eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzebownisko › Wybudowanie czterooddziałowego przedszkola i dwuoddziałowego żłobka, zaplecza boiska Orlik lekkoatletyczny przy Zespole Szkół w Jasionce oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego oddziału przedszkolnego z zapleczem kuchennym na pomieszczenia dydaktyczne, w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie kompleksu oraz użytkowanie budynków zgodnie z ich przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem działki oraz wykonaniem przyłączy.Ogłoszenie z dnia 2020-01-13

Ogłoszenie nr 560005872-N-2020 z dnia 13-01-2020 r.

Trzebownisko: Wybudowanie czterooddziałowego przedszkola i dwuoddziałowego żłobka, zaplecza boiska Orlik lekkoatletyczny przy Zespole Szkół w Jasionce oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego oddziału przedszkolnego z zapleczem kuchennym na pomieszczenia dydaktyczne, w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie kompleksu oraz użytkowanie budynków zgodnie z ich przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem działki oraz wykonaniem przyłączy.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 552813-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500143591-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzebownisko, Krajowy numer identyfikacyjny 69058215700000, ul. Trzebownisko 976, 36-001 Trzebownisko, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 177 713 700, e-mail z.pawlarczyk@trzebownisko.pl, faks 177 713 719.
Adres strony internetowej (url): www.trzebownisko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wybudowanie czterooddziałowego przedszkola i dwuoddziałowego żłobka, zaplecza boiska Orlik lekkoatletyczny przy Zespole Szkół w Jasionce oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego oddziału przedszkolnego z zapleczem kuchennym na pomieszczenia dydaktyczne, w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie kompleksu oraz użytkowanie budynków zgodnie z ich przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem działki oraz wykonaniem przyłączy.

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Projektowany budynek: Parterowy, niepodpiwniczony, w technologii tradycyjnej, murowany, przykryty dachem o konstrukcji drewnianej. Powierzchnia zabudowy - 1767,77 m2 i kubatura 10 167 m3. Wysokość budynku - 8,23 m. W budynku będą następujące instalacje: instalacja wod. kan., c.o., c.w. wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła oraz wentylacja grawitacyjna, kotłownia gazowa o mocy 300 kW i instalacja gazowa, instalacja elektryczna i słaboprądowa: okablowanie strukturalne, monitoring, system sygnalizacji włamania i napadu, kontrola dostępu, instalacja domofonowa, instalacja RTV, instalacja radiowęzła, system sygnalizacji pożaru, instalacja fotowoltaiczna. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - budowę nowego budynku z funkcją: przedszkola, żłobka, zaplecza boiska oraz części kuchennej i jadalni połączonej przewiązką z istniejącą szkołą wraz z wszystkimi instalacjami, - dostawę urządzeń i wyposażenia technologicznego kuchni, - zmianę sposobu użytkowania istniejącego oddziału przedszkolnego z zapleczem kuchennym na świetlicę z zapleczem, - budowę przyłączy: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem wylotu do potoku Świerkowiec, przełożenie odcinka sieci gazowej zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy czynnej sieci gazowej wydanymi przez PSG Oddział w Rzeszowie, zewnętrznej instalacji gazowej. - budowę: drogi, chodników, parkingów, przebudowa zjazdu, plac zabaw, piłkochwyt wys. 6 m. ogrodzenie, zagospodarowanie terenu - likwidacja istniejącej podziemnej infrastruktury zaznaczonej na projekcie zagospodarowania terenu: g 65, kd 200, - inne roboty towarzyszące inwestycji. Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje następujących dostaw i robót: - dostawy mebli do pomieszczeń żłobka, przedszkola i stołówki, - wykonania przyłącza wodociągowego z uwagi na wykonanie go przez wykonawcę drogi dojazdowej do Orlika lekkoatletycznego, - wykonanie dwóch studni kanalizacji deszczowej tj. S6 i S5 wraz z ich połączeniem rurociągiem z uwagi na ich wykonanie przez wykonawcę drogi dojazdowej do Orlika lekkoatletycznego, - przyłącza energii elektrycznej - wykona PGE Dystrybucja S.A., - przyłącza gazowego - wykona PSG Oddział w Rzeszowie. W trakcie realizacji robót dojazd do placu budowy odbywał się będzie po istniejącej drodze wewnętrznej zlokalizowanej przed Zespołem Szkół w Jasionce a przewidzianej w przedmiotowym zadaniu do budowy i przebudowy . Zamawiający informuje, że w tym roku przeznaczył na realizację przedmiotowej inwestycji 3 050 000 złotych.Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące dodatki do SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 90000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45214100-1,

45215200-9,

45200000-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
19.06.2018- 15.01.2020

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
06/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
koniecznośc wydłużenia terminu umowy do dnia 29.05.2020r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Ze względu na się konieczność wykonania dodatkowych robót wykraczających poza przedmiot zamówienia podstawowego, w tym nieopisanych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej i nie ujętych w ofercie Wykonawcy zmienia się termin realizacji umowy - etap IV-do dnia: 29 maja 2020r.(z dnia 15.01.2020r.) Pierwotny termin realizacji zadania przypadał na dzień 15 listopada 2020r. Strony w czasie zawierania aneksu nr 2 skracającego termin realizacji umowy z dnia 15 listopada 2020r. na dzień 15 stycznia 2020r. nie mogły przewidzieć, konieczności wykonania dodatkowych prac. W czasie realizacji umowy - etap IV -związanej ze zmiana sposobu użytkowania istniejącego oddziału przedszkolnego z zapleczem kuchennym na pomieszczenia dydaktyczne, po rozpoczęciu prac budowlanych okazało się, że stan faktyczny różni się od dokumentacji. Stwierdzono, że w ścianach przeznaczonych do wyburzenia przebiegają instalacje elektryczne, wodociągowe ( woda ciepła i woda zimna), ogrzewanie, hydrantowa itp. Jest to okoliczność której nie można było przewidzieć na etapie przygotowania dokumentacji projektowej ani w czasie przetargu na roboty. Projektant musiałby dokonać całkowitego rozkucia ścian, posadzek oraz sufitów w celu stwierdzenia przebiegu instalacji, natomiast pomieszczenia te były użytkowane. Miejscowe odkrywki wykonywane przy przeprowadzaniu inwentaryzacji obiektu, niezbędnej do opracowania dokumentacji, nie wskazywały na taki przebieg instalacji wewnętrznych. Wykonanie instalacji jest niezbędne do poprawnej realizacji zadania, nie możliwe jest wykonanie umowy w zakresie podstawowym bez przebudowy instalacji wewnętrznych. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów zarówno ekonomicznych jak i technicznych. Poza tym zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność oraz znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego. Wynika to z następujących okoliczności: Wykonawca ma zagospodarowany plac budowy i sprzęt niezbędny do wykonania dodatkowych robót, co zmniejsza koszty wykonania robót w porównaniu z ewentualnym nowym (innym) wykonawcą. Ewentualna wartość zmiany nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.