eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miedziana Góra › Nadzór inwestorski nad inwestycjami termomodernizacji i modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Miedziana GóraOgłoszenie z dnia 2019-01-10

Ogłoszenie nr 560005961-N-2019 z dnia 10-01-2019 r.

Miedziana Góra: Nadzór inwestorski nad inwestycjami termomodernizacji i modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Miedziana Góra
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: rzedmiot zamówienia współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.1. "Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF" Osi 6 Rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020; Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego dla osi priorytetowej 6. "Rozwój miast", działanie 6.2 "Promowanie Strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska - ZIT KOF

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 526040-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500074748-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miedziana Góra, Krajowy numer identyfikacyjny 29101032300000, ul. ul. Urzędnicza 18, 26085 Miedziana Góra, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 303-16-26, e-mail anna.zolbach@miedziana-gora.pl, faks 41 303-16-05.
Adres strony internetowej (url): http://www.miedziana-gora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Nadzór inwestorski nad inwestycjami termomodernizacji i modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Miedziana Góra

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IGPOS.271.10.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją dwóch inwestycji pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich" i "Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miedziana Góra". Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część 1: Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich Część 2: Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Miedziana Góra


II.4) Główny kod CPV: 71.52.00.00 - Usługi nadzoru budowlanego
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Część I - do 31.01.2019 r. Część II - do 31.10.2018 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Miedziana Góra
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 06/04/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek, , ul. W. Witosa 103B/47, 25-561, Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 19500.00 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
04/12/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana dotyczy zmiany terminu realizacji umowy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Ze względu na wystąpienie okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo dołożenia należytej staranności, a zarazem opisane w protokołach konieczności, dokonano zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy. Umowa na nadzór nad realizowaną inwestycją zostaje zawarta do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego i 60 m-cy od zakończenia inwestycji na czynności wynikających z okresu rękojmi i gwarancji. Informacja o możliwości zmiany terminu umowy została zawarta w treści umowy w par. 4 ust. 2, par.11 ust. 4 oraz par. 27 i pkt. 25.1. SIWZ oraz spełnieniu wszystkich przesłanek warunkujących dopuszczalność zmiany umowy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Dokonano również zmiany osoby, która ze strony Zamawiającego jest uprawniona do sprawowania nadzoru nad wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę, obowiązki te pełni Pani Martyna Kaniowska.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.