eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › Wykonywanie usług komunalnych polegających na zimowym utrzymaniu dróg i utrzymaniu czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana GoślinaOgłoszenie z dnia 2019-05-22Ogłoszenie nr 551110-N-2019 z dnia 2019-05-22 r.

Gmina Murowana Goślina: Wykonywanie usług komunalnych polegających na zimowym utrzymaniu dróg i utrzymaniu czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Murowana Goślina, krajowy numer identyfikacyjny 52810300000000, ul. pl. Powstańców Wielkopolskich  9 , 62-095  Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8923600, 8923601, 8923602, e-mail gmina@murowana-goslina.pl, faks 618 122 140.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście za pośrednictwem kuriera lub przesłać pocztą
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, pokój nr 3 (kancelaria)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usług komunalnych polegających na zimowym utrzymaniu dróg i utrzymaniu czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina
Numer referencyjny: ZP.271.12.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usług komunalnych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 maja 2019 roku, polegających na zimowym utrzymaniu dróg i utrzymaniu czystości na terenie miasta i gminy Murowana Goślina. II. Opis przedmiotu zamówienia: A. Utrzymanie zimowe dróg. Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima, AZ) - wg wykazu standardu zimowego utrzymania określonego w Załączniku D do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Zimowe utrzymanie dróg polega na odśnieżaniu i usuwaniu skutków gołoledzi na drogach gminnych (drogi, ulice, chodniki, parkingi, zatoki autobusowe, place, tereny wokół przystanków autobusowych i wiat rowerowych). Do zimowego utrzymania dróg zalicza się także utrzymanie całodobowego dyżuru gotowości "Akcji Zima". W czasie, kiedy nie ma konieczności wyjazdu samochodów w trasę Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia dyżurów zimowych szczególnie w niedziele i święta min. 4 godz., podczas, których można będzie w razie potrzeby nawiązać łączność telefoniczną oraz w przypadkach nagłych rozpocząć akcję zimowego utrzymania dróg. 1) Utrzymanie zimowe dróg odbywa się od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r. Zamawiający może wprowadzić zmiany w powyższym terminie w przypadku wystąpienia sytuacji, której nie można przewidzieć (zmiany atmosferyczne). 2) Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta i gminy Murowana Goślina obejmuje wykonywanie prac porządkowych i usuwanie skutków zimy zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w tym: a. odśnieżanie z całej szerokości jezdni, ulic, chodników wraz z zatokami postojowymi, zatokami przystanków komunikacji miejskiej i utrzymaniem stałej przejezdności; b. profilaktyczne zabezpieczenie jezdni przed śliskością zimową; c. usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu odpowiednich (właściwych) środków chemicznych i uszorstniających; d. odśnieżanie jezdni w technologii mechaniczno-ręcznej, tj. uzupełnienie odpłużenia mechanicznego ręcznym odgarnięciem pokrywy śnieżnej w miejscach niedostępnych dla pługów, oraz technologii ręcznej polegającej na ręcznym odgarnięciu pokrywy śnieżnej znajdującej się m.in. na placu Powstańców Wielkopolskich oraz ul. Kolejowej; e. oczyszczanie ręczne z błota pośniegowego i zmarzliny w strefie przykrawężnikowej oraz przejść dla pieszych; f. uszorstnienie nawierzchni po odgarnięciu śniegu i lodu; g. usuwanie na bieżąco zmarzliny wokół wpustów ulicznych w celu spływu z jezdni wody powstającej z topniejącego śniegu; h. stałe patrolowanie dróg objętych umową w celu bieżącej oceny skuteczności podejmowanych działań i zastosowanych technologii, korygowania tras przejazdu pługopiaskarek w przypadku utraty przejezdności niektórych odcinków dróg oraz niezwłocznej reakcji na wystąpienie lokalnej śliskości; i. utrzymywanie stałego dyżuru dyspozytorskiego pracującego w ruchu ciągłym, stała obserwacja stanu pogody i analiza danych ze stacji pogodowych i Biura Prognoz IMiGW pod kątem podejmowanych działań; j. likwidowanie śliskości na podjazdach przez ręczne posypywanie środkami chemicznymi i uszorstniającymi (w przypadku utrudnionego podjazdu posypywarek spowodowanego zbyt dużym spadkiem podłużnym drogi); k. zamawiający przewiduje konieczność wywozu śniegu, z następujących terenów: plac Powstańców Wielkopolskich - powierzchnia około 12.200 m2 oraz ul. Kolejowej - powierzchnia około 5.000 m2, teren za Ratuszem ok. 2.000 m2, plac przy Ośrodku Zdrowia około 300 m2. Wobec powyższego zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje wywozu śniegu, każdorazowo na zlecenie pisemne zamawiającego. Zakres obejmuje załadunek i wywóz m3 śniegu; l. likwidowanie skutków zimy, gołoledzi, śliskości na jezdniach przez posypywanie mieszankami piaskowo-solnymi w celu uzyskania możliwości poruszania się pojazdów zgodnie z przepisami o ruchu drogowym w utrudnionych warunkach atmosferycznych; m. prowadząc odśnieżanie jezdni należy zapewnić, aby części przykrawężnikowe jezdni oraz studzienki kanalizacyjne były w okresie mrozów i opadów śnieżnych oczyszczone ze śniegu i lodu w stopniu umożliwiającym spływ z jezdni wody powstałej z topniejącego śniegu. 