eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Międzychód › Budowa przedszkola publicznego przy Zespole Przedszkoli nr 1 ul. św.Jana Pawła II w Międzychodzie.Ogłoszenie z dnia 2019-01-10

Ogłoszenie nr 560006042-N-2019 z dnia 10-01-2019 r.

Międzychód: Budowa przedszkola publicznego przy Zespole Przedszkoli nr 1 ul. św.Jana Pawła II w Międzychodzie.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 575810-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500037680-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzychód, Krajowy numer identyfikacyjny 52459400000, ul. ul. Piłsudskiego 2, 64400 Międzychód, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 957 488 100, e-mail urzad@miedzychod.pl, faks 957 488 134.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzychod.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa przedszkola publicznego przy Zespole Przedszkoli nr 1 ul. św.Jana Pawła II w Międzychodzie.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RII.271.21.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa przedszkola publicznego przy Zespole Przedszkoli nr 1 - ul. św. Jana Pawła II w Międzychodzie, obejmującego m.in.: Etap I A Roboty rozbiórkowe - Rozbiórka: dwóch budynków gospodarczych o konstrukcji lekkiej położonych w południowej części działki oraz istniejącego placu zabaw w części wschodniej B Roboty budowlane - Budowa nowego budynku przedszkola o pow. zabudowy 1 127,49 m2 i kubaturze 3 946,21 m3 w części wschodniej działki wraz z przyłączami (kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej), obejmująca m. in.: 1. roboty ziemne, 2. roboty fundamentowe - posadowienie bezpośrednie w postaci stóp i ław fundamentowych żelbetowych, izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe i poziome, izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej, ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej wraz z izolacją przeciwwilgociową i termiczną, przygotowanie i montaż zbrojenia, 3. podłoża pod posadzki - podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, 4. roboty murowe - ściany zewnętrzne i ściany wewnętrzne nośne z bloczków z betonu komórkowego o gr. 24 cm, ściany z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 cegły z otworami na okna i drzwi, ściany działowe wewnętrzne z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm, otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych, wentylacyjne kanały z pustaków betonowych, 5. roboty betonowe - słupy żelbetowe, belki i podciągi żelbetowe, stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, żelbetowe płyty stropowe, 6. strop prefabrykowany - płyty kanałowe - wykonanie stropodachu z płyt kanałowych typu żerańskie 7. pokrycie dachu płaskiego i obróbki blacharskie - izolacja termiczna składająca się z: samoprzylepnych membran bitumicznych, płyt styropianowych, folii polietylenowej oraz płyt wełny mineralnej 25 cm, rynny dachowe i spustowe z PCW, obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy, 8. elementy wyposażenia dachu - obróbki blacharskie z blachy powlekanej, osadzenie okien w połaci dachowej, drabina systemowa z barierą ochronną, boazeria z listew drewnianych i wykończenie boazerii, tarasy drewniane na legarach, 9. rusztowania - rusztowania ramowe przyścienne wraz z instalacją odgromową 10. stolarka ALU zewnętrzna - montaż okien aluminiowych, montaż drzwi i skrzydeł drzwiowych 11. elewacja - ocieplenie ścian, tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne, obróbki z blachy stalowej, malowanie farbą silikonową - wykonane ręcznie, wykonanie logo, napisów i ozdób, rusztowania ramowe elewacyjne, dostawa i montaż wycieraczek systemowych, 12. posadzki na gruncie - izolacje: przeciwwilgociowe, przeciwwodne, cieplne i przeciwdźwiękowe, podkłady betonowe, 13. podłogi - warstwy wyrównujące i wygładzające, uszczelnienie płynną folią, posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, klejenie wykładzin rulonowych: PCW jednowarstwowych, tekstylnych i linoleum, posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko, 14. okładziny ścian i sufitów - tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie na ścianach, tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach, tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, układanie tapet, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych, licowanie ścian płytkami, dostawa i montaż wyposażenia łazienki dla niepełnosprawnych, sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej 15. stolarka okienna wewnętrzna i stolarka drzwiowa wewnętrzna - montaż okien aluminiowych, montaż drzwi aluminiowych, drzwi stalowe przeciwpożarowe, ścianki ustępowe, montaż rolet z listew 16. instalacja wewnętrzna - woda zimna, ciepła i cyrkulacyjna - wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł, rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych o średnicach zewnętrznych: 90 mm, 40 mm, 50 mm, 32 mm, 25 mm, 20 mm i 16 mm, izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi o zróżnicowanej średnicy, zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych, zawory czerpalne, baterie umywalkowe lub zmywakowe, baterie natryskowe 17. instalacja przeciwpożarowa - szafki hydrantowe wnękowe, rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej: 50, 40, 25, 15 mm o połączeniach gwintowanych, 18. kanalizacja wewnętrzna - wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy: 160 mm, 110 mm, 75 mm, 50 mm w wykopach i na ścianach budynku, umywalki pojedyncze porcelanowe, zlewozmywaki żeliwne, ustępy ze spłuczką ustępową typu "kompakt", brodziki natryskowe, rury stalowe o złączach spawanych 19. kanalizacja technologiczna - wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy: 160 mm, 110 mm, 75 mm, 50 mm w wykopach i na ścianach budynku, rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o średnicy 110 mm, umywalki pojedyncze porcelanowe, zlewozmywaki żeliwne, rury stalowe o złączach spawanych 20. instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - komplet urządzeń klimatyzacji wg projektu, kratki wentylacyjne do przewodów stalowych, z przepustnicą, anemostaty KN, KW, wentylatory, podstawa dachowa tłumiąca, tłumik akustyczny, przewody wentylacyjne: z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne, elastyczne oraz z rur okrągłych z blachy ocynkowanej, izolacja kanałów matami z wełny mineralnej z powłoką z folii aluminiowej, obudowa pionów wentylacyjnych płytami gips.