eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Przebudowa i rozbudowa elektronicznego zabezpieczenia i kontroli dostępu, rozbiórka budynku nr 35 i budowa nowego budynku biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb WOSzK Mrągowo - postępowanie nr 60/RBOgłoszenie z dnia 2019-01-10

Ogłoszenie nr 560005824-N-2019 z dnia 10-01-2019 r.

Olsztyn: Przebudowa i rozbudowa elektronicznego zabezpieczenia i kontroli dostępu, rozbiórka budynku nr 35 i budowa nowego budynku biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb WOSzK Mrągowo - postępowanie nr 60/RB
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 563177-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500160356-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 510698342, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48261321600, e-mail rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl, faks +48261321689.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka organizacyjna MON

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa i rozbudowa elektronicznego zabezpieczenia i kontroli dostępu, rozbiórka budynku nr 35 i budowa nowego budynku biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb WOSzK Mrągowo - postępowanie nr 60/RB

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

60/RB

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa elektronicznego zabezpieczenia i kontroli dostępu, rozbiórka budynku nr 35 i budowa nowego budynku biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb WOSzK Mrągowo. W ramach zamówienia należy wykonać: ławy fundamentowe żelbetowe; ściany fundamentowe konstrukcyjne murowane z bloczków betonowych; ściany konstrukcyjne wewnętrzne i zewnętrzne murowane z cegły silikatowej; słupy, podciągi, belki, wieńce - żelbetowe; strop żelbetowy monolityczny; dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo-płatwiowej, przyłącza - wodociągowe, sanitarne, cieplne, cwu i cyrkulacyjne, energetyczne, instalacje - kanalizacji sanitarnej, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej, grzewczą, wentylacyjną i klimatyzacyjną, elektryczną i teletechniczną oraz systemy alarmowe - system kontroli dostępu, system sygnalizacji pożaru, telewizyjny system nadzoru, system sygnalizacji włamania i napadu oraz system napadowy. W ramach inwestycji należy również wykonać nową konstrukcję drogi wewnętrznej z dostosowaniem do obciążenia pojazdami kołowymi do 40 ton, jednostronny chodnik, miejsca parkingowe oraz plac postojowy, przebudować i rozbudować elektroniczne zabezpieczenia i kontrolę dostępu. Przy budynku nr 123 należy wykonać kontrolowane wejście dla osób z rowerami oraz osobną furtkę dla osób niepełnosprawnych, wymienić bramę wjazdową wraz z furtką oraz wygrodzić teren wejściowy aż do budynku. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 3, 4, 6, 7, 8 do SIWZ; 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: teren zamknięty Kompleksu Wojskowego Mrągowo położony na działce nr ewid. 8, obręb 9 Mrągowo. Teren administrowany przez 24 WOG Giżycko.; 3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy, tj. wykonane roboty i zamontowane urządzenia na okres: minimum 36 - maksimum 60 miesięcy; 4. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt i wyposażenie na okres: minimum 36 - maksimum 60 miesięcy; 5. Okres rękojmi: 60 miesięcy - wg art. 568 § 1 K.C.; 6. Wykonawca od daty przekazania obiektu do użytkowania przez 12 miesięcy prowadzić będzie konserwację i przeglądy: instalacji chłodniczej, systemu sygnalizacji pożaru, tablicy informacyjnej, systemu wideodomofonów oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu, telewizyjnego systemu nadzoru i systemu kontroli dostępu zgodnie z zapisami Normy Obronnej - systemy alarmowe NO-04-A004-8 - Eksploatacja; 7. W przypadku systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu kontroli dostępu, telewizyjnego systemu nadzoru wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowiązany jest do dokonania naprawy w ciągu 4 godzin od zgłoszenia usterki przez użytkownika zgodnie z zapisami Normy Obronnej - systemy alarmowe NO-04-A004-8 - Eksploatacja; 8. Zgodnie z art. 37 ust. 6 Zamawiający nie udostępnia na stronie internetowej: Projektu zagospodarowania terenu o klauzuli ZASTRZEŻONE, Projektu budowlanego branży teletechnicznej o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz Projektu wykonawczego branży teletechnicznej o klauzuli ZASTRZEŻONE, które pozostają do wglądu, w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim złożeniu przez Wykonawcę wniosku o udostępnienie powyższych dokumentów, wraz z podaniem proponowanej daty (godziny) udostępnienia i załączeniem upoważnień do dostępu do dokumentów o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz aktualnych zaświadczeń o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych osób, które będą dokonywały wglądu do dokumentów;


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45315300-1,

45311100-1,

45216000-4,

45216200-6,

45232460-4

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dnia 04.06.2020 roku

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Przebudowa i rozbudowa elektronicznego zabezpieczenia i kontroli dostępu, rozbiórka budynku nr 35 i budowa nowego budynku biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb WOSzK Mrągowo - postępowanie nr 60/RB
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 06/07/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Elnet Sp. z o.o. , , ul. Metalowa 3, 10-603, Olsztyn, kraj/woj. warmińsko - mazurskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 2476000 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
19/12/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmiana zakresu prac zgodnie z Protokołem konieczności nr 1/WB/TEL/S

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Konieczność wykonania robót zamiennych branży sanitarnej i teletechnicznej oraz zaniechania wykonania robót branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, których zakres wynika z Protokołu konieczności nr 1/WB/TEL/S, zatwierdzonego w dniu 06.12.2018 roku, stanowiącego załącznik nr 4 do umowy, celem właściwego rozliczenia robót budowlano - montażowych

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.