3) Inne obowiązki Wykonawcy w ramach utrzymania zimowego: a. dysponowanie dostateczną do bieżącego wykonywania zabiegów liczbą sprzętu specjalistycznego (pługopiaskarki, piaskarki, itp.) w tym, w przypadku wystąpienia wzmożonych warunków zimowych lub warunków uznanych za klęskę żywiołową uzupełnienie dodatkowego sprzętu o: pługi odśnieżne typu ciężkiego, pługi wirnikowe, ładowarki, sprzęt holowniczy, itp.; b. zakup materiałów uszorstniających i chemicznych (piasku i soli drogowej) w ilościach niezbędnych do prowadzenia akcji zimowej oraz przygotowanie pojazdów i sprzętu (konserwacja, remonty) przed jej rozpoczęciem; c. rozstawienie w każdym sezonie zimowym we wskazanych przez Zamawiającego miejscach utrudniających prowadzenie akcji odśnieżnej i gołoledziowej (wskazane przez zamawiającego) ok. 20 pojemników na piasek o pojemności 0,5 m3 każdy, służących do likwidacji lokalnych śliskości oraz uzupełnienie na bieżąco stanu piasku w tych pojemnikach; d. po zakończeniu sezonu zimowego (tj. od 01 do 14 kwietnia 2020 r.) zwiezienie ww. pojemników na teren swojej bazy; e. magazynowanie na terenie bazy przez sezon zimowy pryzm z mieszanką solno-piaskową; f. zapewnienie całodobowej stałej łączności telefonicznej; g. w przypadku, kiedy nie występują zimowe zjawiska pogodowe, utrzymywania się przez pięć kolejnych dni średniej temperatury powyżej +5oC, Wykonawca przystąpi do potwierdzenia przez Zamawiającego do sprzątania zalegającego piasku z ulic wraz z wywozem. h. odbieranie komunikatów prognoz pogody oraz rejestrowanie faktycznego stanu pogody, co dwie godziny, tj. wystąpienia opadów śniegu, deszczu, powstania zawiei śnieżnych oraz powstania gołoledzi; i. nadzorowanie przebiegu akcji zimowej, podejmowanie stosownych działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości; j. organizowanie pracy pogotowia AZ w taki sposób, aby niezwłocznie przystąpić do wykonywania czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg, w czasie nie dłuższym niż 1 godzina, od czasu ustania opadów śniegu; k. w warunkach atmosferycznych wątpliwych, tj. takich, które mogą spowodować powstanie śliskości zimowej, patrolowanie tras komunikacji miejskiej i innych dróg objętych utrzymaniem zimowym; l. przy intensywnych, długotrwałych opadach śniegu, silnych wiatrach powodujących powstawanie zawiei i zamieci śnieżnych, należy koncentrować działalność na zapewnieniu przejezdności dróg o największym znaczeniu komunikacyjnym zgodnie z kolejnością wykonywania zabiegów odśnieżania; m. odśnieżanie jezdni ulic przebiegających w centrum miasta należy prowadzić na całej szerokości z zachowaniem odległości nie większej niż 20 cm od strefy przykrawężnikowej. Należy zwracać szczególną uwagę na dokładne odśnieżanie skrzyżowania ulic i dróg w odległości 10 m od przejścia dla pieszych oraz spadków podłużnych i poprzecznych; n. przy zgarnianiu śniegu z jezdni nie należy zasypywać przejść, przystanków komunikacji miejskiej oraz skrzyżowań; o. podejmowanie następujących działań w sytuacji wynikających np. z intensywnych opadów śniegu lub zalegającego błota pośniegowego: -odśnieżanie szczególnie w okresach roztopów (błoto pośniegowe) należy prowadzić w sposób uwzględniający zabezpieczenie odpływu wody do studzienek kanalizacyjnych znajdujących się na trasach objętych prowadzoną akcją, - odśnieżanie zatok przystankowych należy prowadzić tak, aby zwały śniegu nie pozostawały przy krawędzi zatoki przystankowej utrudniając wsiadanie i wysiadanie z autobusu, - zwalczanie śliskości zimowej przez posypywanie mieszankami piaskowo-solnymi w celu uzyskania możliwości poruszania się pojazdów należy prowadzić zgodnie z określonymi przepisami o ruchu drogowym w utrudnionych warunkach atmosferycznych, - Wykonawca nie może dopuścić do powstawania lokalnych zasp utrudniających widoczność i ruch samochodów, -Wykonawca ma obowiązek rozpoczęcia prac natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego. Zamawiający, w każdej chwili, jeżeli uzna dalszą akcję odśnieżania za zbędną, może zatrzymać pracę sprzętu i wezwać Wykonawcę do zaprzestania akcji. Za wykonany zakres pracy Wykonawca otrzyma określone umową wynagrodzenie, -Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewni całodobowy punkt dyspozytorski i