eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pniewy › Przebudowa drogi gminnej 160912W Konie - Załęże Duże - Kruszew w miejscowości Załęże Duże na odcinku od skrzyżowania z droga gminną 160903W do skrzyżowania z droga powiatową DP 1601W o długości 975 mb.Ogłoszenie z dnia 2020-01-14

Ogłoszenie nr 560007521-N-2020 z dnia 14-01-2020 r.

Pniewy: Przebudowa drogi gminnej 160912W Konie - Załęże Duże - Kruszew w miejscowości Załęże Duże na odcinku od skrzyżowania z droga gminną 160903W do skrzyżowania z droga powiatową DP 1601W o długości 975 mb.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 577448-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510222794-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Pniewy, Krajowy numer identyfikacyjny 54952090967000, ul. Pniewy 2, 05-652 Pniewy, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 048 6686424, 6686429, e-mail pniewy@pniewy.pl, faks 486 686 424.
Adres strony internetowej (url): www.bip.pniewy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej 160912W Konie - Załęże Duże - Kruszew w miejscowości Załęże Duże na odcinku od skrzyżowania z droga gminną 160903W do skrzyżowania z droga powiatową DP 1601W o długości 975 mb.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

In.271.34.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 160912W Konie - Załęże - Duże Kruszew (w istniejącym pasie drogowym) w miejscowości Załęże Duże na odcinku o długości 975 mb. Przebudowa drogi gminnej (w istniejącym pasie drogowym) będzie miała swój początek na skrzyżowaniu z drogą powiatową 1601W (0+000,00) a koniec na skrzyżowaniu z drogą gminną 160903W(0+975,00). Przebudowa będzie polegała na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni o szerokości 5,00 - 6,00 m, prawostronnego pobocza z destruktu o szerokości 0,75 m. Na całej długości wzdłuż lewej krawędzi jezdni zaprojektowano chodnik o szerokości 2,00 m (szerokość nawierzchni z kostki). Zjazdy w ciągu chodnika zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej. Zjazdy w ciągu poboczy należy wykonać o nawierzchni bitumicznej o szerokości 0,75 m. Nawierzchnia jezdni zostanie obramowana opornikiem betonowym 12x25x100 cm i krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm. Projekt zakłada wymianę przepustu w km ok 0+007,00 na przepust z rur HDPE o średnicy 60 cm. Założono odmulenie rowów na odcinku 0+000,00 -0+095,00. Projekt zakłada wycinkę kolidującej zieleni. W celu odebrania wód opadowych i roztopowych zaprojektowano kanalizację deszczową. Projektowane kanały deszczowe przebiegać będą w pasie budowanej drogi gminnej. Wody opadowe będą odprowadzane do istniejącego rowu przydrożnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 45.23.30.00 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 30.11.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
19/11/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Rozszerzenie przedmiotu umowy o roboty dodatkowe, zmiana wynagrodzenia

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Przedmiot umowy należało rozszerzyć, gdyż stało się to niezbędne do realizacji zamówienia podstawowego.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.