eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tuchola › Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Tucholi -etap IOgłoszenie z dnia 2019-01-10

Ogłoszenie nr 560005747-N-2019 z dnia 10-01-2019 r.

Tuchola: Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Tucholi -etap I
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 539677-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500121146-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tuchola, Krajowy numer identyfikacyjny 9235115600000, ul. pl. Zamkowy 1, 89500 Tuchola, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 56 42 500, e-mail przetargi212@tuchola.pl, faks 52 334 21 38.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miasto.tuchola.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Tucholi -etap I

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.2.10.2018.AS

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

CPV 45000000-7 roboty budowlane, CPV 45111200-0 roboty zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, CPV 45112720-8 roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest inwestycja polegająca na budowie boisk szkolnych, bieżni, skoku w dal i ogrodzenia na działce nr 749/1 przy Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. ppłk. J. Wryczy w Tucholi, na której znajduje się boisko z trawy naturalnej oraz bieżnia szutrowa. Teren lokalizacji rozpatrywanej inwestycji jest własnością Gminy Tuchola będący w trwałym zarządzie, który objęty jest miejscowym planem zagospodarowania terenu uchwalony Uchwałą nr XLIX/432/98 Rady Miejskiej w Tucholi (teren A1 UO). Powyższa inwestycja znajduje się w strefie konserwatorskiej "B". Inwestycja posiada uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia: Planowana inwestycja budowy boisk szkolnych, bieżni, skoku w dal i ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. ppłk. J. Wryczy w Tucholi obejmuje w I etapie: ? budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 42 m x 22 m z trawy naturalnej z wypełnienie trawy hybrydowej, ? budowę bieżni okólnej trzytorowej o długości 155 m, ? budowę bieżni prostej czterotorowej do biegu na 60 m (brutto 72 mb), ? budowę piłko chwytów, ? budowę ogrodzenia. Do zakresu robót budowlanych w I etapie wchodzą: ? demontaż części istniejącego ogrodzenia, ? usunięcie starych obrzeży betonowych, ? ułożenie nowych warstw z kamienia łamanego i miału kamiennego, ? wykonanie wykopów pod fundamenty piłkochwytów i ogrodzenia, ? wykonanie fundamentów piłkochwytów i ogrodzenia, ? ułożenie nowych obrzeży betonowych, ? wykonanie nawierzchni z trawy hybrydowej, ? osadzenie gotowych bramek do piłki nożnej, ? montaż piłkochwytów i ogrodzenia, ? malowanie linii boisk. Wszelkie zaistniałe wątpliwości Wykonawca powinien konsultować z Zamawiającym. Szczegółowy opis robót budowlanych do wykonania znajduje się w dokumentacji projektowej oraz w dokumentach pomocniczych stanowiących następujące załączniki do niniejszej SIWZ: Załącznik nr 1a - dokumentacja techniczna załącznik do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - część opisowa; Załącznik nr 1b - dokumentacja techniczna załącznik do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - część graficzna; Załącznik nr 1c - projekt zagospodarowania terenu, Załącznik 1d - zaświadczenie ze Starostwa, Załącznik nr 2 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, Załącznik nr 3 - przedmiar, przy czym przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym, pozwalającym na przygotowanie oferty. Należy pamiętać, aby dane prace dotyczące ww. zadania wykonywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z pełną dokumentacją techniczną, która stanowi część niniejszej specyfikacji. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej placu budowy, w celu zapoznania się z warunkami wykonania robót oraz zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz należytego wykonania zamówienia, w szczególności w zakresie sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentacji przetargowej. Zamawiający może wymagać od wybranego w drodze przetargu przed przystąpieniem do realizacji robót dostarczenia następujących certyfikatów i autoryzacji dla: 1. Nawierzchnia hybrydowa ? atest PZH lub dokument równoważny dla maty wzmacniającej, ? raport z badań oferowanej maty wzmacniającej, potwierdzający wartości minimalne określonych cech funkcjonalnych w karcie technicznej oraz technologię i skład produktowy, ? autoryzację producenta maty wzmacniającej wystawioną dla Wykonawcy z potwierdzeniem gwarancji oraz podaniem miejsca inwestycji. Dokument musi potwierdzać, iż Wykonawca został przeszkolony w zakresie instalacji systemu nawierzchni, ? karta techniczna maty wzmacniającej z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji), ? próbka maty wzmacniającej z metryką producenta. 