zagwarantuje całodobową łączność telefoniczną z Zamawiającym. Wykonawca zapewni łączność radiową lub telefoniczną pomiędzy poszczególnymi jednostkami odśnieżającymi. Wykonawca wyraża gotowość do pracy 24 godziny na dobę. W ramach prowadzenia punktu dyspozytorskiego Wykonawca prowadził będzie obserwacje stanów pogody oraz DZIENNIK zawierający rejestrację temperatury powietrza i opadów śniegu w ciągu doby, mierzonych w odstępach 4-godzinnych, -Wykonawca w ramach prowadzonej Akcji Zima doprowadzi drogi do stanu przejezdności i zabezpieczy je przed śliskością do godziny 500 rano, kiedy to zwiększa się natężenie ruchu na drogach. Prace związane z zimowym utrzymaniem wykonywane będą w dniach, w których wymagają tego warunki atmosferyczne (marznący deszcz, opady śniegu, mróz). W niesprzyjających warunkach atmosferycznych o rozpoczęciu i zaprzestaniu odśnieżania zadecyduje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. O decyzji Zamawiającego Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie, co zostanie niezwłocznie potwierdzone faxem. Na dzień przed prognozowanym atakiem zimy, Wykonawca powinien pozostawać w pełnej gotowości do działania, o czym zawiadomi telefonicznie Zamawiającego, -w okresie Akcji Zima dokonywanie w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach 11:00-15:00 a w piątki i w dni przed dniami wolnymi od pracy (soboty, niedziele, święta) w godzinach 10:00 - 12:00 dokonanie konsultacji telefonicznej ze zgłoszeniem zamiaru prac na 24 godziny, a w przypadku dni wolnych od pracy na cały okres świąteczny; wynik konsultacji należy potwierdzić wiadomością e-mail lub sporządzeniem notatki w dwóch egzemplarzach; -w przypadku braku opadów śniegu Wykonawca zobowiązuje się do pozostania w stanie pełnej gotowości, -Wykonawca może wystawić Zamawiającemu fakturę każdorazowo w odstępach 10-dniowych. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru, który należy sporządzić, jako "zestawienie" obrazujące łączną ilość kilometrów dróg pomnożonych przez krotność ich utrzymania oraz panujące w tym czasie warunki pogodowe, -cena ryczałtowa za jeden kilometr prowadzenia Akcji Zima powinna uwzględniać w szczególności: koszt odśnieżania lub posypywania całej szerokości jezdni przy pełnym wykorzystaniu posiadanych środków technicznych, koszt zakupu materiału, pracy sprzętu i ludzi, -cena ryczałtowa za jedną godzinę dyżurowania w niedziele i święta powinna obejmować koszt tzw. gotowości do działania, działania punktu dyspozytorskiego, patrolowania dróg, -w robocze dni tygodnia, tj. od poniedziałku do piątku o godz. 800 rano Wykonawca informował będzie Zamawiającego w formie elektronicznej o stanie dróg, jakie drogi i o której godzinie zostały odśnieżone w ciągu minionej doby, oraz jaki jest aktualny stan nawierzchni dróg wchodzących w zakres umowy, a także na których drogach pracuje sprzęt. Przesyłane raporty będą stanowić podstawę do dokonywania wizji w terenie i rozliczania Wykonawcy z wykonanego zadania. Jeżeli wynik kontroli przeprowadzonej w terenie (w przypadku intensywnych opadów śniegu - po 4 do 8 godzin od ich ustania w zależności od standardu) potwierdzi, że drogi, o których mowa w raporcie, nie zostały należycie odśnieżone lub zabezpieczone przed śliskością, to Wykonawca zostanie każdorazowo obciążony karą finansową określoną w umowie, -Wykonawca we własnym zakresie zapewni odpowiednią ilość soli i piasku, która wystarczy na prowadzenie Akcji Zima w ciągu całego sezonu zimowego. Ilość użytej soli drogowej do posypywania ulic nie może przekroczyć jednorazowo 25-30 g/m2 powierzchni. Sól drogowa wykorzystywana do posypywania ulic winna spełniać wymogi normy PN-86/C-84081/02. Materiały chemiczne stosowane w ramach Akcji Zima, muszą być składowane w odpowiednich, ekologicznych magazynach, niepowodujących uciążliwości dla środowiska, a ich wykorzystywanie winno się odbywać zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska określonymi przepisami prawa. Wykonawca w zestawieniu miesięcznym przedstawi Zamawiającemu pisemną informację dotyczącą ilości zużytego materiału, -Zamawiający może żądać od Wykonawcy wydruków z tachometrów poszczególnych pojazdów biorących udział w Akcji Zima oraz wydruków GPS, jeżeli Wykonawca nimi dysponuje, obrazujących drogę przejazdu oraz pracę sprzętu. Powyższe dokumenty Wykonawca przedstawi w ciągu 24 godzin od momentu wezwania, -w przypadku wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, Wykonawca posypie miejsca newralgiczne takie jak: strome podjazdy, łuki, skrzyżowania, przystanki autobusowe, parkingi, przejścia dla pieszych, mieszaniną soli i piasku. Kierowca pojazdu płużącego ma obowiązek wozić ze sobą, a w razie konieczności użyć do ręcznego posypywania lub odśnieżania, sprzęt typu: łopata. Odśnieżaniu i posypywaniu