eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Klucze › Rozbudowa strażnicy OSP w Bogucinie Dużym. Rozbudowa strażnicy OSP w Bogucinie Dużym- Fundusz SołeckiOgłoszenie z dnia 2019-01-11

Ogłoszenie nr 560006535-N-2019 z dnia 11-01-2019 r.

Klucze: Rozbudowa strażnicy OSP w Bogucinie Dużym. Rozbudowa strażnicy OSP w Bogucinie Dużym- Fundusz Sołecki
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: nr 500098602-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500110285-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Klucze, Krajowy numer identyfikacyjny 53776300000, ul. ul. Partyzantów 1, 32310 Klucze, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 326 428 508, e-mail klucze@gmina-klucze.pl, faks 326 428 052.
Adres strony internetowej (url): www.gmina-klucze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa strażnicy OSP w Bogucinie Dużym. Rozbudowa strażnicy OSP w Bogucinie Dużym- Fundusz Sołecki

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.11.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogucinie Dużym od strony północnej o garaż jednostanowiskowy i pomieszczenia gospodarcze przeznaczone do całorocznej eksploatacji. W budynku będzie w dalszym ciągu prowadzona działalność statutowa OSP, a planowana rozbudowa stanowić będzie uzupełnienie dotychczasowej funkcji obiektu. Na poziomie parteru projektuje się część gospodarczą i garaż, na strychu pomieszczenie pomocnicze. Rozmieszczenie, rzuty poziome, przekroje pionowe i powierzchnie rozbudowy poszczególnych pomieszczeń określa zatwierdzony projekt budowlany stanowiący załącznik do zaproszenia do negocjacji. Realizacja rozbudowy odbywać się będzie przy zastosowaniu technologii tradycyjnej zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę i zatwierdzonym projektem budowlanym. Zestawienie powierzchni i dane liczbowe a) powierzchnia zabudowy: 383,50 m2 w tym: - istniejący budynek OSP: 199,80 m2 - projektowana rozbudowa: 112,00 m2 b) kubatura: 2 190,00 m3 c) powierzchnia użytkowa ogółem: 247,12 m2 w tym: - budynek istniejący OSP: 155,92 m2 - projektowana rozbudowa: 91,20 m2


II.4) Główny kod CPV: 45260000-7
Dodatkowe kody CPV:

45262500-6,

45311200-2,

45311200-2,

45300000-0,

45421000-4,

45111300-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 14.05.2018r do 15.10.2018r

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Rozbudowa strażnicy OSP w Bogucinie Dużym. Rozbudowa strażnicy OSP w Bogucinie Dużym- Fundusz Sołecki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 12/10/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

P.P.H.U EURO-MAR Tomasz Marcinkowski, euro.mar@vp.pl, Kolbark Ul. Źródlana 46, 32-310, Klucze, kraj/woj. małopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 160374.78 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
12/10/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
zmiana nie przekraczająca 15% wartości zamówienia

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
zmiana nie przekraczająca 15% wartości zamówienia wzrost o kwotę 20 557,78 zł

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.