eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wołomin › Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4331W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienką w miejscowości Dzięcioły, gm. Tłuszcz w ramach zadania inwestycyjnego p.n.Budowa mostu na drodze powiatowej Nr 4331W w msc. Dzięcioły, gm. TłuszczOgłoszenie z dnia 2020-01-13

Ogłoszenie nr 560006546-N-2020 z dnia 13-01-2020 r.

Wołomin: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4331W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienką w miejscowości Dzięcioły, gm. Tłuszcz w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa mostu na drodze powiatowej Nr 4331W w msc. Dzięcioły, gm. Tłuszcz
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 563249-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540133171-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510157584-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński, Krajowy numer identyfikacyjny 13269344000000, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 7874301,03,04 w. 152, e-mail bzp@powiat-wolominski.pl, faks 22 7765093.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-wolominski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4331W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienką w miejscowości Dzięcioły, gm. Tłuszcz w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa mostu na drodze powiatowej Nr 4331W w msc. Dzięcioły, gm. Tłuszcz

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

SPW.272.55.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4331W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienką w miejscowości Dzięcioły, gm. Tłuszcz w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa mostu na drodze powiatowej Nr 4331W w msc. Dzięcioły, gm. Tłuszcz


II.4) Główny kod CPV: 45.22.11.11 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 20.12.2019

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: ozbudowa drogi powiatowej Nr 4331W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienką w miejscowości Dzięcioły, gm. Tłuszcz w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa mostu na drodze powiatowej Nr 4331W w msc. Dzięcioły, gm. Tłuszcz
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 30/07/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

SALTOR S.C. K. Kobos, E. Wielgo s.c., , ul. Planty 16c/16, 25-502, Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 2017707.38 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
23/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana terminu realizacji umowy do 31 grudnia 2019 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
oczekiwanie na mapę inwentaryzacyjną

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.