podlega nie tylko tor ruchu pojazdu, ale w przypadku skrzyżowań, również odcinki dróg wlotowych krzyżujących się w ramach jednego skrzyżowania oraz powierzchnie jezdni wyłączone z ruchu, co ma zapobiec powstawaniu zwałów śniegu w miejscach skrzyżowań. Drogi wlotowe powinny być odśnieżane na odcinku 10 metrów. Odśnieżaniu podlegają również zatoki autobusowe, pasy włączeń i wyłączeń, które muszą być odśnieżane przez Wykonawcę w ramach odśnieżania drogi, na której się znajdują. Powyższe będzie przedmiotem kontroli w terenie, a za zaniedbania w zakresie odśnieżania i posypywania ww. odcinków dróg wlotowych, zatok i przejść dla pieszych, Wykonawca zostanie każdorazowo obciążony karą finansową określoną w umowie, -w przypadku konieczności pracy przez całą dobę Wykonawca zapewnia całodobowy punkt dyspozytorsko-kontaktowy posiadający całodobową łączność telefoniczną. Ponadto Wykonawca prowadzi i rejestruje nie mniej niż trzy razy na dobę w punkcie dyspozytorsko-kontaktowym w dzienniku meldunków obserwację stanów pogody, z uwzględnieniem temperatury powietrza, marznącego śniegu, opadów śniegu oraz informacją o występowaniu wiatru, -Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy odpowiedni sprzęt, który powinien być sprawny technicznie i niezawodny, posiadający aktualne badanie techniczne i świadectwo o dopuszczeniu do ruch na drogach publicznych i odpowiednio przystosowany do posypywania powierzchni środkami uszorstniającymi (piasek lub mieszanka piasku i soli) oraz do "płużenia" powierzchni drogi, -W przypadku ciągłych opadów śniegu czynności odgarniania śniegu i posypywania muszą być ponawiane z częstotliwością uniemożliwiającą tworzenia się śliskości pośniegowej, aż do ustania opadów. p. Zamawiający zastrzega, że w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania obowiązków umowa może zostać zerwana. Wykonawcy nie przysługiwać będą żadne roszczenia z tego tytułu, za wyjątkiem wynagrodzenia należnego z wykonanej części umowy; q. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca wykonywania usługi, poprzez zamianę lub dodanie nowych powierzchni na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina objętych pracami utrzymaniowymi. B. Sprzątanie pozimowe Pozimowe sprzątanie jezdni dróg, na których były wykonywane usługi utrzymania zimowego. 1) Termin realizacji usług sprzątania pozimowego wynosi odbywa się od 01 do 14 kwietnia 2020 r. Zamawiający może wprowadzić zmiany w powyższym terminie w przypadku wystąpienia sytuacji, której nie można przewidzieć (zmiany atmosferyczne). 2) Sprzątanie pozimowe odbywa się na drogach na terenie miasta oraz na drogach pozamiejskich utwardzonych (Trojanowo wieś, Długa Goślina-pętla, Długa Goślina - Wojnowo, Wojnowo - Wojnówko, Okoniec, Pławno, Łopuchowo- wieś, Łopuchowo - Głęboczek, Mściszewo - wieś, Mściszewo - "górka II", Łoskoń Stary, Przedmiot zamówienia obejmuje: a. usuwanie piasku zgromadzonego w strefie przykrawężnikowej jezdni, zatok postojowych i pętli komunikacji miejskiej, chodników, placów, b. w sposób mechaniczny lub ręczny, w przypadkach koniecznych ze zmyciem nawierzchni (zgodnie z Ustawą o odpadach), c. utrzymanie w czystości oczyszczonych z piasku dróg do czasu zakończenia sprzątania pozimowego i odbioru prac, d. Zamawiający może wprowadzić zmiany w terminach rozpoczęcia i zakończenia usługi pozimowego sprzątania. C. Całoroczne oczyszczanie miasta Termin realizacji usługi oczyszczania wynosi 12 miesięcy. 1) Utrzymanie czystości na całej powierzchni dróg (jezdni, zatok przystankowych, placów, zatok postojowych, pętli komunikacji miejskiej, chodników) wraz z mechanicznym zamiataniem i zmywaniem, tj.: a. Mechaniczne oczyszczanie ulic na terenie miasta (Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą określi częstotliwość oraz konkretny dzień tygodnia, w którym będzie odbywać się przedmiotowe oczyszczanie) przy średnio-miesięcznej powierzchni ulic przeznaczonych do sprzątania tj. ok. 157,80 tys. m2 (załącznik A do opisu przedmiotu zamówienia) podczas całego okresu wykonywania przedmiotu zamówienia, w czasie, gdy nie zalega na ulicach pokrywa śnieżna. Sprzątanie ulic powinno odbywać się wraz z wywozem śmieci pochodzących ze sprzątania. Zaleca się wykonywanie tych czynności w godzinach wieczornych na terenie starszej części miasta natomiast na terenie osiedla Zielone Wzgórza (duże zagęszczenie parkowanych samochodów) w godzinach dopołudniowych z wyłączeniem soboty i niedzieli. Do przedmiotowego zakresu należy również prostowanie wykrzywionych znaków drogowych, słupków, koszy itd. W sytuacjach szczególnych zastrzega się możliwość zmiany zakresu prac. Wykonywanie ww. czynności w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r. winno być realizowane w zależności od panujących zjawisk atmosferycznych