eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piła › Modernizacja kotłowni gazowej w I/Wągrowiec.Ogłoszenie z dnia 2020-01-03

Ogłoszenie nr 560000708-N-2020 z dnia 03-01-2020 r.

Piła: Modernizacja kotłowni gazowej w I/Wągrowiec.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 554312-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510157461-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Pile, Krajowy numer identyfikacyjny 17756002200000, ul. ul. Dr. Drygasa 7, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 210-57-00, e-mail zamowienia.pila@zus.pl, faks 67 212-22-38.
Adres strony internetowej (url): www.zus.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja kotłowni gazowej w I/Wągrowiec.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

270000/271/4/2019-ZAP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji kotłowni gazowej w Inspektoracie ZUS w Wągrowcu obejmującej swym zakresem roboty budowlane, sanitarne i elektryczne m.in.: a) roboty budowlane - remont ogólny pomieszczenia, połączenie pomieszczenia kotłowni z przedsionkiem (wyburzenie ściany), wykonanie dodatkowego okna oraz wymiana okna istniejącego na nowe, wymiana na nowe drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych do kotłowni, b) roboty sanitarne - wymiana kotła gazowego na nowy kondensacyjny wraz z całą technologią kotłowni (m.in. rozdzielacze, pompy, naczynie wzbiorcze), przeniesienie licznika gazu z wewnątrz budynku na zewnątrz, montaż systemu detekcji gazu, wymiana czopucha spalin na nowy, c) roboty elektryczne - wykonanie nowej instalacji elektrycznej w kotłowni, wykonanie nowej rozdzielnicy elektrycznej dla obwodów w kotłowni wraz z pożarowym wyłącznikiem prądu. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja projektowa w skład której wchodzą: Projekt budowlano-wykonawczy wielobranżowy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Przedmiar.


II.4) Główny kod CPV: 45111300-1
Dodatkowe kody CPV:

45421000-4,

45432100-5,

45442000-7,

90511000-2,

45310000-3,

45333000-0,

45331000-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
120 dni od dnia podpisania umowy.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
25/11/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmianie ulega termin wykonania umowy - przedłużony do dnia 20 grudnia 2019 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Konieczność wykonania dodatkowych prac, które nie zostały uwzględnione w Dokumentacji Projektowej a związane były ze zmianą przepisów. Brak możliwości uzyskania przez Wykonawcę wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.