eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poronin › Remont mostu (potok Filipczański) w ciągu drogi gminnej nr K420102 w miejscowości Małe Ciche w km 4+300.Ogłoszenie z dnia 2020-01-14

Ogłoszenie nr 560007517-N-2020 z dnia 14-01-2020 r.

Poronin: Remont mostu (potok Filipczański) w ciągu drogi gminnej nr K420102 w miejscowości Małe Ciche w km 4+300.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 552815-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540104233-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510129473-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poronin, Krajowy numer identyfikacyjny 49189263000000, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 074 112, e-mail usc@poronin.pl, faks 182 074 192.
Adres strony internetowej (url): www.poronin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont mostu (potok Filipczański) w ciągu drogi gminnej nr K420102 w miejscowości Małe Ciche w km 4+300.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.12.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące remont mostu (potok Filipczański) w ciągu drogi gminnej nr K420102 w miejscowości Małe Ciche w km 4+300. Zakres robót obejmuje: a) roboty przygotowawcze, b) roboty ziemne pod fundamenty, c) rozbiórka istniejących obiektów, d) rozbiórka istniejących elementów konstrukcji nośnej, e) usunięcie nawierzchni z dojazdów, f) zbrojenie podpór, g) beton podpór masywnych, h) zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych, i) wykonanie ustroju nośnego, j) zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych, k) izolacjo - nawierzchnia chodnika, l) izolacje cienkie i grube, m) zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu, n) odwodnienie pomostu, o) chodniki na dojazdach (dojścia do obiektu), p) wykonanie nasypów, q) bariery ochronne stalowe


II.4) Główny kod CPV: 45.22.11.10 - Roboty budowlane w zakresie mostów
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dn. 30.11.2019r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/11/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
przedłużenie terminu wykonania umowy do dn. 20.12.2019r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
przedłużenie terminu realizacji do dn. 20.12.2019r.ze względu na szczególnie niesprzyjające warunki atmosferyczne.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.