w uzgodnieniu z Zamawiającym. b. Ręczne oczyszczanie (Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą określi częstotliwość oraz konkretny dzień tygodnia, w którym będzie odbywać się przedmiotowe oczyszczanie) terenu wokół wiat przystanków autobusowych, rowerowych oraz placów, parkingów, chodników, ścieżek rowerowych (załącznik B do opisu przedmiotu zamówienia) na terenie miasta przy średnio-miesięcznej powierzchni 60.331,02 m2 wraz z wywozem śmieci pochodzących ze sprzątania również ciągów pieszych utrzymywanych przez mieszkańców (zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządków w gminach z dnia 13 września 1996 roku ze zmianami Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), oraz dodatkowe codzienne sprzątanie w centrum miasta w szczegółowym zakresie wskazanym przez Zamawiającego o powierzchni łącznej chodnika około 4.310,00 m2 oraz innych terenów około 7.750,00 m2. Sprzątanie wokół 17 wiat przystankowych oraz 4 wiat rowerowych na terenie miasta odbywać ma się od poniedziałku do soboty dwa razy dziennie (rano do godz. 8:00, popołudniu do godziny 15:00). Liczba wiat oraz ich lokalizacja może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy do 10%. Dodatkowo w okresie od maja do września zakłada się wykoszenie terenu wokół wiaty przystankowej 1 x m-c. c. Bieżące utrzymanie koszy ulicznych - opróżnianie koszy (zapełnionych max 80% objętości kosza odpadkami), wywóz nieczystości stałych (1 raz w ciągu dnia) z 135 szt. koszy na śmieci na terenie całego miasta, (1 raz w ciągu tygodnia, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą określi konkretny dzień) z 35 koszy zlokalizowanych na terenach wiejskich oraz 33 koszy na terenie placów zabaw na terenie miasta oraz w poszczególnych sołectwach. Wykonawca odpowiada za porządek w pobliżu kosza (o pow. 2 m2). Do obowiązków wykonawcy należy również utrzymanie czystości koszy, w tym minimum 2-krotne mycie zabrudzonych koszy w okresie umowy w terminach uzgodnionych wcześniej z zamawiającym. Liczba koszy oraz ich lokalizacja może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy do 10%. Raz w miesiącu należy dostarczyć Zamawiającemu kopie kart odpadów. d. Zbieranie i usuwanie wszystkich nieczystości typu: folie, PET, papiery, butelki, korki od butelek, niedopałki, pobite szkło, gałęzie, odchody zwierzęce, kamienie, gruz, wysypany piasek lub inny materiał z poszczególnych ulic, parkingów, chodników w pasie drogowym. e. Usuwanie bieżącego opadu liści i kwiatostanów z drzew z powierzchni z całego pasa drogowego. f. Bieżące utrzymanie czystości, raz w miesiącu w okresie od kwietnia do listopada (Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą określi konkretny dzień miesiąca, w którym będzie odbywać się przedmiotowe utrzymanie czystości) w miejscach pamięci narodowej oraz przygotowanie miejsc przed uroczystościami zgodnie z załączniku C do opisu przedmiotu zamówienia, tj.: -usunięciu liści, chwastów, uschniętych kwiatów, wiązanek, wypalonych zniczy, zalegającego śniegu na i wokół grobów i pomników, -mycie płyt pomników, płyt oraz grobów jeden raz w roku przed dniem 1 listopada 2019 r. g. Flagi narodowe, gminne, papieskie, Solidarności oraz baner zostaną protokołem przekazane na przechowanie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do: - przechowywania ww. flag i baneru przez okres trwania umowy, -dokonywania oflagowania miasta w dzień poprzedzający uroczystości w godz. od 20.00 do 22.00 lub w dzień uroczystości do godz. 7.00 wg załączonego harmonogramu planowanych imprez i uroczystości. Ostateczny termin flagowania miasta określi pracownik UMiG w porozumieniu z Wykonawcą, - zdjęcia flag po zakończonej uroczystości, -dokonania inwentaryzacji flag i baneru oraz zgłoszenie dokonanej inwentaryzacji Zamawiającemu, -utrzymanie w czystości przekazanych flag i baneru. h. Wiaty przystanków autobusowych i rowerowych, parkingów, należy utrzymywać stale w czystości na terenie miasta myć raz w miesiącu w okresie od kwietnia do października, na terenie Gminy, co najmniej 4 razy w roku od wiosny do jesieni (tj. w miesiącu kwietniu, czerwcu, sierpniu, październiku) o pow. wiat ogółem 841,25 m2. i. Raz w roku w uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu mycie słupków (ok 100 szt.) i barierek (o łącznej długości rur 800 mb) znajdujących się w ciągu dróg znajdujących się na terenie miasta Murowana Goślina. Dwa razy w roku w uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu mycie znaków drogowych na drogach gminnych na terenie gminy Murowana Goślina. j. Odchwaszczanie wszystkich utwardzonych pasów drogowych - usuwanie chwastów, hakanie i bieżące usuwanie porostów w ciągach pieszych i jezdniach - dotyczy wyrastającej trawy i chwastów przy znakach, lampach, barierach, a także