-kart. o odporności ogniowej stropu na rusztach metalowych 21. instalacja ogrzewania podłogowego - montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna - rurociągi z PE- RT o śr. 18x2 mm, i rozstawie 25 cm, wykonanie płyty grzewczej niezbrojonej, rozdzielacze do ogrzewania podłogowego, szafki 22. instalacja centralnego ogrzewania - grzejniki stalowe jedno- i dwupłytowe o różnych wysokościach, wsporniki do grzejnika płytowego higienicznego, zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych, głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C, wyposażenie kotłowni wg projektu, rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej: 20, 32 i 40 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach, rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej: 20, 25 i 40 mm o połączeniach spawanych w kanale, izolacja rurociągów o zróżnicowanej średnicy otulinami, szafki z rozdzielaczami, zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm, wykucie wnęk i bruzd, przebicie otworów w ścianach z cegieł, zamurowanie przebić w stropach i ścianach 23. tablice rozdzielcze - montaż przyścienny rozdzielnicy TE0, tablice rozdzielcze: TE1, TE2, TE3, TE4, 24. wewnętrzne linie zasilające - kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny, nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm, układanie kabli w rurach, układanie kabli w złączach kablowych ręcznie, zasypanie rowów i zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi 25. montaż koryt oraz konstrukcji - rury instalacyjne o śr.do 28 mm w konstrukcjach betonowych wykonywanych w technologii monolitycznej, elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przykręcanie do gotowego podłoża na stropie (2 mocowania), korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów, montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły, rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach 26. instalacja gniazd wtykowych i okablowania - mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle, zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm, przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym, puszki instalacyjne podtynkowe: pojedyncze o śr.do 60 mm, podwójne o śr.do 60 mm, potrójne o śr.do 60 mm, gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewody kabelkowe wciągane do rur, przewody kabelkowe n.t. mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu, układanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych 27. oprawy oświetleniowe - montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych bez odbłyśnika-przykręcane końcowe-LED, montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - LED, montaż opraw w sufitach podwieszanych - 600x600, montaż opraw w sufitach podwieszanych - 1200x600, montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact - awaryjna LED, oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa LED ewakuacyjna, przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 28. instalacja odgromowa - montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III, przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych oraz na wspornikach obsadzanych, zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku stromym, złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik, Iglite 3m montowane na dachu z gotowymi kotwami 29. instalacja sieci komputerowej - montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy do 26 mm podłoże betonowe), przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur, montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2, montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - ramki do kanałów instalacyjnych, montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19", tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45, krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej i w gnieździe abonenckim, 30. telewizja przemysłowa - kamery TVU zewnętrzne, kamery TVU wewnętrzne oraz urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu 31. system sygnalizacji włamania - przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton, przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 układane w gotowych korytkach, montaż modułowych centrali alarmowych do 8 linii dozorowych, montaż klawiatur szyfrowych i czytników kart, montaż akumulatora bezobsługowego o pojemności do 10 Ah, montaż obudów, czujek ruchu i otwarcia, montaż sygnalizatorów optyczno-akustycznych, kontrolerów (sterowników), montaż zasilaczy 32. pomiary - badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy, sprawdzenie stanu izolacji rozdzielnicy, dwukrotne sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej , jednokrotne sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego 33. system nagłośnieniowy - przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur, zainstalowanie mikrofonu przenośnego, zainstalowanie głośników bez obudowy przy suficie, zainstalowanie konsolety mikserskiej typu pulpitowego i panelowego o 12 wejściach na stole lub biurku, montaż szafy dystrybucyjnej 19" wraz z wyposażeniem (listwa zasilająca), uruchomienie zespołów realizacji programów o 30 liniach wej./wyj., przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym, puszka instalacyjna podtynkowa, instalowanie tablic mikrofonowych z sygnalizacją 2 Gn na ścianie, instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W we wnęce lub na ścianie murowanej 34. oświetlenie zewnętrzne - kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III, nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m, ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm, układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III, zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi, montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III, montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg, montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m, montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 35. przyłącze wodociągowe - wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III, ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m), kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm, rurociągi z PE łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 90 mm, oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego, zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV, zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III, rury ochronne z PE d=200x11,90 mm 36. przyłącze kanalizacyjne - wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład, ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką (szerokość do 1m), kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm, kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm, studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 400 mm - zamknięcie rurą teleskopową, dostawa i montaż prefabrykowanej żelbetowej studni kontrolnej śr. 1000 mm (komplet: przyłącze i czerpak poboru prób, właz żeliwny D400), dostawa i montaż prefabrykowanego żelbetowego separatora tłuszczu z osadnikiem Q=2 l/s, o pojemności 200 l (komplet: kosz części stałych oraz włazy żeliwne D400), zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV, zagęszczenie