eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › Poprawa infrastruktury dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych Domu Momocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze.Ogłoszenie z dnia 2019-01-10

Ogłoszenie nr 560005791-N-2019 z dnia 10-01-2019 r.

Jelenia Góra: Poprawa infrastruktury dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych Domu Momocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500233462-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500233462-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Jelenia Góra, Krajowy numer identyfikacyjny 23082152300000, ul. Pl. Ratuszowy 58, 58500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 7546101, 75 46 201, e-mail ratusz_um@jeleniagora.pl, faks 075 7546159, 7546204.
Adres strony internetowej (url): www.jeleniagora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Poprawa infrastruktury dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych Domu Momocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IZP-Z.271.51.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z dostosowaniem infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych w zakresie likwidacji barier architektonicznych i przystosowania wejścia do budynku (przebudowa schodów, budowa pochylni, montaż barierek), przystosowanie parkingu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa wjazdu i placu manewrowego w ramach ochrony przeciwpożarowej.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45111291-4,

45111300-1,

45223500-1,

45233140-2

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa została zawarta na okres od 04.11.2018 r. do 31.11.2018 r. i przedłużona aneksem nr 1 do 31.12.2018 oraz aneksem nr 2 do 30.04.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
10/01/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zmiana zakresu i zwiększenie wartości umowy o kwotę 45 865.08 PLN, zmiana terminu zakończenia robót do dnia 10.08.2018 r. oraz zmiana zakresu i zwiększenie wartości umowy o kwotę 43529.14 PLN

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Po wykonaniu rozbiórki betonowej drogi dojazdowej do Domu Pomocy Społecznej stwierdzono, że odsłonięte podłoże gruntowe ma niestabilny charakter. Konieczność wymiany gruntu pod drogą dojazdową na powiechni ok 250m2 i do głębokości ok. 1,10 m jest związana z przygatowaniem podłoża pod kontynuację robót drogowych określonych w zakresie umowie. Wobec powyższego konieczne jest: - wykonanie robót dodatkowych o wartość 45.865,08 PLN (brutt), których cena nie przekracza 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie IZP-Z.272.51.2018 z dnia 04.10.2018 r. na kwotę 690.000,00 PLN (bruto), - zmiana terminu zakończenia umowy z 28.12.2018 r. na 30.04.2018 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.