chodnikach, ścieżkach rowerowych oraz pasach przykrawężnikowych w jezdniach. k. Usuwanie piasku zgromadzonego w strefie przykrawężnikowej jezdni, zatok postojowych i pętli komunikacji miejskiej, chodników, placów, w sposób mechaniczny lub ręczny, w przypadkach koniecznych ze zmyciem nawierzchni. -Usuwanie naniesionego przez wodę opadową piasku w szczególności w miejscach połączenia dróg i zjazdów nieutwardzonych (niezwłocznie po ustaniu opadów). -Zebranie zanieczyszczeń oraz ich wywóz. m. Likwidacja skutków zdarzeń losowych w pasie drogowym na terenie Gminy, usuwanie pozostałości uszkodzonych części pojazdów, przewożonych ładunków, np. cementu, tłucznia, itp. powstałych w wyniku zdarzeń drogowych. Ww. obowiązki wymagają dyspozycyjności całodobowej. Bieżący monitoring pionowego oznakowania drogowego (prostowanie znaków) na drogach gminnych. n. Odbiór i wywóz nieczystości stałych z parkingu w miejscowości Starczanowo w okresie "Śnieżycowy Jar" 4 razy w miesiącu marcu-kwietniu w ilości ok. 1000 litrów. Częstotliwość odbioru jeden raz w tygodniu. o. Ręczne sprzątanie placów zabaw: Zakres zadania obejmuje sprzątanie wraz z wywozem nieczystości i odbywać będzie się każdorazowo na zlecenie przedstawiciela Urzędu Miasta i Gminy. Place zabaw objęte zakresem: Murowana Goślina ul. Kolejowa, Murowana Goślina ul. Wiosenna, Murowana Goślina ul. Wiśniowa, Murowana Goślina ul. Promienista, Murowana Goślina ul. Telimeny, Murowana Goślina ul. Mściszewska, Murowana Goślina Park Miejski, Murowana Goślina ul. Jodłowa. 2) Warunki prowadzenia usługi w zakresie całorocznego oczyszczania: a. Zabiegi należy wykonywać w sposób możliwie najmniej utrudniający ruch pojazdów i pieszych, na głównych drogach w dniach i godzinach o najmniejszym natężeniu ruchu i w godzinach nocnych, b. Wykonawca przed przystąpieniem do oczyszczania letniego jezdni dróg, na których parkują samochody zobowiązany jest z wyprzedzeniem, co najmniej dwóch dni zamieścić na danej ulicy informację o terminie i godzinach jej sprzątania z prośbą o nie parkowanie na jezdni. c. Od wykonawcy wymaga się posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Murowana Goślina. III. Informacje uzupełniające. 1) Na pozostałych drogach gminnych nieujętych w dodatkach do SIWZ, przewiduje się wykonywanie zabiegów odśnieżania na dodatkowe zlecenia Zamawiającego. 2) w warunkach występowania zimy "bardzo ciężkiej - klęski żywiołowej" Wykonawca na drogach standardu II zapewni przejezdność w czasie nie dłuższym niż 3 godziny, a na drogach pozostałych w ciągu 5 godzin. Dopuszcza się pozostawienie na nawierzchni jezdni cienkiej, równomiernej warstwy zajeżdżonego śniegu, który należy usunąć na wszystkich drogach standardu II w ciągu 24 godzin, 3) na drogach II i III standardu zimowego utrzymania, w warunkach zimy "bardzo ciężkiej - klęski żywiołowej", w celu zapobieganiu gołoledzi i ubijaniu śniegu należy posypywać nawierzchnię dróg środkami chemicznymi stosując mieszankę piasku i soli, zwilżoną 20% solanką, 4) na drogach II i III standardu zimowego utrzymania odśnieżania nawierzchnię należy posypywać środkami chemicznymi stosując mieszankę 10% piasku i soli, 5) w celu sprawnej realizacji zamówienia, zalecane jest, aby Wykonawca dysponował bazą terenową (sprzętowo-magazynową, wraz z miejscem gromadzenia piasku i środków chemicznych) na terenie objętym przedmiotem zamówienia, 6) W przypadku wystąpienia warunków zimy bardzo ciężkiej lub warunków uznanych za klęskę żywiołową, Wykonawca zagwarantuje w ciągu 2 godzin od otrzymania dyspozycji niezbędny sprzęt do utrzymania przejezdności na drogach.

II.5) Główny kod CPV: 90610000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90611000-3
90612000-0
90511000-2
90620000-9
90630000-2
90600000-3
90610000-6
34927100-2
14211000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do 25% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiotem zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp będą usługi tożsame z usługami wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia. Zamówienia będą mogły zostać udzielone jeżeli: 1) zostaną udzielone w okresie trwania umowy na zamówienie podstawowe, 2) zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, 3) zamówienia zostaną udzielone po dokonaniu negocjacji z wykonawcą na podstawie odrębnie zawartej umowy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-05-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-05-31

