eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Podegrodzie › "Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy (rozbudowy) drogi gminnej ? nr 293946K "POLNA" wraz z dojazdami droga powiatowa nr 1549K ? odcinek bez nazwy ? nr 293945K " Do Burłackiego" ? mostu na potoku Brzeźnianka w miejscowości Brzezna", wraz z dojazdami droga gminna nr 293950K "Do Żwirowni" i droga powiatowa nr 1547K w miejscowości Brzezna" IIOgłoszenie z dnia 2019-01-10

Ogłoszenie nr 560005734-N-2019 z dnia 10-01-2019 r.

Podegrodzie: "Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy (rozbudowy) drogi gminnej ? nr 293946K "POLNA" wraz z dojazdami droga powiatowa nr 1549K ? odcinek bez nazwy ? nr 293945K " Do Burłackiego" ? mostu na potoku Brzeźnianka w miejscowości Brzezna", wraz z dojazdami droga gminna nr 293950K "Do Żwirowni" i droga powiatowa nr 1547K w miejscowości Brzezna" II
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 514546-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500056048-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Podegrodzie, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. Podegrodzie 248, 33386 Podegrodzie, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 459 033, e-mail gmina@podegrodzie.sacz.pl., faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.podegrodzie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy (rozbudowy) drogi gminnej ? nr 293946K "POLNA" wraz z dojazdami droga powiatowa nr 1549K ? odcinek bez nazwy ? nr 293945K " Do Burłackiego" ? mostu na potoku Brzeźnianka w miejscowości Brzezna", wraz z dojazdami droga gminna nr 293950K "Do Żwirowni" i droga powiatowa nr 1547K w miejscowości Brzezna" II

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DIN-ZA.271.1.6.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.3. Zamówienie obejmuje: aa) Zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie około 0,680 km dróg gminnych: ? wykonanie podkładów geodezyjnych w skali 1:500, ? wykonanie dokumentacji budowy (przebudowy) - zakres określono w załączniku 9 a, b, c do siwz ? wykonanie dokumentacji chodnika ? wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ? wykonanie dokumentacji budowy mostu wraz z dojazdami ? uzyskanie warunków od administratorów i wykonanie dokumentacji przebudowy wszystkich sieci, przyłączy kolidujących ( o ile będzie wymagane), w razie potrzeby wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci, na terenie jest sieć enrgetyczna koliidująca z budową drogi. ? odwodnienie ? wykonanie operatu wodno prawnego, ? uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań, raportu ( w razie potrzeby) ? wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych pełnobranżowych, ? wykonanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów lub w razie potrzeby dokumentacji geologiczno - inżynierskiej, ? dokumentacja geodezyjno prawna, ? uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew ( w razie potrzeby) ? opracowanie przedmiaru robót, ? opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ? opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, ? uzyskanie warunków, uzgodnień niezbędnych do opracowań projektowych, oraz uzyskanie warunków i uzgodnienie dokumentacji z Powiatowym Zarządem Dróg w Nowym Sączu, ? w imieniu Zamawiającego uzyskanie pozwolenia wodno prawnego, ? w imieniu Zamawiającego uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 8, 9 a, b, c do SIWZ. 3.4. Zamawiający posiada prawomocny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów objętych zamówieniem - opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 428 poz. 3096 w dniu 23 sierpnia 2010 r. 3.5. Na terenie objętym zamówieniem nie występują tereny zamknięte w rozumieniu Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz nie występuje obszar Natura 2000. 3.6. Zarządcami dróg na terenie objętym zamówieniem są: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu oraz Gmina Podegrodzie. 3.7. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Pzp związane z realizacją zamówienia, dot. osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Zamawiający nie określa ww. wymagań związanych z realizacją zamówienia, ponieważ zakres czynności wykonywanych w ramach realizacji zamówienia nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. 3.8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia w ilości do 50% wartości zamówienia podstawowego.


II.4) Główny kod CPV: 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od dnia podpisania umowy tj. 13.03.2018 r. do 15.12.2018 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
18/12/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Przedłużenie terminu reazlizacji zawartej umowy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Przedłużenie terminu realizacji umowy z powodu przedłużającym się oczekiwaniem na uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, uzgodnień branżowych oraz uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, która została przewidziana przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 1 pkt. 5) tiret pierwszy Umowy w zw. z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zawarto aneks nr 2 w dniu 18.12.2018 r. (obowiązujący od dnia 14.12.2018 r.) oraz aneks nr 3 w dniu 28.12.2018 r. - przedłużający termin realizacji umowy do dnia 30.06.2019 r. Kwota brutto umowy pozostaje bez zmian.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.