eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Zakup licencji Windows Server User CAL wraz z serwerem, zasilaczem UPS, licencjami oraz usługą wdrożeniowąOgłoszenie z dnia 2019-01-10

Ogłoszenie nr 560005779-N-2019 z dnia 10-01-2019 r.

Bytom: Zakup licencji Windows Server User CAL wraz z serwerem, zasilaczem UPS, licencjami oraz usługą wdrożeniową
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 648225-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500278413-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500305691-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 276902504, ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48323513364, e-mail przetargi@srk.com.pl, faks +48323513369.
Adres strony internetowej (url): www.srk.com.pl
Adres profilu nabywcy: www.srk.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup licencji Windows Server User CAL wraz z serwerem, zasilaczem UPS, licencjami oraz usługą wdrożeniową

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

BZ/06/18

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakup licencji Windows Server User CAL wraz z serwerem, zasilaczem UPS, licencjami oraz usługą wdrożeniową.


II.4) Główny kod CPV: 48820000-2
Dodatkowe kody CPV:

48000000-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa została zawarta na czas określony: od daty zawarcia umowy do dnia 24 grudnia 2018 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zakup licencji Windows Server User CAL wraz z serwerem, zasilaczem UPS, licencjami oraz usługą wdrożeniową
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 12/12/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

WASKO S.A., , ul. Berbeckiego 6, 44-100, Gliwice, kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 264493.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
18/12/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana zakresu finansowego

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Obniżenie ceny przez Wykonawcę

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.