II.9) Informacje dodatkowe: 5) Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: a) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących - w zakresie realizacji przedmiotu umowy - wskazane poniżej czynności - których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj.: -codzienne czynności utrzymania czystości, - kierowanie pojazdami, -odśnieżanie, -wykonywanie innych czynności (prac fizycznych) związanych z wykonaniem bezpośrednio prac objętych przedmiotem umowy. b) Zamawiający wymaga, aby te osoby zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu, a ilość zatrudnionych ww. osób ma wynosić minimum 50% wszystkich osób, za pomocą których wykonawca będzie realizował przedmiot umowy. Wykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby, c) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ppkt 5) lit.a). Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: -żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, -żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, -przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. d) Wykonawca lub podwykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu imiennego wykazu ww. osób, o których mowa w ppkt 5) lit.a) wraz z określeniem wykonywanych przez nie czynności oraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na podstawie umowy o pracę i podaniem rodzaju umowy o pracę (umowa na czas określony/ nieokreślony, wymiar etatu). Oświadczenie powinno ponadto zawierać: -dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, --datę złożenia oświadczenia, -podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. O każdorazowej zmianie wskazanych w wykazie osób (aktualizacji), Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego, przed wprowadzeniem pracownika na budowę. e) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ppkt 5) lit.a) czynności w trakcie realizacji zamówienia: -oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; -poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; -zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; -poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. f) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 5) lit.a) czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie, lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 5) lit.a) czynności. g) W uzasadnionych przypadkach, nie leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie osoby lub osób wykonujących wskazane w ppkt 5) lit.a) czynności inną osobą lub osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu umowy. h) W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji obowiązku, o którym mowa w ppkt 5) lit. d) i e) Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości określonej w umowie, lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokości określonej w umowie. i) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia niniejszy warunek wówczas, jeżeli wykaże, że: (a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Murowana Goślina (art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1454), dokonanego przez Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, (b) posiada aktualne zezwolenie w formie decyzji na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 701) wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania Wykonawcy. W ww. decyzjach muszą być ujęte co najmniej rodzaje odpadów o następujących kodach: -200201 - odpady ulegające biodegradacji, -200301 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, -200302 - odpady z targowisk, -200303 - odpady z czyszczenia ulic i placów, -200307 - odpady wielkogabarytowe, -200399 - odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku, ocena warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy według formuły spełnia - nie spełnia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że: -wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na bieżącym utrzymaniu czystości lub utrzymaniu zimowym przez okres co najmniej 6 miesięcy, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. - dysponuje lub będzie dysponował nw. sprzętem i urządzeniami w celu realizacji zamówienia publicznego: a)-pługiem typu lekkiego i ciężkiego - 5 szt. b) piaskarką - 5 szt. c)lekką pługo-piaskarką chodnikową - 1 szt. d)zamiatarką samojezdną - 2 szt. e) śmieciarką - 1 szt. f) zamiatarką do sprzątania chodników i placów - 2 szt
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, każdy Wykonawca wraz z ofertą, składa oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z udziału postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, stanowiące załącznik do oferty. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców odrębnie

