eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Motycz › Budowa kanalizacji w miejscowości Konopnica - KozubszczyznaOgłoszenie z dnia 2020-01-13

Ogłoszenie nr 560006516-N-2020 z dnia 13-01-2020 r.

Motycz: Budowa kanalizacji w miejscowości Konopnica - Kozubszczyzna
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 571158-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540141020-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510213089-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Konopnica, Krajowy numer identyfikacyjny 43101967800000, ul. Kozubszczyzna -, 21-030 Motycz, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 031 081, e-mail sekretariat@konopnica.eu, faks 815 031 082.
Adres strony internetowej (url): www.konopnica.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa kanalizacji w miejscowości Konopnica - Kozubszczyzna

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IPP.271.14.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konopnicy, zakres zamówienia obejmuje: 1) CZĘŚĆ I Budowa kanalizacji sanitarnej w Konopnicy (do szkoły): - Od istniejącej przepompowni PP1 wraz z jej przebudową (wymianą urządzeń), poprzez nową przepompownię P1do studni s37, s35, s40, s41, s42, s36, s1, s38, s3, s4, s30, s5, s32, s33, s34, k20, k19, s35, s6, k14, s31, s7, s8, s9, s10, s11, s12, s42, s43, s44, wraz z podłączeniem szkoły do sieci oraz odnogami do granic zabudowanych działek 2) z uwagi na działający w gminie Konopnica system monitoringu, przepompownia wykonana w ramach niniejszego zadania musi spełniać warunki określone w załączonym do SIWZ "OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA SZAFY PRZEPOMPOWNI" 3) przepływomierz ścieków - odczyt licznika sumarycznego oraz przepływu chwilowego musi być zdalny poprzez przeglądarkę internetową (stronę www.) Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują:, dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji oraz przedmiary robót Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej (w tym w projekcie wykonawczym) nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować wielkości według własnych obliczeń na postawie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWiOR, rysunków zamiennych, SIWZ i warunków wzoru umowy. 2. Wymagania jakościowe i materiałowe. 1) Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w przedmiarze i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskich Norm. Wykonawca ma obowiązek posiadać i przedstawić inspektorowi nadzoru, w stosunku do użytych materiałów i urządzeń, dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, deklaracje techniczne producenta, świadectwa jakości). 2) Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza składanie "produktów" równoważnych. Wszelkie "produkty" pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Oferowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia z innymi materiałami i urządzeniami równoważnymi. Zamawiający informuje, że podane w dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej konkretne propozycje materiałów i urządzeń mają na celu wyłącznie określenie standardu wykonania lub przyjętego rozwiązania i mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi nie powodującymi zmiany ilości oraz jakości wyspecjalizowanych urządzeń i materiałów. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3. Zamawiający stosownie do treści art.29 ust.3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie układania i montażu rurociągów oraz operatorów sprzętu przy realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w § 9 ust. 3 i 4 Wzoru umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. UWAGA: 1. Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją przetargową, a zaistniałe ewentualnie nieścisłości lub braki wyjaśnić z Zamawiającym na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.


II.4) Główny kod CPV: 45.23.13.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
29.11.2019

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
25/10/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
dodatkowe roboty kanalizacyjne oraz wartość zamówienia

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
w związku ze spisaniem protokołu wykonania robót koniecznych

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.