45421145-2,

45442100-8,

45314320-0,

45315100-9,

45315700-5,

45311000-0,

35100000-5,

45312000-7,

45312100-8,

45312200-9,

32420000-3,

31682530-4,

31154000-0

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dnia 31 grudnia 2019r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Przebudowa nieruchomości zabudowanej przy ulicy Grunwaldzkiej na potrzeby Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 02/10/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

ENERGOPOL TRADE OPOLE Sp. z o.o., , ul. Gosławicka 2, 45-446, Opole, kraj/woj. opolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 6747967.48 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
24/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: roboty dodatkowe

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, Zamawiający może nabywać od dotychczasowego Wykonawcy dodatkowe roboty budowlane, nieobjęte zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne, pod warunkiem, że łącznie zostaną spełnione następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego; b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego; c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej. Ujawnione roboty dodatkowe nie zostały objęte zamówieniem podstawowym tj. nie były przewidziane projektem stanowiącym opis przedmiotu zamówienia podstawowego. Ujawnionych robót nie dało się przewidzieć i wynikły z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od Zamawiającego. Realizacja dodatkowych robót jest niezbędna, gdyż realizacja prac z zakresu podstawowego uzależniona jest od wcześniejszego wykonania robót dodatkowych. W trakcie trwania podstawowego zakresu prac budowlanych okazała się niewystarczająca nośność stropu i niewystarczająca sztywność ściany magazynu broni. Wykonawca zapewnia ciągłość pod względem technicznym wykonywanych robót, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym. Trwa ostatni etap zakończenia robót budowlanych i konieczne jest szybkie wykonanie robót dodatkowych. Wartość udzielonego zamówienia podstawowego wynosi 6 747 967,48 zł netto (8 300 000,00 zł brutto). Zmiana umowy byłaby piątą powodującą zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. Wartość poprzednich zmian wyniosła 1 159 208,77 zł netto (1 425 826,78 zł brutto). Wartość przedmiotowej zmiany wynosi 12 200,30 zł netto (15 006,37 zł brutto) i nie przekroczy 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie tj. kwoty 3 373 983,74 zł netto tj. 4 150 000,00 zł brutto W celu wykonania robót dodatkowych oraz realizacji z zakresu podstawowego, uzależnionych od wcześniejszego wykonania robót dodatkowych, należy przesunąć termin zakończenia robót z 31.12.2019r. do 24.01.2020r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.