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 i określonych w pkt. 8 SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1, 5 i określonych w pkt. 8 SIWZ: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, b) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Murowana Goślina (art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (.j. Dz. U. z 2018 poz. 1454), dokonanego przez Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, c) aktualne zezwolenie w formie decyzji na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 701), wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania Wykonawcy, d) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz powinien potwierdzać potwierdzający spełnienie warunku określonego postanowieniami pkt 8 1) b) (3) tiret pierwsze SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie), e) dowody określające czy wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, f wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykaz winien zawierać informacje potwierdzające spełnienie warunku określonego postanowieniami pkt 8 1) b) (3) tiret drugie SIWZ, (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje),
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

ponadto Wykonawca WRAZ Z OFERTĄ składa: a) dowód wniesienia wadium, b) pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia składane na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do formularza ofertowego - w sytuacji polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych albo sytuacji finansowej lub ekonomicznej, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, c) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, d) stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 26 100,00 PLN, słownie PLN: dwadzieścia sześć tysięcy sto 00/100. 2) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wybranych przez Wykonawcę: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.110). 4) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) nieodwołalne i bezwarunkowe na pierwsze i każde następne pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych. 5) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach O/Murowana Goślina nr 05 9044 0001 0020 0200 0156 0007 z dopiskiem "Wadium w przetargu - znak sprawy: ZP.271.12.2019". Kopię przelewu należy załączyć do oferty. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do upływu terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6) W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert - w siedzibie Zamawiającego oryginału dokumentu oraz załączenia do oferty kopii oryginału poświadczonej za zgodność z oryginałem. 7) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 8) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem poniższych ppkt. 9) i 10). 9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3austawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ppktu 8), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 14) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena oferty brutto60,00
czas przystąpienia do likwidacji zdarzenia losowego od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego 20,00
czas zakończenia prac związanych z likwidacją zdarzenia losowego od momentu podjęcia prac 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie pisemnie, za zgodą obu Stron i w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, zmiany mogą dot.: -przedmiotu zamówienia w zakresie terminu realizacji poszczególnych zadań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, -cen umownych w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT, -terminu wykonania poszczególnych prac w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (poniżej -5°C) zmiana terminu (o ilość dni z niekorzystnymi warunkami) wykonania sprzątania pozimowego. 2 .Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: -zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); -zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 p.z.p., nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać", z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. Uwaga: W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-31, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina; 2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miasta i Gminy, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl; 3) Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonywanie usług komunalnych polegających na zimowym utrzymaniu dróg i utrzymaniu czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina", oznaczonego nr referencyjnym sprawy: ZP.271.12.2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym; 4) odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Prawa zamówień publicznych; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa; 6) obowiązek podania przez Pani/Pana/Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana/ Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada/posiadają Pani/Pan/Państwo: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana/Państwa danych osobowych*; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu/Państwu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.