nasypów zagęszczarkami 37. kanalizacja deszczowa - wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład, ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz rozbiórką (szerokość do 1m), kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm, Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o średnicach zewnętrznych: 250 mm, 200 mm i 160 mm, dostawa i montaż systemowego zbiornika retencyjnego 4,2 m3 (komplet), wraz z robotami ziemnymi, dostawa i montaż systemowego odwodnienia liniowego z rusztem żeliwnym i żeliwnym zabezpieczeniem krawędzi, dostawa i montaż systemowego żelbetowego separatora koalescencyjnego substancji ropopochodnych (bet. C35/45) zintegrowanego z osadnikiem wstępnym, właz żeliwny D400; Qn=10 l/s, Vos=2000 l, dostawa i montaż systemowej żelbetowej studni poboru próbek (bet. C35/45), komplet: przyłącze, czerpak poboru prób, właz żeliwny D400, studzienki rewizyjne systemowe PVC o śr. 400 mm, zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10m, zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, przepust pod jezdnią wg projektu Etap II A Roboty rozbiórkowe - Rozbiórka istniejącego budynku przedszkola w części zachodniej działki - budynek parterowy, niepodpiwniczony, o konstrukcji lekkiej szkieletowej o pow. zabudowy 938,5 m2 kubaturze brutto 3 003,20 m3 B Roboty budowlane - Budowa stoku zjazdowego pokrytego igielitem (całoroczna warstwa zjazdowa) i pozostałe zagospodarowanie terenu w części zachodniej i południowej nieruchomości 1. dach - wejście - dachy zielone: uszczelnienie, paraizolacja, termoizolacja, odwodnienie i warstwy ogrodnicze, urządzenie i wyposażenie całorocznego stoku narciarskiego, 2. nawierzchnia - stok - dachy zielone: izolacja, odwodnienie, warstwy ogrodnicze, trawa - igielit, pompa w obiegu instalacji wodnej, balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym, - Zagospodarowanie terenu: a) drogi wewnętrzne - podsypka piaskowa i cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym, podbudowa z kruszywa łamanego, geotkanina, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, tarasy z desek tarasowych b) ciągi piesze - podsypka piaskowa i cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym, podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej i nawierzchnie żwirowe c) obrzeża, krawężniki - ława pod krawężniki betonowa z oporem, obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej d) mała architektura i wyposażenie - balustrady tarasowe z pochwytem stalowym, dostawa i montaż wyposażenia - technologia kuchni, dostawa i montaż uchwytów na flagę oraz tablic z godłem i tablic administracyjnych e) ogrodzenie - wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m, betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu, ogrodzenie z paneli zgrzewanych z prętów stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych),średnica drutu panela ocynkowanego: 5,0 [mm]. 3 przegięcia na wysokości panela. Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]. Wymiar oczek małych: 50 x 50 [mm].Szerokość panela: 2500 [mm]. Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 mm. Wysokość panela 1510 [mm]. Kolor panela- antracyt, REAL7016. Słupki z profila 60x40 [mm] ocynk+ antracyt. Słupy z obejmami i kapturkami. Montaż paneli do słupów za pomocą obejm i nakrętek zrywalnych. Długość słupa 2200 mm, brama przesuwna automatyczna wypełniona panelem /jak ogrodzenie/, wys. 1500 mm, szer. 5000 mm, kpl. z szyną, rolkami i mocowana szpilkami do betonu, automatyka do bramy, rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV, Budowa ogrodzeń : wykonanie - płyta prefabrykowana systemowa 2520 x 200 x 50 mm, budowa ogrodzeń : wykonanie - montaż łączników płyt prefabrykowanych. Etap III A Roboty budowlane - Zagospodarowanie terenu w zakresie: a) nawierzchnie - nawierzchnia placu zabaw o pow. 460 m2 b) wyposażenie mini boiska do koszykówki c) urządzenie placu zabaw dla maluchów - dwie piaskownice, 4 urządzenia zabawowe, 2 tablice, 2 ławki bez oparcia d) urządzenie placu zabaw dla starszaków - piaskownica, 7 urządzeń zabawowych, tablica + kółko krzyżyk, 4 ławki drewniane bez oparcia, 3 drewniane kosze na śmieci. Szczegółowy zakres robót do wykonania określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej jak również w przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowym stanowiącym załączniki do SIWZ, na podstawie których należy wycenić wartość robót budowlanych ww. zamówienia publicznego i wpisać do formularza ofertowego - Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo w dokumentacji projektowej. 4. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 'lub równoważne' zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy. 5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.). 6. Zaleca się, aby wykonawcy dokonali wizji lokalnej w miejscu realizacji Inwestycji w celu oceny dokumentów przekazanych w ramach danego postępowania przez Zamawiającego. 7. Zamawiający określa warunki realizacji zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w następujący sposób: Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: - oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia wg załącznika nr 2 i nr 3 oraz oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składa każdy partner z osobna, - podmioty występujące wspólnie (np. konsorcjum), warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej winien spełnić jeden z konsorcjantów lub łącznie cały ten podmiot, - wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 8. Zamawiający zastrzega, że poniższe rodzaje czynności wymagają zatrudnienia na postawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę: a.) Wykonawca zobowiązany jest na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP zatrudnić na podstawie umowy o pracę minimum ośmiu pracowników łącznie do wykonywania wszelkich prac fizycznych w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej związanych bezpośrednio z wykonaniem przedmiotu zamówienia, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z póź. zmianami). b.) Wykonawca udokumentuje zatrudnienie tych osób zgodnie z poniższymi zasadami: - w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, we wskazanym przez Zamawiającego terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane pod lit. a) powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: * przedstawi oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; * poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych; - nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi/roboty budowlane na podstawie umowy o pracę; - za niewypełnienie obowiązku zatrudniania pracowników świadczących usługi/roboty budowlane na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej w §7 ust. 1 lit. b) tiret 5 umowy.


