eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Roboty budowlane pn. Przebudowa budynku byłej siedziby Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu przy ul. Chłapowskiego 17/18 na potrzeby Urzędu Skarbowego Poznań - Nowe MiastoOgłoszenie z dnia 2019-01-11

Ogłoszenie nr 560006890-N-2019 z dnia 11-01-2019 r.

Poznań: Roboty budowlane pn. Przebudowa budynku byłej siedziby Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu przy ul. Chłapowskiego 17/18 na potrzeby Urzędu Skarbowego Poznań - Nowe Miasto
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 528065-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500066386-N-2018, 500072261-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500126776-N-2018, 54006114-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 00102297200000, ul. Dolna Wilda 80A, 61-501 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8586100, e-mail piotr.frackowiak@wp.mofnet.gov.pl, faks 61 8522224.
Adres strony internetowej (url): www.wielkopolskie.kas.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Roboty budowlane pn. Przebudowa budynku byłej siedziby Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu przy ul. Chłapowskiego 17/18 na potrzeby Urzędu Skarbowego Poznań - Nowe Miasto

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

3001-ILZ.260.12.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. "Przebudowa budynku byłej siedziby Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu przy ul. Chłapowskiego 17/18 na potrzeby Urzędu Skarbowego Poznań - Nowe Miasto" Zakres prac obejmuje wykonanie: 1) zagospodarowania terenu, 2) dróg, chodników, odwodnienia terenu, ukształtowania terenu, 3) robót rozbiórkowych, 4) robót ogólnobudowlanych, 5) instalacji wewnętrznej wodociągowo-kanalizacyjnej, ciepłej wody użytkowej, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej; instalacji odwodnienia dachów, 6) instalacji wewnętrznej ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i komfortu cieplnego, 7) instalacji elektrycznej zasilania podstawowego; wewnętrznej linii zasilającej; rozdzielnicy głównej; rozdzielnic strefowych; systemu kompensacji mocy biernej, 8) instalacji elektrycznej wewnętrznej zasilania podstawowego; obwodów rozdzielnic strefowych; instalacji gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia; instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego; instalacji zasilania wydzielonych urządzeń; instalacji siłowej; systemu ochrony przeciwporażeniowej; instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych, 9) instalacji elektrycznej - dedykowane zasilanie komputerowe, 10) instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego i zasilania zewnętrznych urządzeń i obiektów, 11) instalacji okablowania strukturalnego zawierającej część teledacyjną i telefoniczną, 12) instalacji teletechnicznych niskoprądowych:instalacji telefonicznej z funkcją DECT i IP, systemu przywoławczego z toalet dla osób niepełnosprawnych, instalacji prezentacji multimedialnych, videokonferencji, systemu sygnalizacji pożaru, systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWN, systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy SKD i RCP,instalacji telewizji dozorowej CCTV i telewizji kablowej.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45111300-1,

45320000-6,

45300000-0

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin wykonania robót budowlanych,zgodnie z umowa do dnia 15.12.2018r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
14/12/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana terminu wykonania robót i wartości wynagrodzenia

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmiana terminu wykonania robót i wartości wynagrodzenia

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Konieczność wykonania robót dodatkowych z przyczyn niezależnych od Stron umowy i niemożliwych do przewidzenia, m.in. konieczność dodatkowego wzmocnienia stropów, co wynika z rozbieżności między stanem zastanym budynku a istniejącą dokumentacją archiwalną oraz konieczność dodatkowego wzmocnienia podkonstrukcji płyt dachowych, co wynika z rozbieżności między stanem zastanym budynku a istniejącą ekspertyzą techniczną przeciwpożarową oraz wydanym na jej podstawie postanowieniem nr 379/2015 z dnia 15.12.2015 r. Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
wartość aneksu 167 935,28 zł netto, 206 560,40 zł brutto Łączna wartość umowy: 10 981 560,40 zł brutto Termin wykonania do 26.01.2019 r.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.