eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trojanów › Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy TrojanówOgłoszenie z dnia 2019-01-10

Ogłoszenie nr 560006063-N-2019 z dnia 10-01-2019 r.

Trojanów: Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Trojanów
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 531495-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 531495-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500136656-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trojanów-Urząd Gminy Trojanów, Krajowy numer identyfikacyjny 54449600000, ul. Trojanów , 08455 Trojanów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-25 6827120 w. 34, e-mail drogi@trojanow.pl, faks 0-25 6827195.
Adres strony internetowej (url): www.trojanow.pl
Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Trojanów

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.5.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

I.Przebudowa oczyszczalni ścieków w Podebłociu - część I zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej wyeksploatowanej oczyszczalni ścieków oraz budowa na jej terenie nowej mechaniczno-biologicznej linii technologicznej oczyszczania ścieków w technologii złoża zraszanego wraz z instalacjami miedzy obiektowymi (kanały technologiczne) oraz modernizacja istniejących wylotów do środowiska i odbiorników ścieków oczyszczonych (istniejące baseny infiltracyjne) na działce 1674/4 w miejscowości Podebłocie. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie: 1.Roboty ziemne dotyczące kolektorów zrzutowych ścieków oczyszczonych 2.Roboty montażowe 3.Wymiana powierzchniowej warstwy śr. 25 cm. kruszywa w basenach infiltracyjnych 4.Przyłącze elektryczne 5.Roboty ziemne dotyczące oczyszczalni ścieków - instalacje i obiekty technologiczne 6.Fundamenty, podłoża pod urządzenia technologiczne 7.Urządzenia technologiczne - dostawy i montaż wyposażenia technologicznego 8.Instalacje międzyobiektowe linia oczyszczania ścieków 9.Instalacje międzyobiektowe linia recylkulacji osadu 10.Kanalizacja ścieków surowych - zasilanie nowych obiektów oczyszczalni ścieków 11.Rozruch, Szkolenia, analizy 12.Oświetlenie zewnętrzne 13.Nawierzchnie utwardzone 14.Zieleń i prace porządkowe 2.W ramach wynagrodzenia Wykonawca wykona również: a)Przeprowadzi bezpłatne serwisowanie instalacji w okresie gwarancyjnym. Wymagane jest wykonanie minimum jednego serwisu w roku. Serwis należy wykonać zgodnie ze wskazówkami producenta przez profesjonalne autoryzowane przez producenta oczyszczalni ekipy serwisowe, b)W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia corocznie informacji o przeprowadzonych serwisach gwarancyjnych z potwierdzeniem wykonania serwisu przez użytkownika. c)Po zakończeniu zadnia, oferent zobowiązany jest do rozruchu technicznego i technologicznego oraz przedstawienia badania jakości oczyszczonych ścieków (potwierdzających zachowanie parametrów oczyszczania), wykonane przez podmiot posiadający akredytację dla wykonywania tych badań. Raport musi zawierać dokumenty potwierdzające, ze ściek oczyszczony uzyskał parametry określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. (Dz. U. z 2014r., poz. 1800) w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szkodliwych dla środowiska wodnego; d)Ponadto dla każdego z elementów obiektu należy sporządzić dokumentację fotograficzną obrazującą poszczególne etapy montażu oczyszczalni ścieków, oraz po zakończeniu wszystkich prac przedłożyć ją zamawiającemu na nośniku elektronicznym.


II.4) Główny kod CPV: 45232421-9
Dodatkowe kody CPV:

45231300-8,

45310000-3,

44523000-2

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin zakończenia robót do 10.12.2018r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Podebłociu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 25/05/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

TST Szymon Tomaszewski, , Dąbrówka Nowa 50, 86-014, Sicienko, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 385588.45 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
31/12/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Przedłużenie terminu zakończenia robót do 28.02.2019r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Niekorzystne warunki atmosferyczne tj. opady śniegu i zalegający śnieg uniemożliwiają zakończenie robót budowlanych.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.