II.4) Główny kod CPV: 45214100-1
Dodatkowe kody CPV:

45111200-3,

45111300-1,

45223000-6,

45442100-8,

45420000-7,

45330000-9,

45310000-3,

45340000-2,

32320000-2,

32323500-8,

51314000-6,

51314000-6,

32240000-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 03.10.2017 r. do dnia 29.03.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
08/01/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
wystąpienie robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym, a koniecznych do wykonania w celu prawidłowego wykonania zamówienia

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Zmiana wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robót w wysokości mniejszej niż 15 % wartości zamówienia pierwotnie określonego w umowie

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana wynagrodzenia wykonawcy wystąpiła w związku z wykonaniem robót dodatkowych wymienionych w protokóle konieczności nr 1 z dnia 07.01.2019 r.o wartości wyliczonej przez Wykonawcę w kosztorysach ofertowych na kwotę brutto 197.867,78 zł, w tym 23 % podatek VAT w kwocie 36.999,66 zł, cena netto 160.868,12 zł, stanowiących integralną część aneksu nr 2 z dnia 07.01.2019 r.Roboty dodatkowe nie były objęte zamówieniem podstawowym. Zmiana Wykonawcy nie może być dokonana ze względów ekonomicznych i technicznych. Łączna wartość zmian nie przekracza 15 % zamówienia co stanowi przesłankę uzasadniającą wprowadzenie zmian, o których mowa w rat. 144 ust. 1 pkt.6 ustawy Pzp.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
W oparciu o § 11 ust.1 umowy zmienia się § 2 ust.2 umowy, który otrzymuje brzmienie:Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi 6.180.071,31 zł brutto (sześć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych 31/100, w tym 23 % podatek VAT w kwocie 1.155.623,09 zł, cena netto 5.024.448,22 zł.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.