eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Aleksandrów Kujawski › "Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia gminnego żłobka w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski"Ogłoszenie z dnia 2019-01-11

Ogłoszenie nr 560007041-N-2019 z dnia 11-01-2019 r.

Aleksandrów Kujawski: "Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia gminnego żłobka w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Niniejsze zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną oraz ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Program Maluch+ 2018.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 640902-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500303888-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski, Krajowy numer identyfikacyjny 54496400000, ul. ul. Słowackiego 12, 87700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 054 2822031, 2822059 w. 37, e-mail przetargi_aleksandrowkuj@vp.pl, faks 054 2822031, 2822059.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia gminnego żłobka w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RG.271.26.2018.AF

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia gminnego żłobka w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski. 2. Zamówienie podzielone jest na cztery części: 1) Część nr 1 zamówienia Dostawa i montaż mebli i akcesoriów towarzyszących, zabawki, pomoce dydaktyczne 2) Część nr 2 zamówienia Dostawa i montaż sprzętu gospodarstwa domowego i IT 3) Część nr 3 zamówienia Dostawa i montaż urządzenia kuchni - zmywalnia i wydawanie 4) Część nr 4 zamówienia Wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią 3. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w formularzach cenowych stanowiących załączniki nr 5, 6, 7 i 8, dokumentacji pomocniczej stanowiącej załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści siwz. Stanowią one integralną część siwz. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do siwz. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną oraz ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Program Maluch+ 2018. Zamawiający informuje, że wybór najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu nastąpi w terminie związania ofertą. 4. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, nazwy własne itp. - stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy dotyczący przedmiotu zamówienia. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano nazwy materiałów, dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych tj. wszelkie wymienione z nawy materiały użyte w opisie przedmiotu zamówienia, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach użytkowych i jakościowych. Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji wymagań technicznych zawartych w załącznikach do siwz. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie równowartość zaoferowanego asortymentu. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający nie uzna równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w załącznikach do siwz minimalnych wymaganiach jakościowych. 5. Zamieszczone w opisie przedmiotu zamówienia nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Ewentualnie wskazane nazwy produktów oraz ich producentów nie mają na celu naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Wszędzie gdzie są one wskazane, należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie "lub równoważne". Przez pojęcie "lub równoważne" Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zamówienia zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zmówienia, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa. 6. Zamawiający dopuszcza odchylenia w rozmiarach produktów (np. wysokość, głębokość, szerokość itp.) o +/- 5% w przedmiotowym zamówieniu, jednak po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 7. Oferowane wyroby muszą posiadać znak CE lub atest. 8. Dostawy objęte niniejszym zamówieniem mają być realizowane zgodnie z ilościami, opisem przedmiotu zamówienia oraz z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do siwz.


II.4) Główny kod CPV: 39100000-3
Dodatkowe kody CPV:

37535200-9,

39141000-2,

39162100-6,

37520000-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
23.11.2018 r. -14.12.2018 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa i montaż mebli i akcesoriów towarzyszących, zabawki, pomoce dydaktyczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 23/11/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Firma "Moje Bambino" Sp. z o.o. Sp. K, , ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, , Łódź, kraj/woj. łódzkie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 142838.68 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
07/12/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
w związku z wyznaczonym odbiorem budynku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na dzień 14.12.2018 r

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zgodnie z dyspozycją § 9 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 umowy, art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz, U z dnia 2018 r, poz. 1986 ze zm.) w związku z wyznaczonym odbiorem budynku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na dzień 14.12.2018 r. Strony umowy zgodnie zmieniają § 2 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie: "Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać i dostarczać Zamawiającemu towar w terminie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 28.12.2018 r., chyba że w trakcie realizacji zamówienia kwota określona w § 4 ust. 1 zostanie wcześniej wyczerpana. W przypadku określonym w zdaniu pierwszym umowa wygasa bez konieczności składania oświadczenia przez którąkolwiek ze Stron".

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.