eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kąty Wrocławskie › Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap II - Mokronos DolnyOgłoszenie z dnia 2020-01-13

Ogłoszenie nr 560006326-N-2020 z dnia 13-01-2020 r.

Kąty Wrocławskie: Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap II - Mokronos Dolny
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 617280-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500009516-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, Krajowy numer identyfikacyjny 93193505200000, ul. ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 907 219, e-mail zp@katywroclawskie.pl, faks 713 907 219.
Adres strony internetowej (url): www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap II - Mokronos Dolny

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.49.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap II - Mokronos Dolny 2. Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje wykonanie: 1) sieci wodociągowej łączącej istniejącą sieć wodociągową na terenie miejscowości Mokronos Dolny z projektowaną siecią wodociągową na terenie miasta Wrocławia (wg odrębnego opracowania); 2) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej dla miejscowości Mokronos Dolny wraz z kolektorem ciśnieniowym do granicy z miastem Wrocław wraz z niezbędnym uzbrojeniem; 3) przepompowni sieciowych P9-MD, P10-MD, P11-MD, P12-MD, P13-MD, P14-MD wraz zagospodarowaniem, zasilaniem, sterowaniem, uzbrojeniem i włączeniem do systemu monitoringu; 4) przepompowni przydomowych Pz1-MD, Pz2-MD wraz zagospodarowaniem terenu, zasilaniem, sterowaniem wraz z niezbędnym uzbrojeniem; 5) dróg dojazdowych do przepompowni, zjazdów i placów serwisowych przy przepompowniach; 6) komór przepływomierza zlokalizowanych na terenie pompowni P9-MD, P13-MD; 7) urządzeń do napowietrzania i płukania rurociągów ciśnieniowych na terenie przepompowni P9-MD, P12-MD, P13-MD.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45231300-8,

45232410-9,

45232423-3,

45233200-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
2019-09-30

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap II - Mokronos Dolny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 04/01/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

AG SYSTEM Sp. z o. o., , ul. Senatorska 15, 30-106, Kraków, kraj/woj. małopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 12144170.00 pl.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
26/11/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
w związku ze zgłoszeniem podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia oraz w związku z koniecznością zmiany terminu na skutek wprowadzenia robót dodatkowych,zamiennych oraz wstrzymania robót przez Zamawiającego oraz w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w Harmonogramie rzeczowo-finansowym

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
zakończenie robót: 31.05.2020r. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 15.219.703,19 zł brutto.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Wykonawca uzupełni Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy o równowartość 5 % zwiększonej wartości umownej brutto, tj. 14.118,70 zł. w formie aneksu nr 2 do gwarancji ubezpieczeniowej.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.