2. Nawierzchnia poliuretanowa ? certyfikat lub deklarację zgodności z normą PN-EN 14877:2008 wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzającego parametry projektowanej nawierzchni, ? kartę techniczną nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta, ? autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla Wykonawcy inwestycji wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. Dokument musi potwierdzić, iż Wykonawca został przeszkolony w zakresie instalacji systemu nawierzchni. Ponadto Zamawiający wymaga aby pracownicy firmy wykonującej zadanie, charakteryzowali się kulturą osobistą. Pracownicy muszą zachować wszelkie ostrożności podczas pracy, gdyż teren objęty budową jest miejscem publicznym. Zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu. Jak również nie można używać słów niecenzuralnych, ponieważ miejscem wykonywania inwestycji jest szkoła. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza, najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu szczegółowy kosztorys ofertowy do niniejszego zamówienia oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. Mimo przyjęcia rozliczenia ryczałtowego inwestycji, kosztorys ofertowy szczegółowy jest niezbędny do późniejszych rozliczeń Zamawiającego z Wykonawcą. Podstawą do zawarcia umowy jest cena wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty. W czasie wykonywania robót miejsce prowadzenia prac należy tak zabezpieczyć aby uniknąć wszelkich przypadkowych uszkodzeń ludzi i mienia. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały te muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru robót. Okres gwarancji: Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 3 letniej rękojmi na wykonane w ramach zawartej umowy roboty budowlane oraz wbudowane materiały. Okres udzielonej gwarancji liczony będzie od daty odbioru końcowego (protokół końcowy). Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania w należytym stanie terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca ma obowiązek unieszkodliwiania powstałych odpadów, jako wytwórca tych odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz.U.2016 poz. 1987). Wykonawca ma obowiązek uwzględnić koszt składowania, wywozu i utylizacji odpadów. Podane w niniejszej SIWZ, w opisie technicznym, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych niniejszą umową wyłącznie wyrobów i materiałów nowych w stanie kompletnym i nieuszkodzonym dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane oraz ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2017.1332 z późn. zm.). Wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz udostępnione na stronie internetowej: www.bip.miasto.tuchola.pl.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45111200-0,

45112720-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowę zawarto w dniu 22.05.2018 roku. Na realizację przedmiotu zamówienia wyznaczono termin od 04.06.2018r. do 20.08.2018r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
07/08/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmiana dotyczy terminu realizacji zamówienia, było: od 4.06.2018r do 20.08.2018r., zmieniono na: do 31.08.2018r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą przedłużenia terminu realizacji zamówienia zadania pn: "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Tucholi - etap 1" ze względu na utrzymujące się upały w ostatnich tygodniach z temperaturą powyżej 30 st. C, które powodują zmniejszenie tempa robót budowlanych i uniemożliwiają wykonanie niektórych prac budowlanych zgodnie ze sztuka budowlaną. Zamawiający i Wykonawca wspólnie działając na podst. par. 14 ust. 2 pkt 2 umowy nr ZP.272.8.2018 z dnia 22.05.2018r. zgodnie oświadczają, iż dniem 7.08.2018r. zmieniają na mocy niniejszego aneksu wiążącą ich umowę w par. 2 na wykonanie zadania pn."Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Tucholi - etap 1".

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zmianie ulega treść par. 2 umowy, który otrzymuje brzmienie: Strony ustalają termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.08.2018r."

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.