eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › Usługa wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pt. Modernizacja i rozbudowa zabytkowego budynku dawnego Sądu Grodzkiego - przyszłej siedziby Muzeum Żup Krakowskich WieliczkaOgłoszenie z dnia 2020-01-18

Ogłoszenie nr 560010530-N-2020 z dnia 18-01-2020 r.

Wieliczka: Usługa wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pt. Modernizacja i rozbudowa zabytkowego budynku dawnego Sądu Grodzkiego - przyszłej siedziby Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 587784-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510212913-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Krajowy numer identyfikacyjny 27608000000000, ul. ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 012 2783266, 4221947, e-mail podziemne@muzeum.wieliczka.pl, faks 122 783 028.
Adres strony internetowej (url): http://muzeum.wieliczka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pt. Modernizacja i rozbudowa zabytkowego budynku dawnego Sądu Grodzkiego - przyszłej siedziby Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

AZ-271-02/19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "WYKONANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PT. MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU DAWNEGO SĄDU GRODZKIEGO - PRZYSZŁEJ SIEDZIBY MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA". Zamówienie realizowane będzie dla obiektów dawnego Sądu Grodzkiego położonego w Wieliczce przy ul. Daniłowicza 12. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia został określony w pkt. 3 SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), załącznikach nr 3-10 do SIWZ oraz we wzorze umowy (załącznik nr 11 do SIWZ).


II.4) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:

71242000-6,

71251000-2,

71321000-4,

71223000-7,

71244000-0,

71248000-8,

71250000-5,

71320000-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Etap I i II do 31.03.2020 Etap III - nadzór autorski pełniony będzie od rozpoczęcia robót do dnia końcowego odbioru robót. Planowany okres realizacji robót budowlanych to 48 miesięcy od dnia ich rozpoczęcia, przy czym przekroczenie tego terminu nie stanowi podstawy odmowy świadczenia usług przez Wykonawcę.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
20/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zmiana dotyczy terminu i wynagrodzenia wykonawcy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
rozszerzenie zakresu prac projektowych

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.