eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie usługi sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków wraz z przyległymi terenami zielonymi oraz obsługą szatni Wydziału Inżynierii Materiałowej PW przy ul. Wołoskiej 141 i Bytnara 25 w WarszawieOgłoszenie z dnia 2019-01-11

Ogłoszenie nr 560006621-N-2019 z dnia 11-01-2019 r.

Warszawa: Wykonanie usługi sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków wraz z przyległymi terenami zielonymi oraz obsługą szatni Wydziału Inżynierii Materiałowej PW przy ul. Wołoskiej 141 i Bytnara 25 w Warszawie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 40383-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 46849-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 87111-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Warszawska, Krajowy numer identyfikacyjny 000001554, ul. Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48222345927, e-mail Dominika.Jastrzebska@pw.edu.pl, faks +48226286075.
Adres strony internetowej (url): www.pw.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: publiczna szkoła wyższa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie usługi sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków wraz z przyległymi terenami zielonymi oraz obsługą szatni Wydziału Inżynierii Materiałowej PW przy ul. Wołoskiej 141 i Bytnara 25 w Warszawie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP/U/DS/6/17

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Wykonanie usługi sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków wraz z przyległymi terenami zielonymi oraz obsługą szatni Wydziału Inżynierii Materiałowej PW przy ul. Wołoskiej 141 i Bytnara 25 w Warszawie


II.4) Główny kod CPV: 90911200-8
Dodatkowe kody CPV:

90610000-6,

90611300-9,

77310000-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
24 miesiące

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Wykonanie usługi sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków wraz z przyległymi terenami zielonymi oraz obsługą szatni Wydziału Inżynierii Materiałowej PW przy ul. Wołoskiej 141 i Bytnara 25 w Warszawie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 04/05/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Clar System S.A.; Clar Serwis Sp. z o.o.; Solcom Bayard Sp. z o. o.,, , ul. Janickiego 20 B, 60-542, Poznań, kraj/woj.

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 575414.64 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
13/12/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Wartość zamówienia po zmianach 600 352.12 zł bez VAT.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.